LOVITURĂ pentru cei care au mașina înmatriculată în Bulgaria

0
260

Româ­nii care au maşini cu nume­re de Bul­ga­ria, radi­a­te în ţara veci­nă, vor fi tole­ra­ţi să cir­cu­le doar 90 de zile pe an, după care vor fi obli­ga­ţi să intre în lega­li­ta­te şi să achi­te taxe­le. Pro­pu­ne­rea Poli­ţi­ie Ruti­e­re a fost accep­ta­tă de Guvern, astăzi.

Maşi­ni­le cu nume­re de Bul­ga­ria pen­tru care nu se plă­tesc taxe în Româ­nia, dar nici în ţara veci­nă, vor intrea în lega­li­ta­te în urma unei pro­pu­neri a poli­ţi­ş­ti­lor de la Ruti­e­ră. Şeful Dire­cţi­ei Ruti­e­re din Poli­ţia Româ­nă, comi­sa­rul şef Lucian Dini­ţă, a decla­rat că aces­te maşini înma­tri­cu­la­te în ţara veci­nă ar putea cir­cu­la în ţară doar 90 de zile pe an.

După votul Guver­nu­lui, şofe­rii maşi­ni­lor denu­mi­te de poli­ţi­şti “fan­to­mă”, care nu figu­rea­ză nici în cal­cu­la­toa­re­le poli­ţi­ş­ti­lor Bul­gari, dar nici ale celor din Româ­nia, vor fi nevo­iţi să intre în lega­li­ta­te. 

Cum ajung în ile­ga­li­ta­te

Am cău­tat solu­ţii pen­tru maşi­ni­le pen­tru care nu se plă­tesc taxe nici la noi, nici în Bul­ga­ria. Mai exact, pen­tru ace­lea care au fost lua­te din Bul­ga­ria în urma unui act înche­iat la nota­ri­at, dar nu de vân­za­re-cum­pă­ra­re, ci de împru­mut, cu aju­to­rul căru­ia poa­te folo­si maşi­na”, a pre­ci­zat, în urmă cu câte­va luni, pen­tru EVZ, comi­sa­rul-şef Dini­ţă. El a mai expli­cat că pro­ble­ma apa­re după ce pro­pri­e­ta­rul mer­ge la auto­ri­tă­ţi­le din ţara veci­nă şi face o cere­re de radi­e­re a aces­te­ia, pen­tru a fi scu­tit de taxe. Dar nici şofe­rul din Româ­nia care folo­seş­te maşi­na în con­ti­nu­a­re nu le mai achi­tă.

Pen­tru aceş­tia s‑a pro­pus ca ter­me­nul limi­tă în care să folo­seas­că maşi­na în Româ­nia să fie de 90 de zile, după care se con­fis­că cer­ti­fi­ca­tul şi plă­cu­ţa de înma­tri­cu­la­reşi să se tri­mi­te în ţara veci­nă. Inte­re­sul auto­ri­tă­ţi­lor din Bul­ga­ria pen­tru aces­te maşini a fost adus la cunoş­tinţa celor din Româ­nia încă de anul tre­cut.

Atunci se cău­tau 6.000 de ast­fel de auto­tu­ris­me pen­tru care nu sau mai înca­sat taxe­le afe­ren­te. Tot de atunci s‑au orga­ni­zat nume­roa­se acţiuni în comun, în acest scop, mai ales pen­tru a‑i fami­li­a­ri­za pe agenţii de cir­cu­la­ţie români cu citi­tul acte­lor de înma­tri­cu­la­re ale maşi­ni­lor cu nume­re bul­gă­reşti. Dar şi poli­ţi­ş­tii de la noi mani­fes­tă ace­la­şi inte­res pen­tru a lămuri aceas­tă situ­a­ţie, în spe­cial pen­tru cazu­ri­le în care şofe­rii aces­tor maşini ar putea fi impli­ca­ţi în acci­den­te de cir­cu­la­ţie.

Pes­te 18.000 de maşini din Bul­ga­ria

În evi­denţe­le Poli­ţi­ei Ruti­e­re de la noi, în Româ­nia ar exis­ta 18.735 de maşini cu nume­re de Bul­ga­ria. Iar con­ta­bi­li­za­rea aces­to­ra s‑a făcut în urma ace­lo­ra­şi acţiuni orga­ni­za­te de poli­ţi­ş­tii români şi bul­gari, desfă­şu­ra­te săp­tămâ­nal, înce­pând cu luna iulie a aces­tui an.

Poli­ţi­ş­tii spun că maşi­ni­le radi­a­te în ţara veci­nă şi care nu sunt înre­gis­tra­te la noi nu au o poli­ţă de asi­gu­ra­re vala­bi­lă şi repre­zin­tă un peri­col pen­tru cetă­ţe­nii ţării noas­tre prin fap­tul că pro­pri­e­ta­rul nu figu­rea­ză în baza de date a poli­ţi­ei. Ast­fel, aces­ta poa­te comi­te infra­cţiuni fără gri­ja unor con­se­cinţe lega­le în cazul în care nu este prins pe loc. 

Sur­sa: Capital.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply