Mangalia: Tusac, pe primul loc în ultimul sondaj local

0
216

OPINIA MANGALIOŢILOR

Un insti­tut de son­da­re din Bucu­reşti îl indi­că pe actu­a­lul pri­mar din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi can­di­da­tul PSD pen­tru un nou man­dat, Cla­u­diu Tusac, pe pri­mul loc faţă de res­tul can­di­da­ţi­lor, cu cele mai mul­te opţiuni de vot din par­tea man­ga­li­oţi­lor.

Son­da­jul de opi­nie îl cla­sea­ză pe Cla­u­diu Tusac cu 44% din pre­fe­rinţe­le elec­to­ra­tu­lui din Man­ga­lia, pe can­di­da­tul PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Zan­fir Ior­guş, în pozi­ţia a doua, cu 24% din voturi şi can­di­da­tul ACD, Cris­ti­an Radu, pe locul trei, cu 22% din tota­lul opţiu­ni­lor expri­ma­te de per­soa­ne­le par­ti­ci­pan­te la son­daj.

Can­di­da­tul PP-DD, Marin Cio­câia, ar urma să se cla­se­ze pe locul patru, cu 10% din voturi. În ceea ce pri­veş­te situ­a­ţia pen­tru Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, PSD con­du­ce cu 45%, urmat la dis­tanţă de către PDL, cu 19%. Pe locul trei se află PP-DD, cu 15%, iar locul patru este ocu­pat de PNL, cu 10%. Res­tul de 7% din­tre res­pon­denţi au spus că vor vota cu alte par­ti­de, alte­le decât cele patru.

CANDIDATUL PDL, ÎN CĂDERE

Son­da­jul rele­vă că, de la înce­put cam­pa­niei elec­to­ra­le, Zan­fir Ior­guş a scă­zut în son­daj din cau­za par­ti­du­lui din care face par­te. Ior­guş ar fi pier­dut cel puţin 2% de când a înce­put cam­pa­nia. Socio­lo­gii se aşteap­tă ca, pe măsu­ră ce ziua ale­ge­ri­lor se apro­pie, Ior­guş să sca­dă şi mai mult doar din cau­za fap­tu­lui că este mem­bru PDL.

Schim­ba­rea culo­rii par­ti­du­lui, din por­to­ca­liu în ver­de, nu prea aju­tă can­di­da­ţii PDL pen­tru că oame­nii tot ca por­to­ca­lii îi per­cep şi îl taxea­ză ca ata­re. Socio­lo­gii i‑au mai între­bat pe locu­i­to­rii Man­ga­li­ei ce can­di­dat are cea mai bună cam­pa­nie elec­to­ra­lă. 35% din­tre locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui sunt de păre­re că cea mai bună cam­pa­nie o are Cla­u­diu Tusac, 20% l‑au indi­cat pe Zan­fir Ior­guş, iar can­di­da­tul ACD, Cris­ti­an Radu, a pri­mit 17% din­tre răs­pun­su­ri­le expri­ma­te.

Son­da­jul de opi­nie a fost efec­tu­at în peri­oa­da 30 mai — 2 iunie, pe un eşan­tion de 1.037 res­pon­denţi cu vâr­ste de pes­te 18 ani şi are o mar­jă de eroa­re de 3%.

Marti, 05 Iunie 2012, Miha­e­la DRAGOMIR, tele­gra­fo­n­li­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply