Muzeul de Arheologie dispare in spatele unei carciumi. Cu capiteluri si coloane

0
171

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis“ ar putea dis­pă­rea, în câte­va zile, în spa­te­le unei „super­be“ arhi­tec­turi a unui local-piz­ze­rie din buri­cul târ­gu­lui. Loca­lul cu pri­ci­na, bine­cu­nos­cut fief al echi­pei PSD Man­ga­lia, a soli­ci­tat şi – cum, nu ştim, – a şi reu­şit o extin­de­re sub­stanţi­a­lă, taman pes­te faţa­da uni­cu­lui muzeu din oraş.

Arti­col inte­gral si gale­rie foto “Edi­tia de Sud”: http://www.editiadesud.ro/?p=2626


Comen­ta­rii pe mar­gi­nea arti­co­lu­lui:

kara­de­niz, 23.03.2012:

O câr­ci­u­mă pe dig, o câr­ci­u­mă în mij­lo­cul por­tul turis­tic, o cîr­ci­u­mă în coas­ta cimi­ti­ru­lui și acum, o câr­ci­u­mă în fața muze­u­lui. Aces­tea spun tot des­pre Man­ga­lia. Un oraș aca­pa­rat de 22 de ani de câr­ci­u­mari și afa­ce­riști lip­siți de scru­pu­le, care scot pro­fi­turi imen­se pe sea­ma celor aproa­pe 40.000 de locu­i­tori. Man­ga­li­o­ții au intrat într‑o sta­re de letar­gie, ase­me­nea unor zom­bi și, ori­ce le-ai face, nu pot fi scoși din aces­tă sta­re de robi. Ora­șul moa­re încet sub ochii noș­tri și asis­tăm apa­tici la decă­de­rea lui. Mă întreb de ce direc­to­rul muze­u­lui Sorin Coles­niuc, pro­fe­so­rii de isto­rie, oame­nii de cul­tu­ră ai aces­tui oraș, noul pro­to­ie­reu, părin­te­le Vasi­le Car­lan, nu pro­tes­tea­ză deloc în fața aces­tei mîr­șă­vii. De ce nu sesi­zea­ză Minis­te­rul Cul­tu­rii, de ce nu ini­ția­ză o strân­ge­re de sem­nă­turi pe peti­ții onli­ne, de ce nu sesi­zea­ză pre­sa și tele­vi­ziu­ni­le?

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele