Tusac, criticat de echipa lui Radu Cristian că asfaltează în timp ce plouă (video)

0
190

Echi­pa lui Radu Cris­ti­an, can­di­dat inde­pen­dent la Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, îl acu­ză de actu­a­lul pri­mar, soci­al-demo­cra­tul Cla­u­diu Tusac, de fap­tul că nu-şi ţine pro­mi­siu­ni­le şi, mai mult, că ar oferi ceea ce numeş­te „cado­uri elec­to­ra­le”.

Con­cret, sta­ff-ul lui Radu a sem­na­lat, în pri­mul rând, pro­ble­ma asfal­tă­rii din Nept­un — Olimp pe tim­pul unei ploi torenţi­a­le. Aceas­tă acţiu­ne a intrat şi în atenţia pre­sei cen­tra­le, care a numit‑o „asfal­ta­re la miş­to”. Echi­pa can­di­da­tu­lui inde­pen­dent la con­du­ce­rea celei mai impor­tan­te admi­nis­tra­ţii loca­le din sudul lito­ra­lu­lui atra­ge atenţia asu­pra fap­tu­lui că pri­ma­rul Tusac a pro­mis, ulte­ri­or asfal­tă­rii pe vre­me rea, că acel covor asfal­tic tur­nat în timp ce plo­ua în aver­se va fi înde­păr­tat, „scos cu fre­za” mai exact, urmând ca apoi să se asfal­te­ze din nou, la o tem­pe­ra­tu­ră adec­va­tă. „Au tre­cut cele două săp­tămâni, noi am moni­to­ri­zat situ­a­ţia, dar Cla­u­diu Tusac nu s‑a ţinut de cuvânt, lucra­rea e în ace­la­şi sta­diu”, expli­că cei din sta­ff-ul lui Radu Cris­ti­an.

Rămâ­nem în zona asfal­tă­ri­lor con­tro­ver­sa­te. Asta pen­tru că echi­pa lui Radu îl cri­ti­că dur pe actu­a­lul edil-şef al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru că „în Nept­un — Olimp a pro­mis că va ter­mi­na tra­ma stra­da­lă, dar de asfal­tat a asfal­tat doar în cen­trul sta­ţiu­ni­lor, cape­te­le lor ară­tând deplo­ra­bil, total ine­ste­tic”.

Lichid pen­tru par­briz

Nu mai puţin impor­tant este că sta­ff-ului lui Radu Cris­ti­an îl acu­ză pe pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac de fap­tul că şi-ar fi insta­lat un cort într‑o inter­se­cţie, cort de unde locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia ar pri­mi lichid pen­tru par­briz. Gra­tu­it! „E un cort cu afi­şe­le lui Cla­u­diu Tusac, cort din care se ofe­ră gra­tis lichid pen­tru par­briz şi care este păzit pe timp de noap­te de Poli­ţia Loca­lă”, pre­ci­zea­ză echi­pa aspi­ran­tu­lui inde­pen­dent la Pri­mă­ria Man­ga­lia.

Poveşti”

Des­pre toa­te cri­ti­ci­le şi acu­za­ţi­i­le care i se aduc, pri­ma­rul în fun­cţie, Cla­u­diu Tusac, ne‑a decla­rat că ar fi „doar poveşti”. Can­di­da­tul USL pen­tru un nou man­dat la şefia admi­nis­tra­ţi­ei loca­le a comen­tat totu­şi pe mar­gi­nea cor­tu­lui din care s‑ar da lichid pen­tru par­briz: „E foar­te bine că se dă ceva gra­tu­it în Man­ga­lia. Nu ştiu cine dă”, a con­chis el.

Mier­curi, 06 Iunie 2012, Ada CODAU.

Vezi şi video, pe Ziua de Con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply