Profitul Şantierului Naval “2 Mai” Mangalia a crescut de 5,5 ori în timpul crizei economice

0
250

În 2011, Şan­ti­e­rul Naval „2 Mai“ Man­ga­lia a obţi­nut un pro­fit net de 967.966 lei, din care 90%, res­pec­tiv 847.561 lei, a fost repar­ti­zat pen­tru divi­den­de. O cotă de 93,8878% din aces­tea revin sta­tu­lui, care, în cali­ta­te de acţio­nar majo­ri­tar, este repre­zen­tat de Minis­te­rul Come­rţu­lui. Res­tul de 6,1122% se va împă­rţi între acţio­na­rii mino­ri­tari, per­soa­ne fizi­ce.

S.N. „2 Mai” este o com­pa­nie pro­fi­ta­bi­lă. De pe urma ei sta­tul român şi acţio­na­rii mino­ri­tari au înca­sat, în anii de cri­ză, divi­den­de mai mari decât în peri­oa­da de cre­ş­te­re eco­no­mi­că, res­pec­tiv: în 2008 — 23.522 lei, în 2009 — 89.912 lei, în 2010 — 625.960 lei, în 2011 — 847.561 lei.

Evo­lu­ţia com­pa­niei este sur­prin­ză­toa­re, în com­pa­ra­ţie cu rezul­ta­te­le finan­ci­a­re ale „Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries” (DMHI), la care SN „2 Mai“, deţi­ne 49% din acţiuni.

Vă rea­min­tim că DMHI a luat naş­te­re, ofi­ci­al, la data de 14 febru­a­rie 1997, prin­tr-un joint-ven­tu­re între con­cer­nul „Daewoo“ (în pre­zent Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co., numă­rul trei mondi­al în con­stru­cţia de nave) şi Şan­ti­e­rul Naval „2 Mai“ Man­ga­lia. Sud-core­e­nii au intrat în aso­ci­e­re cu 53 mili­oa­ne de dolari, din care mare par­te sub for­mă de know-how, şi deţin 51% din acţiuni. Apor­tul de capi­tal soci­al al sta­tu­lui român a fost şan­ti­e­rul naval pro­priu-zis (mai puţin tere­nul, în supra­fa­ţă de 793.274 mp, eva­lu­at la 50,92 mili­oa­ne dolari, la acea dată), pen­tru care a pri­mit 49% din acţiuni.

La puţin timp de la aso­ci­e­re, sta­tul român a uitat „culoa­rea divi­den­de­lor” de la DMHI. Ulti­ma dată le‑a pri­mit în 2004. De atunci şi până astăzi, com­pa­nia mix­tă româ­no-sud core­ea­nă a înre­gis­trat pier­deri an de an.

Între­ba­rea este cum de reu­şeş­te SN „2 Mai“ să facă pro­fit, cu numai 8 anga­ja­ţi, cât a rapor­tat în 2011, în timp ce DMHI, cu pes­te 3.000 de sala­ri­a­ţi plus sub­con­trac­tori, bene­fi­ci­ind de inves­ti­ţii uri­a­şe şi de spri­ji­nul gigan­tu­lui DSME, este mereu în pier­de­re?

Să arun­căm o pri­vi­re asu­pra date­lor finan­ci­a­re rapor­ta­te de com­pa­nia sta­tu­lui. În peri­oa­da 2009 — 2011, volu­mul acti­vi­tă­ţii la SN „2 Mai“ a cres­cut de 2,75 ori, veni­tu­ri­le din exploa­ta­re urcând de la 3.770.721 lei la 10.266.150 lei. Pe de altă par­te, chel­tu­ie­li­le cu sala­ri­i­le şi indemni-zaţi­i­le au avut un spor de numai 22%, de la 318.573 lei la 410.774 lei. Pro­fi­tul net a avut cea mai spec­ta­cu­loa­să evo­lu­ţie: cre­ş­te­re de 5,55 ori în numai trei ani, de la 174.299 lei, în 2009, şi 775.462 lei, în 2010, ajun­gând la 967.966 lei, în 2011.

În schimb, DMHI a avut un par­curs pre­să­rat cu pier­deri: în 2009 — 423.769.034 lei, în 2010 — 140.195.980 lei, în 2011 — 72.788.618 lei.
Veni­tu­ri­le SN „2 Mai” pro­vin din: pro­du­cţia de com­po­nen­te nava­le pen­tru DMHI, rea­li­za­te în cola­bo­ra­re cu sub­con­trac­tori; come­rţul cu mate­ri­a­le; închi­ri­e­rea tere­nu­lui pen­tru DMHI; dobânzi ban­ca­re.

Dacă în 2009, pro­du­cţia repre­zen­ta 42,36% din tota­lul veni­tu­ri­lor, în 2011, pon­de­rea ei a cobo­rât la 40,11%. În cifre abso­lu­te valoa­rea ei s‑a dub­lat. Pon­de­rea come­rţu­lui a cres­cut de la 27,01%, în 2009, la 50,33%, în 2011, iar cea a veni­tu­ri­lor din chi­rie a scă­zut de la 6,10% la 3,95%.

Date­le pre­zen­ta­te mai sus demon­strea­ză că know-how-ul româ­nesc, apli­cat la SN „2 Mai” este gene­ra­tor de pro­fit. Rămâ­ne un mis­ter ce se întâm­plă cu know-how-ul sud-core­ean, de mili­oa­ne de dolari, adus ca aport de capi­tal în com­pa­nia mix­tă. În Extre­mul Orient, la DSME, el pro­du­ce pro­fit, dar pe pământ româ­nesc, doar pier­deri. 

Cuget Liber, mier­curi, 30 mai 2012. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply