Fostul primar al Mangaliei nu mai candidează; Tusac îi face loc lui Cristian Radu, după ce PSD i‑a promis un post de deputat — video

0
188

Rugat să nu încea­pă con­fe­rinţa la ora 17.00, pen­tru ca toa­tă pre­sa să ajun­gă la eve­ni­ment, Cla­u­diu Tusac a fost gene­ros: s‑a lăsat aştep­tat 45 de minu­te, îna­in­te de a anu­nţa că se retra­ge din cur­sa pen­tru fun­cţia de pri­mar al Man­ga­li­ei.

Doresc să salut deci­zia Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral de relu­a­re a votu­lui la ale­ge­ri­le pen­tru pri­mar şi pen­tru Con­si­li­ul Local. Man­ga­lia meri­tă mai mult decât un pri­mar ales prin ame­ninţări, prin teroa­re, prin tot felul de încăl­cări ale legii elec­to­ra­le. Ior­guş şi oame­nii săi din PDL au fra­u­dat aces­te ale­geri cu o ură şi o sete pe care nu mi‑o puteam închi­pui, şi‑a înce­put Tusac con­fe­rinţa de pre­să, citind de pe un comu­ni­cat pe care ulte­ri­or l‑a înmâ­nat celor pre­zenţi.

Îna­in­te să-şi anu­nţe deci­zia de a se retra­ge, Tusac a mai făcut refe­ri­re la rea­li­ză­ri­le sale, apoi a spus că lup­te­le din Man­ga­lia tre­bu­ie să înce­te­ze, uitând, desi­gur, că el a repre­zen­tat un fac­tor gene­ra­tor al stă­ri­lor con­flic­tu­a­le.

Am înţe­les mesa­jul ale­gă­to­ri­lor din 10 iunie. Am ieşit al tre­i­lea. Am luat pes­te 26% din voturi, ceea ce con­si­der că este puţin pen­tru cât am făcut pen­tru oraş. Însă sunt lucruri mai impor­tan­te decât poli­ti­ca şi une­le lucruri mai impor­tan­te decât Mihai Cla­u­diu Tusac. Mai impor­tant este ca Man­ga­lia să nu fie o insu­lă izo­la­tă. (…) doresc să anu­nţ că nu voi can­di­da mai depar­te pen­tru fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Impor­tant este ca în Man­ga­lia să rea­li­zăm USL, pen­tru a alun­ga din oraş can­ce­rul por­to­ca­liu, a decla­rat Tusac, pre­ci­zând mai depar­te că sunt pro­iec­te pen­tru care tre­bu­ie să exis­te garanţia că vor con­ti­nua.

Dacă ştim sigur că Ior­guş va face tot ce se poa­te pen­tru a opri aces­te pro­iec­te, atunci ştim la fel de sigur că Radu Cris­ti­an, ca pri­mar, ală­tu­ri de un vice­pri­mar PSD, le vor con­ti­nua, a mai afir­mat Tusac.

Cu alte cuvin­te, dacă până acum nu a exis­tat USL la Man­ga­lia, acum PSD-ul lui Tusac este gata să bată pal­ma cu ACD (PNL+PC), cerând în schimb pos­tul de vice­pri­mar în vii­to­rul con­si­liu. Nu Tusac este nea­pă­rat cel inte­re­sat de fun­cţie, el pre­ci­zând în schimb că va can­di­da la toam­nă pen­tru un foto­liu de depu­tat. Unde? Chiar la Man­ga­lia, sau cel puţin aşa îşi doreş­te el, întru­cât, susţi­ne Tusac, s‑a ata­şat de muni­ci­pi­ul din sudul judeţu­lui.

Inte­re­sant de punc­tat că, după toa­tă cam­pa­nia de dina­in­te de 10 iunie, Tusac a pre­ci­zat că nu-şi adu­ce amin­te să fi fost ata­cat de con­tra­can­di­da­tul Radu. Paci­fist cu Radu, dar răz­bo­i­nic cu Ior­guş, Tusac nu pare să fi înghi­ţit însă bine deci­zia pe care PSD Con­stanţa i‑a suge­rat să o ia, şi anu­me să se retra­gă din cur­să, dova­dă fiind şi răbu­fni­rea (ane­mi­că, totu­şi), la adre­sa jur­na­li­ş­ti­lor de la Repli­ca. Îl scu­zăm, dat fiind că nu se află în cea mai bună pasă a cari­e­rei sale poli­ti­ce.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 16 iunie 2012. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply