Boicotul NU salvează democraţia. De ce trebuie să mergem la vot pe 29 iulie

0
175

Luni sea­ră, Tra­ian Băsescu a rede­ve­nit muri­tor. Preşe­din­te­le ales al româ­ni­lor, cel care lup­tă pen­tru sta­tul de drept, inde­pen­denţa Jus­ti­ţi­ei şi valo­ri­le euro­pe­ne, a ajuns un sim­plu poli­ti­cian care, ca mulţi alţii, lup­tă să-şi păs­tre­ze sca­u­nul. Este boico­tul unui refe­ren­dum sin­gu­ra solu­ţie pen­tru sal­va­rea demo­cra­ţi­ei?

Sus­pen­da­rea preşe­din­te­lui, pen­tru moti­ve mai degra­bă inven­ta­te, a repre­zen­tat un atac la demo­cra­ţie care a tre­zit îngri­jo­ra­rea atât a insti­tu­ţi­i­lor euro­pe­ne cât şi a unei bune părţi din popu­la­ţia Româ­ni­ei. În aces­te con­di­ţii, ape­lul făcut de Tra­ian Băsescu prin care îi che­ma la vot pe toţi cei care cred că USL a făcut un abuz a fost cât se poa­te de legi­tim.

Chiar dacă ast­fel, având în vede­re son­da­je­le, părea că preşe­din­te­le îşi pre­gă­teş­te mai degra­bă sinu­ci­de­rea (spec­ta­cu­loa­să) decât supra­vi­eţu­i­rea poli­ti­că. În plus, aceas­tă tac­ti­că se potri­vea ca o mănu­şă pro­fi­lu­lui lui Tra­ian Băsescu- poli­ti­cia­nul dis­pus să se ia de gât cu toa­tă lumea pen­tru a‑şi impu­ne punc­tul de vede­re, deşi apa­rent şanse­le sunt de par­tea adver­sa­ri­lor. Chiar dacă s‑ar fi întors la Cotro­ceni dato­ri­tă absen­te­is­mu­lui şi nu a votu­lui cetă­ţe­ni­lor, Băsescu şi-ar fi putut relan­sa carie­ra. Cura­jul face une­ori minuni chiar şi în poli­ti­că.

Măr­tu­ri­sesc că l‑am admi­rat pe Băsescu pen­tru deci­zia lua­tă, în ciu­da fap­tu­lui că mulţi apro­pi­a­ţi ai preşe­din­te­lui şi unii lideri PDL au spus ime­di­at după sus­pen­da­re că vari­an­ta cea mai sigu­ră ar fi ca refe­ren­du­mul să fie inva­li­dat prin nepar­ti­ci­pa­re.

Luni sea­ră, în emi­siu­nea lui Robert Tur­ces­cu de la B1, Tra­ian Băsescu a ales totu­şi să-şi  dis­tru­gă ima­gi­nea de lup­tă­tor împo­tri­va Sis­te­mu­lui (care i‑a adus două man­da­te) şi ne‑a spus expli­cit că ar pre­fe­ra “vic­to­ria la masa ver­de”, pe care până ieri o dis­preţu­ia. „Numai boul este con­sec­vent”, şi‑a expli­cat Băsescu schim­ba­rea de ati­tu­di­ne, invo­când sus­pi­ciu­ni­le (poa­te înte­me­ia­te) că USL pre­gă­teş­te o fra­u­dă masi­vă prin care să cre­as­că arti­fi­ci­al numă­rul celor pre­zenţi la urne.

Aceas­tă schim­ba­re de ati­tu­di­ne le va lăsa însă mul­to­ra un gust amar.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în Roma­nia libe­ra, Mier­curi, 25 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply