Mangalioţii, ajutaţi de Primărie să-şi plătească utilităţile

0
220

Con­tex­tul eco­no­mic difi­cil şi con­di­ţi­i­le de trai modes­te ale locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia şi Româ­nia, deter­mi­na­te de tăie­rea sala­ri­i­lor şi impo­zi­ta­rea pen­si­i­lor, măsuri lua­te de Guver­nul PDL, au deter­mi­nat Pri­mă­ria Man­ga­lia să deci­dă con­sti­tu­i­rea a 10 comi­sii pen­tru ana­li­za­rea situ­a­ţi­ei soci­a­le a fami­li­i­lor din muni­ci­piu în vede­rea acor­dă­rii de aju­toa­re finan­ci­a­re la ener­gia ter­mi­că, apă cal­dă mena­je­ră şi apă rece.

Prin dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui Mihai-Cla­u­diu Tusac, indi­fe­rent dacă veni­tul fami­li­ei este de până la 720 de lei, caz în care aju­toa­re­le finan­ci­a­re se vor acor­da în pro­porţie de 100%, sau cre­ş­te până la 5.000 de lei, cazuri în care aju­toa­re­le finan­ci­a­re scad gra­du­al până la 20%, locu­i­to­rii Man­ga­li­ei vor fi susţi­nu­ţi pen­tru a nu mai întâm­pi­na difi­cul­tă­ţi la pla­ta ener­gi­ei ter­mi­ce, apei cal­de mena­je­re şi apei reci.

Deci­zia întoc­mi­rii aces­tei dis­po­zi­ţii a fost fun­damen­ta­tă de pri­ma­rul Tusac în urma unor dis­cu­ţii pur­ta­te cu preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa (CJC), Nicu­şor Daniel Con­stan­ti­ne­scu. ”Sco­pul con­cret al aces­tei acţiuni este de a iden­ti­fi­ca fami­li­i­le cele mai afec­ta­te de măsu­ri­le res­tric­ti­ve lua­te în ulti­mii patru ani de Guver­nul Boc. Locu­i­to­rii vor pri­mi un aju­tor finan­ci­ar de 20% pen­tru ener­gie ter­mi­că, apă cal­dă şi apă rece. Este moda­li­ta­tea găsi­tă împre­u­nă cu preşe­din­te­le CJC pen­tru a ate­nua gra­dul de sără­cie la care a ajuns popu­la­ţia şi a îi aju­ta pe oameni să depă­şeas­că situ­a­ţia grea în care se află!”, a spus Tusac.

Aju­toa­re finan­ci­a­re pen­tru ener­gie ter­mi­că:

- 100% pen­tru fami­lii cu venit mai mic de 720 lei

- 80% pen­tru fami­lii cu venit între 721 şi 1.500 lei

- 50% pen­tru fami­lii cu venit între 1.501 şi 2.000 lei

- 30% pen­tru fami­lii cu venit între 2.001 şi 3.000 lei

- 20% pen­tru fami­lii cu venit între 3.001 şi 5.000 lei

Aju­toa­re finan­ci­a­re pen­tru apă cal­dă:

- 2 mc pen­tru fami­lii cu venit mai mic de 720 lei

- 1,5 mc pen­tru fami­lii cu venit între 721 şi 2.000 lei

- 1 mc pen­tru fami­lii cu venit între 2.001 şi 3.000 lei

Aju­toa­re finan­ci­a­re pen­tru apa rece mena­je­ră:

- 2,5 mc pen­tru fami­lii cu venit mai mic decât 1.000 lei

- 2 mc pen­tru fami­lii cu venit între 1.001 şi 2.000 lei

- 1,5 mc pen­tru fami­lii cu venit între 2

- 1 mc pen­tru fami­lii cu venit între 3.001 şi 4.000 lei.

Tatian IORGA, Tele­graf, Mier­curi, 23 Mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply