Jumătate din alimentele sănătoase din UE sunt aruncate. Britanicii vor să forţeze magazinele să dea surplusul de alimente săracilor

0
233

Foto: Franci­sco Boni­l­la / Reu­ters 

Apro­xi­ma­tiv 50% din ali­men­te­le per­fect comes­ti­bi­le vân­du­te în Uniu­nea Euro­pea­nă sunt arun­ca­te, fie de con­su­ma­tori, fie de maga­zi­ne­le care le comer­ci­a­li­zea­ză, se ara­tă într-un raport al Comi­te­tu­lui pen­tru Agri­cul­tu­ră din UE, care atra­ge atenţia că supra­pro­du­cţia de hra­nă duce la ero­da­rea inu­ti­lă a tere­nu­ri­lor agri­co­le şi la emi­sia de gaze cu efect de seră, în cazul fer­me­lor de ani­ma­le.

În ace­la­şi timp, 79 de mili­oa­ne de cetă­ţeni UE tră­iesc sub limi­ta de sără­cie, iar 16 mili­oa­ne din­tre ei depind de hra­na fur­ni­za­tă de orga­ni­za­ţi­i­le cari­ta­bi­le.

Potri­vit rapor­tu­lui, risi­pi­rea ali­men­te­lor este făcu­tă în toa­te eta­pe­le — de către pro­du­că­tori, de către cei care le pro­ce­sea­ză, de vân­ză­tori şi de con­su­ma­tori.

Rapor­tul cere o edu­ca­rea euro­pe­ni­lor în ceea ce pri­veş­te peri­co­lul sur­plu­su­lui de ali­men­te, pre­cum şi adop­ta­rea unor măsuri de sal­va­re şi folo­si­re a ali­men­te­lor care alt­fel ar fi arun­ca­te.

O pri­mă ast­fel de ini­ţi­a­ti­vă a fost lua­tă de par­la­men­ta­ra bri­ta­ni­că Ker­ry McCar­thy, care a pro­pus un pro­iect de lege, susţi­nut de Par­ti­dul Labu­rist, din care face par­te, con­for­mă căru­ia, ali­men­te­le răma­se neal­te­ra­te, dar care alt­fel ar fi arun­ca­te de maga­zi­ne să fie livra­te obli­ga­to­riu către insti­tu­ţi­i­le de cari­ta­te.

În cazul în care ali­men­te­le nu mai sunt într‑o sta­re pro­pi­ce con­su­mu­lui uman, aces­tea ar urma să fie livra­te ca fura­je către fer­me, ori pro­ce­sa­te şi trans­for­ma­te în îngră­şământ.

Este scan­da­los să afli cât de mul­tă mân­ca­re este arun­ca­tă. Pro­du­când un sur­plus de ali­men­te care nu sunt con­su­ma­te, indus­tria ali­men­ta­ră nu face alt­ce­va decât să exploa­te­ze inu­til tere­nu­ri­le agri­co­le, să con­tri­bu­ie la defri­şa­rea pădu­ri­lor pen­tru a fi mări­tă supra­fa­ţa păşu­ni­lor şi să spo­reas­că, fără motiv, can­ti­ta­tea emi­si­i­lor de gaze cu efect de seră”, a decla­rat Ker­ry McCar­thy.

14 mar­tie 2012, Jur­na­lul Natio­nal.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply