Alegeri — Mangalia, rechemată la urne

0
267

35.939 ale­gă­tori din Man­ga­lia sunt aştep­ta­ţi dumi­ni­că, la cele 26 de secţii de vota­re din mun­ci­piu, pen­tru a‑şi rea­le­ge pri­ma­rul şi Con­si­li­ul Local

REPETARE

Apro­xi­ma­tiv 30.000 de cetă­ţeni cu drept de vot din Man­ga­lia sunt aştep­ta­ţi dumi­ni­că pen­tru a‑şi expri­ma liber opţiu­nea pen­tru ale­ge­rea pri­ma­ru­lui şi a Con­si­li­u­lui Local, după ce Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC) a decis anu­la­rea şi repe­ta­rea scru­ti­nu­lui din 10 iunie pen­tru fra­u­dă elec­to­ra­lă. Acest lucru este posi­bil deo­a­re­ce BEC a accep­tat soli­ci­tă­ri­le de reor­ga­ni­za­re a ale­ge­ri­lor loca­le la Man­ga­lia, veni­te din par­tea PSD, PNL, PC, care au recla­mat sute de nere­guli la secţi­i­le de vota­re. De ase­me­nea, în cazul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, BEC a con­sta­tat că rezul­ta­tul ale­ge­ri­lor a fost vici­at în con­di­ţi­i­le în care, în une­le secţii s‑a per­mis să se vote­ze după ora 21.00, ora de închi­de­re a urne­lor.

10 PENTRU UN LOC

Cu oca­zia repe­tă­rii scru­ti­nu­lui, deşi va fi pre­zent pe bule­ti­nul de vot, can­di­da­tul PSD, Cla­u­diu Tusac, a anu­nţat că se retra­ge din cur­sa pen­tru foto­li­ul de pri­mar, el îndem­nân­du-şi ale­gă­to­rii să vote­ze can­di­da­tul inde­pen­dent susţi­nut de USL, Cris­ti­an Radu. Ast­fel că, dumi­ni­că, la ale­geri, vor can­di­da Cris­ti­an Radu (can­di­dat inde­pen­dent), Zan­fir Ior­guş (PDL), Marin Oprea (inde­pen­dent), Adri­an Cîr­les­cu (PRM), Ion Nicu­les­cu (inde­pen­dent), Mari­an Dor­ner (Par­ti­dul Ver­de), Marin Cio­cîia (PP-DD), Cotleţ Mari­os Thie­ra (inde­pen­dent), Teo­dor Mun­tea­nu (inde­pen­dent), Vasi­le Mol­do­van (PER). Pen­tru ale­ge­ri­le de dumi­ni­că, în muni­ci­piu au fost înfi­inţa­te 26 de secţii de vota­re, unde sunt aştep­ta­ţi la urne 35.939 ale­gă­tori. Vota­rea va înce­pe la ora 7.00 şi se va înche­ia la ora 21.00. Rezul­ta­te­le fina­le neva­li­da­te ale scru­ti­nu­lui din 24 iunie vor fi făcu­te publi­ce de BEC în cur­sul zilei de luni, 25 iunie. Potri­vit legii 67/2004 pri­vind ale­ge­rea auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, noi­le ale­geri au loc în ace­lea­şi con­di­ţii, folo­sin­du-se ace­lea­şi lis­te elec­to­ra­le şi ace­lea­şi lis­te de can­di­da­ţi şi can­di­da­turi inde­pen­den­te.

Tatian IORGA, Tele­graf, Sam­ba­ta, 23 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply