Vernisaj de mare succes la Muzeul Callatis din Mangalia (Galerie foto)

0
359

Expo­zi­ția tem­po­ra­ră BUCOVINA TRADIŢIONALĂ a avut par­te de un ver­ni­saj de mare succes.

COMUNICAT DE PRESĂ

Vineri, 24 august 2012, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, a avut loc ver­ni­sa­jul expo­zi­ţi­ei tem­po­ra­re BUCOVINA TRADIŢIONALĂ.

În des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a vor­bit des­pre ide­ea aces­tui pro­iect, în care sunt pre­zen­ta­te valo­ri­le mate­ri­a­le și spi­ri­tu­a­le ale Buco­vi­nei. În con­ti­nu­a­re a sub­li­ni­at spri­ji­nul obți­nut din par­tea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu pen­tru orga­ni­za­rea expo­zi­ți­ei și a amin­tit des­pre sus­ți­ne­rea de care a dat dova­dă edi­lul Man­ga­li­ei, care a mers de mai mul­te ori la Bucu­rești pen­tru a sus­ți­ne pro­iec­te­le muzeului.

Invi­tat să adre­se­ze câte­va cuvin­te par­ti­ci­pan­ți­lor, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a decla­rat: „Este un eve­ni­ment impor­tant în cadrul căru­ia atât locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, dar şi turi­ş­tii pre­zenţi pe lito­ral au oca­zia de a admi­ra obiec­te şi ele­men­te de artă popu­la­ră dintr‑o zonă a ţării care s‑a remar­cat de‑a lun­gul tim­pu­lui prin tra­di­ţii şi obi­ce­iuri emble­ma­ti­ce pen­tru ţara noas­tră”.

În con­ti­nu­a­re, muze­o­graf Vio­le­ta Enea, şef Ser­vi­ciu Etno­gra­fie din cadrul Muze­u­lui Buco­vi­nei din Sucea­va, a pre­zen­tat obiec­te­le buco­vi­ne­ne expu­se în vitri­ne­le muze­u­lui cal­la­tian și a vor­bit des­pre cum au fost con­fec­țio­na­te și ce rol au ele în gos­po­dă­ri­i­le din Bucovina.

Ne-am bucu­rat de un număr foar­te mare de par­ti­ci­panți la ver­ni­saj prin­tre care, ală­tu­ri de dom­nul pri­mar, au mai fost pre­zenți: con­si­li­eri locali, coman­dan­tul Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia — coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, direc­to­rul Muze­u­lui Mari­nei Româ­ne – dr. Olim­piu Glo­da­ren­co, direc­to­rul Muze­u­lui Bana­tu­lui din Timi­șoa­ra – dr. Dan Ciub­o­ta­ru, direc­to­rul Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia — Lia­na Naum, direc­to­rul Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia — Vio­rel Chiur­tu, direc­to­rul Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris — Emi­lia Dabu, direc­to­rul Șco­lii nr. 3 Man­ga­lia – dr. Mihai Ione­scu, pre­cum și alți slu­ji­tori ai cul­tu­rii dobro­ge­ne prin­tre aceștia fiind: spe­cia­liști în isto­rie nava­lă și isto­rie con­tem­po­ra­nă de la Muze­ul Mari­nei Româ­ne – dr. Andre­ea Cro­i­to­ru și dr. Flo­rin Stan, mai mulți artiști din Clu­bul Sol­te­ris, dr.Andrei Opaiț, prof. Tra­ian Lupu, prof. Ibo­lya Nego­i­ță, cole­ge­le de la Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă și Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză și așa mai depar­te. De ase­me­nea, la ver­ni­saj au mai fost pre­zenți vizi­ta­tori din Buco­vi­na — elevi și pro­fe­sori — care se aflau întâm­plă­tor într‑o excur­sie la Man­ga­lia. Sunt con­vins că în zile­le urmă­toa­re­le vizi­ta­to­rii noş­tri vor fi tot mai mulți. Spun aceas­ta deo­a­re­ce chiar din zile­le în care noi aran­jam expo­zi­ția, vizi­ta­to­rii s‑au ară­tat foar­te inte­re­sați de obiec­te­le ine­di­te pre­gă­ti­te pen­tru expu­ne­re”, a pre­ci­zat dr. Sorin Mar­cel Colesniuc.

MangaliaNews.ro, Dumi­ni­că, 26.08.2012.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply