Fiscul vinde terenuri, apartamente, autobuze şi maşini de cusut

0
290

Chi­li­pi­ruri după Paş­te

Nu au tre­cut bine săr­bă­to­ri­le pas­ca­le că Admi­nis­tra­ţi­i­le Finanţe­lor Publi­ce din muni­ci­pi­i­le Con­stanţa, Man­ga­lia şi Med­gi­dia vor orga­ni­za o serie de lici­ta­ţii pen­tru valo­ri­fi­ca­rea bunu­ri­lor care apa­rţin atât soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le debi­toa­re, cât şi per­soa­ne­lor fizi­ce. Dori­to­rii de chi­li­pi­ruri vor putea cum­pă­ra tere­nuri intra­vi­la­ne, auto­bu­ze, auto­ca­mi­oa­ne, dar şi maşini de cusut.

Ast­fel, pe 19 apri­lie, Admi­nis­tra­ţia Finanţe­lor Publi­ce din muni­ci­pi­ul Con­stanţa va scoa­te la mezat trei tere­nuri intra­vi­la­ne care apa­rţin soci­e­tă­ţii debi­toa­re RCA Come­rţ SRL. Pen­tru cele trei tere­nuri, situ­a­te toa­te în comu­na Lumi­na, pe şosea­ua Tul­cei, este orga­ni­za­tă a doua lici­ta­ţie. Unul din­tre tere­nuri, cu supra­fa­ţa de 900 mp, a fost eva­lu­at la preţul de 40.090,5 lei, exclu­siv TVA. Cel de-al doi­lea teren, de 764 mp, va fi vân­dut la preţul de 5.345,25 lei, exclu­siv TVA. Preţul de por­ni­re a lici­ta­ţi­ei pen­tru cel de al tre­i­lea teren, cu o supra­fa­ţă de 272 mp, este de 5.345,25 lei, exclu­siv TVA. A două zi, fis­cul con­stă­nţean va scoa­te la mezat un apar­ta­ment de două came­re, în supra­fa­ţă uti­lă de de 41,84 mp, situ­at în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, pe stra­da Alba­tros nr. 12. Pen­tru acest bun, care apa­rţi­ne debi­to­ru­lui Nico­le­ta Car­sic, este orga­ni­za­tă cea de a doua lici­ta­ţie, preţul fiind redus cu 25%. Prin urma­re, lici­ta­ţia va porni de la preţul de 89.625 de lei, exclu­siv TVA.

La rân­dul său, şi Admi­nis­tra­ţia Finanţe­lor Publi­ce din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia va orga­ni­za pe 24 apri­lie o lici­ta­ţie pen­tru valo­ri­fi­ca­rea unui bun mobil, care apa­rţi­ne soci­e­tă­ţii Del­ta SRL. Dori­to­rii de chi­li­pi­ruri vor putea achi­zi­ţio­na o auto­u­ti­li­ta­ră fur­gon Peu­ge­ot Par­t­ner 1,9 D. Preţul de por­ni­re a lici­ta­ţi­ei este de 4.600 de lei. Pen­tru bunul mobil se orga­ni­zea­ză a patra lici­ta­ţie, preţul de por­ni­re fiind dimi­nu­at cu 50% faţă de preţul de eva­lu­a­re.

Pe data de 24 apri­lie, Admi­nis­tra­ţia Finanţe­lor Publi­ce din muni­ci­pi­ul Med­gi­dia va scoa­te la mezat mai mul­te bunuri care apa­rţin soci­e­tă­ţii Gabi Conf SRL. Ast­fel, par­ti­ci­panţii la lici­ta­ţie vor putea achi­zi­ţio­na o pie­să de căl­cat la preţul de 232,53 lei, două maşini de cusut la preţul de 119 lei fie­ca­re, o maşi­nă de buto­ni­e­re la preţul de 89,25 lei, o maşi­nă de cro­it la preţul de 89,25 lei, patru maşini de cusut la preţul de 89,25 lei fie­ca­re, o maşi­nă de tri­ploc la preţul de 89,25 lei şi o bor­ma­şi­nă la preţul de 35,7 lei. În ace­ea­şi zi, fis­cul din Med­gi­dia va valo­ri­fi­ca şi bunu­ri­le care apa­rţin soci­e­tă­ţii Con­stru­cţii Edi­li­ta­re SA. Ast­fel, cei care vor par­ti­ci­pa la lici­ta­ţie vor putea cum­pă­ra cinci rezer­voa­re meta­li­ce la preţul de 9.870 lei, un auto­ca­mion KRAZ 250 la preţul de 6.356 lei, un auto­buz 111 RD la preţul de 4.838 lei, un auto­buz 112 UDM la preţul de 4.938 lei şi un auto­ca­mion R16215 la preţul de 3.560 de lei. La a tre­ia lici­ta­ţie, orga­ni­za­tă tot pe 24 apri­lie de fis­cul din muni­ci­pi­ul Med­gi­dia, va fi vân­dut un teren intra­vi­lan de 800 mp, situ­at în loca­li­ta­tea Valea Daci­lor. Preţul de por­ni­re a lici­ta­ţi­ei este de 16.868 de lei, exclu­siv TVA. Pen­tru acest bun, care apa­rţi­ne soci­e­tă­ţii Flor­silv-Com­pany SRL, este orga­ni­za­tă cea de a tre­ia lici­ta­ţie, preţul de por­ni­re fiind redus cu 50% faţă de preţul de eva­lu­a­re.

La rân­dul său, şi Admi­nis­tra­ţia Finanţe­lor Publi­ce din muni­ci­pi­ul Con­stanţa va orga­ni­za pe data de 26 apri­lie o lici­ta­ţie, în cadrul căre­ia va fi vân­dut un teren intra­vi­lan de 79.000 mp, situ­at în comu­na Cor­bu. Preţul de por­ni­re a lici­ta­ţi­ei este de 577.590 lei, exclu­siv TVA. Bunul scos la mezat apa­rţi­ne debi­to­ru­lui Vir­gil Mun­tea­nu. La înce­pu­tul lunii mai, mai exact pe data de 4 mai, fis­cul con­stă­nţean va scoa­te la mezat două tere­nuri intra­vi­la­ne, în supra­fa­ţă de 3.333,8 mp, res­pec­tiv 3.333,95 lei, care apa­rţin soci­e­tă­ţii Arconi Star SRL. Preţul de por­ni­re a lici­ta­ţi­ei pen­tru pri­mul teren este de 1.005.100 de lei, iar pen­tru al doi­lea — 1.062.600 lei exclu­siv TVA. Ambe­le tere­nuri sunt situ­a­te în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, pe bule­var­dul Aurel Vlai­cu. Cei inte­re­sa­ţi în cum­pă­ra­rea bunu­ri­lor sunt invi­ta­ţi să pre­zin­te, până în ziua pre­ce­den­tă lici­ta­ţi­ei, dova­da plă­ţii taxei de par­ti­ci­pa­re, care repre­zin­tă 10% din preţul de por­ni­re.

Mier­curi, 18 Apri­lie 2012, Nico­le­ta BACIUziuaconstanta.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply