Consiliul Local Mangalia va decide asupra stingerii datoriilor către Callatis Therm

0
204

Guver­nul Româ­ni­ei a alo­cat Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, prin Dire­cţia Gene­ra­lă a Finanţe­lor Publi­ce a Judeţu­lui Con­stanţa, suma de 2.543 mii lei din cote defal­ca­te din impo­zi­tul pe venit, exclu­siv pen­tru pla­ta obli­ga­ţi­ei către fur­ni­zo­rul de ener­gie ter­mi­că, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să dat publi­ci­tă­ţii de Pri­mă­ria Man­ga­lia.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, „fon­du­ri­le guver­na­men­ta­le au fost dis­tri­bu­i­te într-un cont din care se vor plăti dato­ri­i­le către Cal­la­tis Therm, în fun­cţie de hotă­râri­le pe care le vor lua în acest sens Con­si­li­ul Local şi con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia“.

Pe de altă par­te, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, a decla­rat că Man­ga­lia se află prin­tre puţi­ne­le loca­li­tă­ţi din ţară care au obţi­nut, recent, spri­jin guver­na­men­tal în vede­rea moder­ni­ză­rii reţe­lei de apă şi cana­li­za­re“, se menţio­nea­ză în comu­ni­cat.

Ast­fel, Pri­mă­ria va pri­mi din sur­se exter­ne apro­xi­ma­tiv 3,5 mili­oa­ne de euro, cu care se vor exe­cu­ta lucrări de moder­ni­za­re a între­gii reţe­le de apă şi cana­li­za­re din oraş şi sta­ţiuni. Pro­iec­tul ar putea fi dema­rat în cur­sul anu­lui vii­tor.

Ziua de Con­stan­ta, mier­curi, 19 sept.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply