Document-bombă, prezentat de Şova: a fost întrunit cvorumul la referendum

0
231

Invi­tat ieri sea­ră la Ante­na 3, par­la­men­ta­rul PSD Dan Şova a pre­zen­tat un docu­ment al Insti­tu­tu­lui Naţio­nal de Sta­tis­ti­că în care se pre­zin­tă cum tre­bu­ie cal­cu­lat cvo­ru­mul pri­vind demi­te­rea preşe­din­te­lui. Potri­vit Ante­na 3, Liviu Drag­nea a făcut o adre­să către Insti­tu­tul Naţio­nal de Sta­tis­ti­că, prin care cerea un număr pro­vi­zo­riu al popu­la­ţi­ei sta­bi­le din România. 

Răs­pun­sul ar fi urmă­to­rul: Din date­le ulti­mu­lui recen­sământ în Româ­nia numă­rul popu­la­ţi­ei sta­bi­le este de 19.042.936. La acest număr se ada­u­gă numă­rul cetă­ţe­ni­lor români afla­ţi în stră­i­nă­ta­te, rezul­ta­tul final fiind de 20.254.866.

Insti­tu­tul Naţio­nal de Sta­tis­ti­că menţio­nea­ză în ace­la­şi docu­ment că pon­de­rea popu­la­ţi­ei Româ­ni­ei sub 18 ani a fost la 1 ianu­a­rie 2011 de 18,31%, adi­că 3.726.895 per­soa­ne. Extră­gând numă­rul per­soa­ne­lor sub 18 ani din numă­rul popu­la­ţi­ei sta­bi­le, rezul­tă că în Româ­nia la ora refe­ren­du­mu­lui numă­rul per­soa­ne­lor cu drept de vot era de 16.527.971. Jumă­ta­te din numă­rul per­soa­ne­lor cu drept de vot — cvo­ru­mul nece­sar demi­te­rii preşe­din­te­lui Tra­ian Băsescu este de 8.265.685 de persoane. 

Cvo­rum care a fost înde­pli­nit, con­form BEC, numă­rul par­ti­ci­panţi­lor la vot fiind de 8.429.265 per­soa­ne. Dar este posi­bil să nu fie nevo­ie nici măcar de acest număr de votanţi, mai susţi­ne Ante­na 3.

31 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply