Radu Cristian a lansat în dezbatere publică programul “Mangalia, oraş european”

  0
  250
  Conform sondajelor, lupta e strânsă pentru Primărie.

  Cris­ti­an Radu, can­di­dat inde­pen­dent la Pri­mă­ria Man­ga­lia, a lan­sat în dez­ba­te­re publi­că pro­gra­mul Man­ga­lia, oraş euro­pean. Aşa cum a pro­mis încă de la intra­rea în cur­sa pen­tru Pri­mă­rie, Radu Cris­ti­an a rea­li­zat pro­gra­mul împre­u­nă cu locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, pe baza pro­pu­ne­ri­lor şi suges­ti­i­lor veni­te din par­tea aces­to­ra.

  Man­ga­lia, oraş euro­pean este un docu­ment con­sis­tent, axat pe două com­po­nen­te, res­pec­tiv o lis­tă de pri­o­ri­tă­ţi pen­tru oraş şi un plan de obiec­ti­ve pe ter­men mediu şi lung.

  La capi­to­lul pri­o­ri­tă­ţi, regă­sim

  • cre­a­rea a 1.500 de locuri de mun­că bune plăti­te, prin adu­ce­rea unor inves­ti­tori stra­te­gici la Man­ga­lia,
  • solu­ţio­na­rea ime­di­ată a pro­ble­mei căl­du­rii şi apei cal­de, prin intro­du­ce­rea unui nou sis­tem de ter­mo­fi­ca­re, ast­fel încât preţul final al giga­ca­lo­ri­ei să fie de sub 200 lei,
  • con­stru­cţia a 2.000 de locu­inţe soci­a­le şi pen­tru tineri,
  • con­so­li­da­rea pro­gra­me­lor de asis­tenţă soci­a­lă, pre­cum şi
  • sigu­ranţa cetă­ţea­nu­lui,
  • inclu­siv pro­ble­ma câi­ni­lor fără stă­pân.

  Prin­tre obiec­ti­ve­le pe ter­men mediu şi lung pe care şi le pro­pu­ne can­di­da­tul man­ga­li­oţi­lor la Pri­mă­rie, se numă­ră

  • refor­ma admi­nis­tra­ţi­ei prin infor­ma­ti­za­re,
  • trans­pa­renţă deci­zio­na­lă şi efi­cien­ti­za­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce;
  • moder­ni­za­rea uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ şi a sis­te­mu­lui sani­tar;
  • rea­li­za­rea unui mas­ter plan de urba­nism şi arhi­tec­tu­ră urba­nă, a PUG-ului şi PUZ-uri­lor pen­tru Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le turis­ti­ce;
  • pro­iect inte­grat de dezvol­ta­re şi pro­mo­va­re turis­ti­că.

  De ase­me­nea, Radu Cris­ti­an doreş­te

  • redu­ce­rea şi eli­mi­na­rea unor taxe şi impo­zi­te loca­le şi
  • înfi­inţa­rea unui Con­si­liu Con­sul­ta­tiv Cetă­ţe­nesc, menit să avi­ze­ze toa­te pro­iec­te­le de Hătă­râre îna­in­te de dez­ba­te­rea în Con­si­li­ul Local.

  Radu Cris­ti­an a sub­li­ni­at că o mare par­te din pro­iec­te vor avea finanţa­re euro­pea­nă, iar alte­le vor fi rea­li­za­te cu bani de la buge­tul cen­tral şi local. Cei care vor să adu­că îmbu­nă­tă­ţiri pro­gra­mu­lui, îl pot găsi pe site-ul www.raducristianprimar.ro. Docu­men­tul va fi trans­mis spre stu­diu într‑o for­mă tipă­ri­tă şi cetă­ţe­ni­lor Man­ga­li­ei.

  Ale­xan­dra VASILE, Lili­a­na CHIRU, replicaonline.ro, 11 mai 2012.

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply