Biserica Sfântul Mina din Mangalia — un model al arhitecturii religioase populare

0
260
Ce găsesc turiştii pe litoral?
Biserica Sfântul Mina din Mangalia — un model al arhitecturii religioase populare.

Bise­ri­ca Sfân­tul Mina este din lemn, de tip mara­mu­reşean, ce adu­ce pe melea­guri dobro­ge­ne o veche tra­di­ţie româ­neas­că — ace­ea a lem­nu­lui. Locul bise­ri­cii a fost sfinţit pe 4 mar­tie 2006, con­stru­cţia fun­da­ţi­ei a dema­rat în luni­le ime­di­at urmă­toa­re, iar bise­ri­ca pro­priu-zisă de lemn a înce­put sa fie monta­tă pe 1 mai 2007, la data de 1 iunie 2007 fiind ter­mi­na­tă com­plet.

Dumi­ni­că, 15 iulie 2007, s‑a săvârşit slu­j­ba de sfinţi­re a Bise­ri­cii Sfân­tul Mina şi Sfinţii Pan­te­li­mon şi Ermo­lae din ora­şul Man­ga­lia, din incin­ta Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal, ofi­ci­a­tă de către Îna­lt Preasfinţi­tul Teo­do­sie, Arhi­e­pi­sco­pul Tomi­su­lui. O par­te din chel­tu­ie­li­le pre­vă­zu­te în devi­zul gene­ral au fost supor­ta­te de către Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Cele­lal­te chel­tu­ieli au fost aco­pe­ri­te prin auto­fi­nanţări şi dona­ţii. La par­tea de lemn a bise­ri­cii a lucrat o echi­pa de nouă meş­teri mara­mu­reşeni con­du­să de Ion Pop, din Baia Mare. Întrea­ga bise­ri­că a fost gân­di­tă şi pro­iec­ta­tă de arhi­tec­tul Niels Auner. Lucră­ri­le s‑au desfă­şu­rat sub supra­ve­ghe­rea pre­o­ţi­lor Vasi­le Cîr­lan şi Sorin Cîr­lan, absol­venţi ai Facul­tă­ţii de Teo­lo­gie Orto­do­xă din Bucu­reşti, ori­gi­nari din ora­şul Man­ga­lia. Bise­ri­ci­le din lemn se remar­că prin teh­ni­ca îmbi­nă­ri­lor din lemn şi a rea­li­ză­rii înve­li­to­ri­lor din şin­dri­la. Bise­ri­ca are pla­nul drept­un­ghiu­lar şi sim­plu, tur­nul-clo­po­t­ni­ţă de 27 de metri fiind ampla­sat dea­su­pra pro­na­o­su­lui. Aceas­tă tur­lă este pre­vă­zu­tă cu un foişor, iar în vâr­ful ei este fixa­tă o cru­ce din fier.

Nico­le­ta BACIU, Ziua de Con­stan­ta, Sam­ba­ta, 08 Sep­tem­brie 2012 .

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply