Visul unei candidaturi de‑o vară. Primăria Mangalia, cea mai râvnită din judeţul Constanţa (galerie foto)

0
240

Nouă nume sunt avan­sa­te pen­tru ale­ge­ri­le loca­le de anul aces­ta pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia: Zan­fir Ior­guş, Cris­ti­an Radu, Cla­u­diu Tusac, Ion Nicu­les­cu, Vasi­le Olan, Ion Min­că, Mihai Voicu, Adri­an Câr­les­cu şi Con­stan­tin Fili­mon.

Ale­ge­ri­le loca­le de anul aces­ta, a căror dată a fost sta­bi­li­tă de Guvern pe 10 iunie, reor­ga­ni­zea­ză tabe­re­le şi dau oca­zia pre­fi­gu­ră­rii a noi şi noi ali­anţe şi înţe­le­geri elec­to­ra­le. În aceas­tă peri­oa­dă, toţi posi­bi­lii aspi­ranţi la man­da­tul de pri­mar îşi fac cal­cu­le, pro­mit, nego­ci­a­ză. Deve­ni­ţi pes­te noap­te stra­tegi, unii din­tre can­di­da­ţi aşteap­tă momen­tul pro­pi­ce pen­tru anu­nţul can­di­da­tu­rii. În une­le cazuri însă, aceşti aspi­ranţi la man­da­tul de pri­mar încă se mai lasă cur­ta­ţi.

Pri­mă­ria Man­ga­lia este, fără îndo­ia­lă, una din­tre mari­le mize ale scru­ti­nu­lui din aceas­tă vară. Sudul lito­ra­lu­lui pare să atra­gă din ce în ce mai mulţi can­di­da­ţi, unii cu noto­ri­e­ta­te, alţii stră­ini de loca­li­ta­te, unii cu şanse rea­le, alţii doar visă­tori cu ochii des­chi­şi.

Pen­tru man­da­tul de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia sunt avan­sa­te nume­le a nouă can­di­da­ţi: Cla­u­diu Tusac — actu­a­lul pri­mar soci­al-demo­crat, Zan­fir Ior­guş — depu­ta­tul PDL al Cole­gi­u­lui 5, fost pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu — comi­sa­rul-şef auto­sus­pen­dat al Găr­zii Finan­ci­a­re Con­stanţa, Ion Min­că — vice­preşe­din­te­le UNPR Con­stanţa, Vasi­le Olan — preşe­din­te­le PC Man­ga­lia, Adri­an Câr­les­cu (PRM), Ion Nicu­les­cu (inde­pen­dent), Mihai Voicu şi Con­stan­tin Fili­mon. Nume­le aces­to­ra doi din urmă sunt însă mai puţin vehi­cu­la­te în cli­pa de faţă, chiar dacă la un moment dat se spu­nea că Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu l‑ar putea pre­fe­ra pe unul din­tre ei pen­tru o can­di­da­tu­ră în locul lui Tusac. Voicu este con­si­li­er local PSD, iar Fili­mon con­si­li­er local FD, chiar dacă Par­ti­dul Forţa Demo­cra­tă nu mai exis­tă.

Can­di­da­ţi anu­nţa­ţi ofi­ci­al

Prin­tre cele nouă nume exis­tă şi aspi­ranţi la man­da­tul de edil-şef al Man­ga­li­ei care au recu­nos­cut public fap­tul că vor intra în cur­sa pen­tru Pri­mă­rie. Pri­mul care a făcut acest gest a fost Cris­ti­an Radu, comi­sar-şef al Găr­zii Finan­ci­a­re Con­stanţa, care s‑a auto­sus­pen­dat din fun­cţie pen­tru o peri­oa­dă de şase luni. Pe 6 mar­tie, Radu a anu­nţat că va can­di­da la Pri­mă­ria Man­ga­lia, în cali­ta­te de inde­pen­dent. Mai exact, „inde­pen­dent susţi­nut de locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”, aşa cum a decla­rat chiar Cris­ti­an Radu.

Tot pe 6 mar­tie a măr­tu­ri­sit şi Adri­an Câr­les­cu fap­tul că va can­di­da la Pri­mă­ria Man­ga­lia, din par­tea PRM.

Câte­va zile mai târ­ziu, Vasi­le Olan a anu­nţat că va intra şi el în cur­sa pen­tru Pri­mă­ria din sudul lito­ra­lu­lui, din par­tea PC.

N‑am chef de o dis­cu­ţie des­pre o can­di­da­tu­ră”

Inte­re­san­tă este, pe tema ale­ge­ri­lor, rea­cţia actu­a­lu­lui pri­mar, Cla­u­diu Tusac. Aces­ta ne‑a decla­rat, ca şi în alte oca­zii de alt­fel, că pen­tru moment can­di­da­tu­ra nu este o pri­o­ri­ta­te pen­tru el. „Nu mai ştiu nici cum o chea­mă pe nevas­tă-mea de când am reve­nit în Pri­mă­rie, fiind­că nu am timp deloc. Dacă decid cei de la Con­stanţa, de la Bucu­reşti, o să vedem. Acum n‑am nici chef, nici timp de o dis­cu­ţie des­pre o can­di­da­tu­ră”, a expli­cat recent reve­ni­tul în fun­cţia de pri­mar, Cla­diu Tusac.

Nu în ulti­mul rând, de pre­ci­zat este că, în cazul în care va can­di­da, Tusac nu a putut să spu­nă dacă va fi can­di­dat PSD sau din par­tea USL.

Ior­guş dă Par­la­men­tul pen­tru Pri­mă­rie

Deşi nu şi‑a anu­nţat ofi­ci­al can­di­da­tul până la acest moment, cel mai pro­ba­bil PDL va mer­ge la ale­ge­ri­le din iunie pe mâna depu­ta­tu­lui Zan­fir Ior­guş. Par­la­men­ta­rul intenţio­nea­ză să revi­nă, în cali­ta­te de edil-şef, în Pri­mă­ria pe care a condus‑o până în 2008.

Nici UNPR-ul nu stă pe mar­gi­ne în Man­ga­lia. Aşa cum a decla­rat în urmă cu apro­xi­ma­tiv două săp­tămâni, vice­preşe­din­te­le UNPR Con­stanţa, Ion Min­că, ia în cal­cul o can­di­da­tu­ră la foto­li­ul de pri­mar. Deci­zia va fi lua­tă, con­form spu­se­lor lui Min­că, în cur­sul săp­tămâ­nii vii­toa­re.

Inde­pen­denţa, un sta­tut la modă

Doc­to­rul Ion Nicu­les­cu, fos­tul direc­tor al Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, a anu­nţat, pe 3 febru­a­rie, că va can­di­da pen­tru man­da­tul de pri­mar în cali­ta­te de inde­pen­dent. Con­form spu­se­lor aces­tu­ia, cam­pa­nia sa nu va fi una agre­si­vă, ci mai degra­bă con­struc­ti­vă. Nicu­les­cu nu vrea o cam­pa­nie cu pui şi căl­dări.

» Vezi gale­rie foto

Ziua de Con­stan­ta, Mier­curi, 14 Mar­tie 2012, Ada CODAU.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele