Primarul Radu s‑a intalnit cu presedintii asociatiilor de proprietari

0
295

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu s‑a întâl­nit luni cu preşe­dinţii aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari din Man­ga­lia pen­tru a dis­cu­ta des­pre pro­ble­me­le curen­te ale ora­su­lui. În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, pri­ma­rul a spus că lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a blo­cu­ri­lor, care au fost efec­tu­a­te până acum, vor fi decon­ta­te de muni­ci­pa­li­ta­te doar cu acor­dul aso­ci­a­ţi­i­lor de proprietari. 

Lucră­ri­le deja fina­li­za­te vor fi plăti­te doar dacă sunt făcu­te cores­pun­ză­tor. În acest sens, vom cere avi­zul loca­ta­ri­lor îna­in­te de a face vreo pla­ta. Cetă­ţe­nii sunt bene­fi­ci­a­rii dire­cţi şi ei tre­bu­ie să deci­dă pen­tru că este vor­ba de bani publici”, a expli­cat Cris­ti­an Radu. Con­form decla­ra­ţi­i­lor aces­tu­ia, până la sfârşi­tul aces­tui an se va înce­pe rea­bi­li­ta­rea la încă zece blo­curi din Man­ga­lia, cu fon­duri pri­mi­te de la Minis­te­rul Dezvoltării. 

Este vor­ba de minim zece blo­curi pe care spe­ram să le facem în acest an cu bani de la Guvern. În con­ti­nu­a­re, vom face demer­suri pen­tru ca ora­şul nos­tru să pri­meas­că mai mul­te fon­duri guver­na­men­ta­le sau euro­pe­ne, atât pen­tru rea­bi­li­ta­rea blo­cu­ri­lor dar şi pen­tru alte pro­iec­te comu­ni­ta­re”, a expli­cat primarul.

În dis­cu­ţia cu preşe­dinţii de aso­ci­a­ţii, s‑a mai ridi­cat pro­ble­ma agen­tu­lui ter­mic, iar edi­lul i‑a asi­gu­rat pe cei pre­zenţi că la iar­na în Man­ga­lia va fi căl­du­ră şi apă cal­dă, la un preţ corect al giga­ca­lo­ri­ei. “Se lucrea­ză şi la insta­la­rea con­duc­tei de gaz, dar până la fina­li­za­rea pro­ce­du­ri­lor teh­ni­ce şi a docu­men­ta­ţi­ei afe­ren­te, cen­tra­le­le ter­mi­ce vor fi ali­men­ta­te tot cu CLU, însă fără a mai exis­ta inter­me­di­ari ca până acum”, a pre­ci­zat Cris­ti­an Radu.

Cu ace­ea­şi oca­zie, pri­ma­rul a făcut apel la cetă­ţeni să ducă la ste­ri­li­zat ani­ma­le­le fără stă­pân, care sunt ţinu­te pe lân­gă blo­cu­ri­le din oraş. “Numai împre­u­nă cu dum­ne­a­voas­tră, locu­i­to­rii ora­şu­lui şi cu ONG-uri­le de pro­fil vom reu­şi să rezol­văm pro­ble­ma câi­ni­lor aban­do­na­ţi pe stră­zi­le Man­ga­li­ei. Con­tez pe spri­ji­nul dum­ne­a­voas­tră. Pri­ma­ria a înce­put deja câte­va pro­iec­te de ste­ri­li­za­re”, a com­ple­tat Cris­ti­an Radu.

În pri­vinţa rela­ţi­ei din­tre Muni­ci­pa­li­ta­te şi aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari, s‑a sta­bi­lit ca în ter­men de 30 de zile aces­tea să con­sti­tu­ie o fede­ra­ţie la care să se afi­li­e­ze, ast­fel încât să se desem­ne­ze o sin­gu­ră per­soa­nă din par­tea aso­ci­a­ţi­i­lor, care să le repre­zin­te în rela­ţia cu Primaria.

Edi­tia de Sud, luni, 20 august 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply