Miniştri din Cabinetul Ponta îl susţin pe Radu Cristian la Primăria Mangalia

0
328

Can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu, care can­di­dea­ză spri­ji­nit de USL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, se bucu­ră şi de susţi­ne­rea unor mini­ş­tri din Cabi­ne­tul Vic­tor Pon­ta. Iată mesa­je­le aces­to­ra:

Daniel Chi­ţo­iu, minis­tru al Eco­no­mi­ei, Come­rţu­lui şi Mediu­lui de Afa­ceri, vice­preşe­din­te al Par­ti­du­lui Naţio­nal Libe­ral, decla­ra­ţie de susţi­ne­re a can­di­da­tu­lui Cris­ti­an Radu la Pri­mă­ria Man­ga­lia:

Opţiu­nea româ­ni­lor la ale­ge­ri­le loca­le din acest an nu a fost doar una poli­ti­că. Ea s‑a bazat şi pe nevo­ia de pro­fe­sio­na­lism, de res­pon­sa­bi­li­ta­te şi seri­o­zi­ta­te în ges­tio­na­rea tre­bu­ri­lor publi­ce şi în pro­te­ja­rea inte­re­se­lor cetă­ţe­ni­lor.

Toc­mai de ace­ea cred cu tărie că un om pre­cum dom­nul Radu Cris­ti­an, care a adu­nat de‑a lun­gul tim­pu­lui o soli­dă pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă, care ştie în amă­nu­nt pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă comu­ni­ta­tea pen­tru care lup­tă, este cea mai bună solu­ţie pen­tru fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Ca minis­tru în Guver­nul USL, dar şi ca om poli­tic voi acor­da întrea­ga mea susţi­ne­re pen­tru oame­nii comp­tenţi şi valo­roşi care sunt gata să se pună în slu­j­ba comu­ni­tă­ţi­lor noas­tre. Toc­mai de ace­ea, îl susţin pe dom­nul Radu Cris­ti­an în lup­ta elec­to­ra­lă pen­tru Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi cred că este cea mai bună solu­ţie pen­tru ca aceas­tă loca­li­ta­te să dobân­deas­că bunăs­ta­rea şi des­chi­de­rea de care are nevo­ie.

Mesaj al minis­tru­lui Turis­mu­lui, Edu­ard Hell­vig, de susţi­ne­re a can­di­da­tu­lui Radu Cris­ti­an la Pri­mă­ria Man­ga­lia:

Pe Radu Cris­ti­an nu‑l cunosc de mult timp. Dar am auzit lucruri bune des­pre el chiar de la cole­gii libe­rali din Man­ga­lia. Când un adver­sar poli­tic îţi recu­noa­ş­te cali­tă­ţi­le, atunci e clar că ele sunt atât de evi­den­te încât nu pot fi igno­ra­te. Când l‑am cunos­cut l‑am *citit* ime­di­at drept un tânăr corect şi pro­fe­si­o­nist; un om cu viziu­ne care poa­te reda Man­ga­li­ei far­me­cul meri­tat de oraş la malul mării şi locu­i­to­ri­lor săi sta­tu­tul de cetă­ţeni euro­peni.

Radu Cris­ti­an are trea­bă în Man­ga­lia pen­tru că, din păca­te ora­şul a avut de sufe­rit în urma proas­tei ges­tio­nări din ulti­mii ani.

Îl susţin pe Radu Cris­ti­an pen­tru ide­i­le pe care le pro­mo­vea­ză şi pen­tru că, în cali­ta­te de minis­tru al dezvol­tă­rii regio­na­le şi turis­mu­lui am nevo­ie în aceas­tă par­te a lito­ra­lu­lui de un inter­lo­c­u­tor inte­l­li­gent şi inte­re­sat de dezvol­ta­rea ora­şu­lui. Am nevo­ie de un pri­mar care să aibă capa­ci­ta­tea de a atra­ge fon­duri pen­tru dezvol­ta­rea aces­tei regiuni şi pen­tru sti­mu­la­rea turis­mu­lui.

Cu o ges­tiu­ne corec­tă Man­ga­lia poa­te deve­ni o per­lă a lito­ra­lu­lui aşa cum a deve­nit Mama­ia. i cu un mana­ge­ment pro­fe­si­o­nist şi bazat pe nevo­i­le rea­le ale cetă­ţe­ni­lor Radu Cris­ti­an poa­te îmbu­nă­tă­ţi via­ţa locu­i­to­ri­lor man­ga­li­ei.

Tineţea nu este un atuu în sine. Dar atunci când este com­ple­ta­tă de pro­fe­sio­na­lism, one­s­ti­ta­te, bun simţ şi edu­ca­ţie, atunci aceas­ta este reţe­ta câş­ti­gă­toa­re.

Aces­te cali­tă­ţi le-am regă­sit la Radu Cris­ti­an şi de ace­ea se bucu­ră de spri­ji­nul meu.

Repli­ca 21.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply