Mangalia: Concursul Internațional de poezie și proză pentru românii din întreaga lume, STARPRESS 2012, ediţia a lll‑a

0
262

PRIMARIA MANGALIA

COMUNICAT DE PRESĂ

Luni, 27 august 2011, la Libră­ria „Dora Ali­na Roma­ne­scu” din Man­ga­lia a avut loc un eve­ni­ment de mare însem­nă­ta­te pen­tru cul­tu­ra aces­tui oraș. În acest loc de tai­nă pen­tru sufle­te­le înse­ta­te de hra­nă spi­ri­tu­a­lă, au popo­sit oameni de cul­tu­ră din țară și stră­i­nă­ta­te pen­tru a par­ti­ci­pa la fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re a scri­i­to­ri­lor par­ti­ci­panți la Con­cur­sul Inter­națio­nal de poe­zie și pro­ză pen­tru roma­nii din întrea­ga lume, STARPRESS 2012, edi­tia a lll‑a, orga­ni­zat oda­ta la doi ani, de revis­ta româ­no-can­a­dia­no-ame­ri­ca­nă STARPRESS www.valcea-turism.ro.

Con­cur­sul a reu­nit aproa­pe 8500 de par­ti­ci­pan­ti de pe toa­te meri­dia­ne­le.

Din­tre aces­tia, pes­te 150 au fost pre­mi­ati. La întal­ni­rea de la Man­ga­lia au fost pre­zenți pes­te 50 de scri­i­tori din Can­a­da, Ger­ma­nia, Anglia, Repu­bli­ca Mol­do­va și Româ­nia, din ora­șe­le: Cluj-Napo­ca, Vatra Dorni, Lugoj, Bucu­rești, Con­stan­ța, Râm­ni­cul Vâlcea.

Nepu­tand par­ti­ci­pa la întal­ni­re fizic, dar pre­zen­ti cu sufle­tul ala­turi de cei reu­niți la Man­ga­lia, au trans­mis mesa­je pli­ne de har, caști­ga­tori din întrea­ga lume :

 • Mari­a­na Zavati Gardner/Londra/Anglia — pre­mi­ul l poezie, 
 • MIHAELA CRISTESCU/Sidney/Australia — pre­mi­ul l poezie, 
 • GABRIELA CALUTIU SHONENBERG/Costa Blanca/Spania — pre­mi­ul ll — proza, 
 • IOANA DIA­CO­NU­/A­te­na­/­Gre­cia-pre­mi­ul lll — proza, 
 • LAVINIA HUTISORU DUMITRIU/Bucuresti/Romania — pre­mi­ul ll – poezie, 
 • tana­ra PAULA DIANA HANDRA — Timisoara/Romania — pre­mi­ul tine­re­tii – pro­za si 
 • MIHAELA BURLACU/Constanta – mentiune.

Pre­mi­i­le au fost înmâ­na­te de doam­na LIGYA DIACONESCU direc­tor gene­ral al revis­tei inter­na­tio­na­le STARPRESS www.valcea-turism.ro, mem­bru fon­da­tor al Aso­ci­a­ti­ei Inter­na­tio­na­le a Zia­ris­ti­lor de Ori­gi­ne Roma­na din Intrea­ga Lume, mem­bru al Clu­bu­lui de Pre­sa Tran­sa­tlan­tic, mem­bru de onoa­re al Aso­ci­a­ti­ei Pro­fe­so­ri­lor Uni­ver­si­tari din Can­a­da — ACRUPO/Toronto.

Locul I  la pro­ză a fost obți­nut de doam­na ELENA BUICĂ din Toron­toCANADA, pre­zen­tă la pre­mi­e­re  și de scri­i­toa­rea DORA ALINA ROMANESCU din Mangalia.

Din­tre cei pre­mi­ați au fost pre­zenți si

 • TITINA NICA ȚENE,  din Cluj Napo­ca - pre­mi­ul I poezie, 
 • IONELA FLOOD TAKAT - Lon­dra — pre­mi­ul I poezie, 
 • MIRCEA M. POP, din Ger­ma­nia,  pre­mi­ul II poe­zie,
 • ODETA TĂTARU, din Repu­bli­ca Mol­do­va, pre­mi­ul II poezie,
 • CRISTIANA MARIA PURDESCU, din Bucu­rești, pre­mi­ul II poezie, 
 • LAURIAN LODOABĂ, din Lugoj / Roma­nia & Ger­ma­nia, pre­mi­ul III poezie,
 • GHEORGHE VICOL, Vatra Dor­nei, pre­mi­ul III poezie, 
 • Miha­e­la Mar­vei din Con­stan­ța, mențiune, 
 • STAN VIRGIL, din MANGALIA, mențiune.

În afa­ră de diplo­me, pre­mi­an­ții au pri­mit seju­ruri de zece zile pe lito­ra­lul româ­nesc, iar scri­i­toa­rea Dora Ali­na Roma­ne­scu, va bene­fi­cia de zece zile în Can­a­da, la Toronto.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat și mem­brii ai Ligii Scri­i­to­ri­lor din Con­stan­ța, care au avut pri­le­jul de a‑l ascul­ta pe dis­tin­sul om de cul­tu­ră, ALEXANDRU FLORIN ȚENE, Pre­șe­din­te­le Ligii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia și de pre­tu­tin­deni. Aces­ta a înma­nat LIGYEI DIACONESCU pre­mi­ul Ligii Scri­i­to­ri­lor pen­tru “cea mai buna si mai cuprin­za­toa­re ANTOLOGIE a scri­i­to­ri­lor români con­tem­po­rani din întra­ga lume.

Dis­tin­sa cas­ti­ga­toa­re a locu­lui l poe­zie, IONELA FLOOD TAKAT din Marea Bri­ta­nie a înma­nat direc­to­ru­lui revis­tei inter­na­tio­na­le STARPRESS www.valcea-turism.ro, LIGYA DIACONESCU o diplo­ma de recu­noas­te­re a acti­vi­ta­tii sale cul­tu­ra­le pe plan inter­na­tio­nal din par­tea ROMANCA SOCIETY LONDON și un  pre­mi­ul de șede­re — în hou­se resi­den­ce at ART STUDIO,  Lon­don, UK, cu pro­pu­ne­rea înche­ie­rii unor par­te­ne­ri­a­te între cele două insti­tu­ții culturale.

29 august 2012                                                                      Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply