Finanţare pentru „Clubul Nautic Callatis”

0
243

PROIECT Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, a sem­nat, mier­curi, un con­tract de finanţa­re pen­tru un nou pro­iect de dezvol­ta­re turis­ti­că a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Pro­iec­tul, inti­tu­lat „Club Nau­tic Cal­la­tis”, se deru­lea­ză în par­te­ne­ri­at cu muni­ci­pi­ul Bal­cik din Bul­ga­ria şi are ca scop rea­li­za­rea unui cen­tru nau­tic trans­fron­ta­li­er, cu rolul de a orga­ni­za şi găz­dui mari com­pe­ti­ţii nau­ti­ce la nive­lul bazi­nu­lui Mării Negre, expo­zi­ţii nau­ti­ce la Man­ga­lia şi la Bal­cik.

Potri­vit Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, clă­di­rea care va găz­dui „Club Nau­tic Cal­la­tis” va fi o con­stru­cţie P+1 în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia şi va fi pre­vă­zu­tă cu 15 spa­ţii pen­tru biro­uri, două săli de con­fe­rinţă cu toa­te dotă­ri­le nece­sa­re şi echi­pa­men­tul afe­rent. Supra­fa­ţa con­stru­i­tă va cuprin­de 990 de metri pătra­ţi, din care 455 de metri pătra­ţi la par­ter şi 535 de metri pătra­ţi la eta­jul I. Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 1.316.471 de euro, din care 84,82% repre­zin­tă con­tri­bu­ţia Uniu­nii Euro­pe­ne, 13% con­tri­bu­ţia buge­tu­lui de stat şi 2,18% con­tri­bu­ţia buge­tu­lui local.

ATRACŢIE TURISTICĂ Dura­ta de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 16 luni, înce­pând cu data înche­ie­rii con­trac­tu­lui. „O ast­fel de con­stru­cţie este nece­sa­ră într-un port turis­tic modern. Pro­pri­e­ta­rii de ambar­ca­ţiuni, par­ti­ci­panţii la com­pe­ti­ţi­i­le de gen ne soli­ci­tau o ast­fel de clă­di­re, cu toa­te faci­li­tă­ţi­le nece­sa­re pen­tru a‑şi desfă­şu­ra acti­vi­tă­ţi­le: con­fe­rinţe de pre­gă­ti­re a com­pe­ti­ţi­i­lor, fes­ti­vi­tă­ţi de pre­mi­e­re şi alte­le. Este o con­ti­nu­a­re fireas­că a pro­iec­tu­lui Por­tu­lui Turis­tic Man­ga­lia, apă­ru­tă din nece­si­ta­tea com­ple­tă­rii ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te celor care acos­tea­ză în por­tul nos­tru şi sunt con­vins că, după fina­li­za­rea lui, vom reu­şi să atra­gem şi mai mulţi iubi­tori ai spor­tu­ri­lor pe apă la Man­ga­lia”, a spus pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac.

Con­trac­tul de finanţa­re a fost sem­nat între lide­rul de pro­iect — Pri­mă­ria Man­ga­lia şi Auto­ri­ta­tea de Mana­ge­ment — Minis­te­rul Dezvol­tă­rii şi Turis­mu­lui, prin inter­me­di­ul Biro­u­lui Regio­nal de Dezvol­ta­re Trans­fron­ta­li­eră Româ­nia — Bul­ga­ria, situ­at la Călă­ra­şi.

Tatian IORGA ([email protected])

Tele­graf, Vineri, 02 Mar­tie 2012

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply