Candidatul Iorguş la Primăria Mangalia promite o gigacalorie de 120 de lei

0
210

Depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş este can­di­da­tul ofi­ci­al al PDL Con­stanţa la Pri­mă­ria Man­ga­lia, cel care a deţi­nut timp de nu mai puţin de 12 ani fun­cţia de edil al muni­ci­pi­u­lui din sudul lito­ra­lu­lui anu­nţând ieri şi punc­te­le sale forte din ofer­ta elec­to­ra­lă.

Ior­guş a pre­zen­tat ca vârf de lan­ce al cam­pa­niei sale pro­iec­tul revo­lu­ţio­nar de fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce din oraş prin inter­me­di­ul pom­pe­lor de căl­du­ră cu apă ter­ma­lă, o comoa­ră neva­lo­ri­fi­ca­tă până acum a ora­şu­lui, după cum a pre­ci­zat depu­ta­tul.

Noul sis­tem, pus la punct în ulti­mii doi ani de spe­cia­li­şti, va gene­ra un preţ de 120 lei pe giga­ca­lo­rie, cel mai mic din Româ­nia, în con­di­ţi­i­le în care Man­ga­lia are acum cel mai scump tarif din ţară. De ase­me­nea, Ior­guş a pro­mis că, ime­di­at după insta­la­rea sa, preţul giga­ca­lo­ri­ei va fi ori­cum redus până la 165 lei, ter­mo­fi­ca­rea cla­si­că urmând să fun­cţio­ne­ze în para­lel cu noul sis­tem, care va fi fina­li­zat în cir­ca doi ani de zile. Ior­guş a pre­ci­zat că inves­ti­ţia pen­tru noul sis­tem de încă­l­zi­re cos­tă cât sub­venţia plăti­tă anu­al de pri­mă­rie pen­tru popu­la­ţie, ast­fel încât cos­tu­ri­le de rea­li­za­re se vor amor­ti­za într-un an de zile.

În 4 ani, după marea tom­bo­lă elec­to­ra­lă a pri­ma­ru­lui de acum, s‑au rea­li­zat 0 locu­inţe pen­tru tineri în Man­ga­lia. Acum, pe tere­nu­ri­le unde tre­bu­iau să se ridi­ce blo­cu­ri­le, pasc vaci­le unor con­si­li­eri locali, a mai spus Ior­guş, refe­rin­du-se la per­for­manţe­le edi­lu­lui PSD Mihai Cla­u­diu Tusac. Si, din infor­ma­ţi­i­le noas­tre, este vor­ba des­pre vaci­le fos­tu­lui con­si­li­er PDL Nae Negrea.

Reve­nind la pro­ble­ma ter­mo­fi­că­rii, Ior­guş a anu­nţat că se vor rezi­lia toa­te con­trac­te­le din­tre aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tar şi Cal­la­tis Therm, iar ser­vi­ci­ul legat de apă cal­dă şi căl­du­ră vor tre­ce în gri­ja admi­nis­tra­ţi­ei loca­le. De ase­me­nea, depu­ta­tul a spus că va înfi­inţa Ofi­ci­ul Local de Turism, o regie din sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local, care va admi­nis­tra toa­te sta­ţiu­ni­le afe­ren­te, ală­tu­ri de patro­na­tul hote­li­e­ri­lor. În plus, depu­ta­tul Ior­guş a pro­mis că va dis­tri­bui tiche­te soci­a­le, ast­fel încât oame­nii cu pro­ble­me finan­ci­a­re să-şi ia, când vor, şi de unde vor, pro­du­se­le de care au nevo­ie, fără a mai supor­ta umi­linţa de a sta la coa­dă.

C.A., Repli­ca, 06.04.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply