Noi acuze la Mangalia

0
246
Lipsa căldurii din apartamente, „mâna” politicienilor PDL.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, spu­ne că unul din­tre per­so­na­je­le care s‑au „impli­cat” în lăsa­rea în frig a popu­la­ţi­ei este sena­to­rul PDL de Călă­ra­şi Con­stan­tin Dumi­tru, care, acum, a pără­sit bar­ca scu­fun­da­tă a PDL.

ÎNVINUIRI

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, reia tema lip­sei de căl­du­ră din muni­ci­piu, de astă iar­nă, şi vine cu infor­ma­ţii noi. El a decla­rat că ges­tul de a ţine popu­la­ţia în frig a fost cri­mi­nal. ”Oame­nii au tră­it un coş­mar, eu am fost alun­gat din oraş şi am ple­cat ca să nu mai fiu învi­no­vă­ţit că îi oblig pe vice­pri­mari să acţio­ne­ze într-un anu­mit fel. Nu-mi venea să cred că se pot folo­si de oameni în ase­me­nea hal! Au depă­şit ori­ce măsu­ră! A fost un geno­cid! Acum, ade­vă­rul înce­pe să iasă la lumi­nă”, a spus Tusac.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei expli­că, într-un comu­ni­cat de pre­să, cum au stat lucru­ri­le în scan­da­lul legat de soci­e­ta­tea de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic în Man­ga­lia, SC Cal­la­tis Therm SA. „Iar­na tre­cu­tă, la nego­ci­e­ri­le pur­ta­te între SC Cal­la­tis Therm SA şi repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le (că era Con­stan­tin Fili­mon, că era Sorin Andrei sau Ion Min­că), ală­tu­ri de Simion Niki­tas, mana­ge­rul soci­e­tă­ţii, apă­rea mereu un sena­tor PDL, a cărui iden­ti­ta­te rămâ­nea secre­tă.

El avea rolul de a face pre­siuni asu­pra Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia pen­tru a fi accep­ta­te con­di­ţi­i­le extre­me ale soci­e­tă­ţii pri­va­te res­pon­sa­bi­le cu fur­ni­za­rea căl­du­rii în loca­li­ta­te. Acum s‑a aflat iden­ti­ta­tea aces­tui per­so­naj male­fic ca fiind sena­to­rul PDL de Călă­ra­şi Con­stan­tin Dumi­tru. Simţind că bar­ca por­to­ca­lie se scu­fun­dă, aces­ta se decla­ră, astăzi, inde­pen­dent de par­ti­dul ale cărui foloa­se le‑a tras până acum şi aşteap­tă la coa­da navi­ga­to­ri­lor poli­tici să intre în USL.

Păcat că nu gân­dea la fel şi în iar­nă, când a apă­rut la braţ cu Niki­tas şi l‑a deter­mi­nat pe şeful admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce de atunci, prea slab şi necu­nos­că­tor al deta­li­i­lor pro­ble­mei (Ion Min­că — n.r.), să sem­ne­ze recu­noa­ş­te­rea unor dato­rii pe care ora­şul nu le avea la acel moment”, a menţio­nat pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac.

NU TRASEIŞTILOR

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a spus că va face demer­suri la con­du­ce­rea USL pen­tru ca „acest per­so­naj cri­mi­nal” să nu-şi găseas­că locul în Ali­anţă, să fie mar­gi­na­li­zat şi să dis­pa­ră cu totul de pe sce­na poli­ti­că a Româ­ni­ei”. Refe­ri­tor la acest caz, Tusac i‑a adre­sat preşe­din­te­lui PSD, pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, o scri­soa­re în care îi pre­zin­tă eve­ni­men­te­le care s‑au petre­cut iar­na tre­cu­tă la Man­ga­lia şi prin care îi cere să nu‑l pri­meas­că în par­tid pe sena­to­rul Con­stan­tin Dumi­tru.

El i‑a mai spus lui Pon­ta că pro­ble­me­le man­da­tu­lui său de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, „frag­men­tat prin sus­pen­dări suc­ce­si­ve, pe ace­lea­şi moti­ve (deşi instanţa i‑a dat drep­ta­te şi l‑a repus în fun­cţie), au fost lega­te de fos­tul pre­fect al judeţu­lui Cla­u­diu Palaz şi de depu­ta­tul PDL de Man­ga­lia Zan­fir Ior­guş, care au con­tri­bu­it la ţine­rea în frig a popu­la­ţi­ei.

Tatian IORGA, vineri, 11 mai 2012, tele­gra­fo­n­li­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply