Cristian Radu: „Viaţa cotidiană a mangalioţilor s‑a degradat semnificativ în ultimii ani“

0
276

Fos­tul comi­sar şef al Găr­zii Finan­ci­a­re Con­stanţa, Cris­ti­an Radu, a susţi­nut, ieri, o con­fe­rinţă de pre­să, în care a vor­bit des­pre moti­ve­le pen­tru care s‑a decis să can­di­de­ze la Pri­mă­ria Man­ga­lia.
„Am luat aceas­tă hotă­râre după ce am văzut cu toţii că ora­şul Man­ga­lia a ajuns într‑o situ­a­ţie aproa­pe fără ieşi­re. Via­ţa coti­dia­nă a locu­i­to­ri­lor s‑a degra­dat sem­ni­fi­ca­tiv în ulti­mii ani, toa­tă lumea ajun­gând la con­clu­zia că aşa nu se mai poa­te. (…)

Am decis că este momen­tul să pun umă­rul la redre­sa­rea Man­ga­li­ei sub toa­te aspec­te­le. Mă refer în pri­mul rând la pro­ble­me­le strin­gen­te care ţin de mini­ma civi­li­za­ţie, cum ar fi căl­du­ra şi apa cal­dă, sigu­ranţa cetă­ţea­nu­lui, câi­nii vaga­bonzi, aspec­tul ora­şu­lui. Dar tre­bu­ie vor­bit şi de relan­sa­rea turis­mu­lui în sudul lito­ra­lu­lui, printr‑o impli­ca­re acti­vă a admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, atra­ge­rea de inves­ti­tori care să ofe­re locuri de mun­că bine plăti­te, pre­cum şi dezvol­ta­rea unor pro­iec­te de moder­ni­za­re cu fon­duri euro­pe­ne”, a expli­cat Radu.

În plus, aces­ta a spe­ci­fi­cat că de astăzi va înce­pe acţiu­nea de strân­ge­re de sem­nă­turi pen­tru can­di­da­tu­ra sa.

Cam­pa­nia mea stă sub nota unei trans­pa­renţe tota­le. Am întâl­niri cu locu­i­to­rii ora­şu­lui, stau de vor­bă cu oame­nii şi împre­u­nă punem pe hâr­tie pro­ble­me­le şi solu­ţi­i­le. De mâi­ne va înce­pe cam­pa­nia de strân­ge­re de sem­nă­turi pen­tru can­di­da­tu­ra mea la Pri­mă­ria Man­ga­lia. Am intrat în aceas­tă cur­să în baza unei susţi­neri popu­la­re masi­ve şi de ace­ea am hotă­rât să adun cât mai mul­te sem­nă­turi”, con­si­de­ră fos­tul comi­sar.

Cris­ti­an Radu afir­mă că a coop­tat în echi­pa sa spe­cia­li­şti în diver­se dome­nii din Man­ga­lia, care nu au fost valo­ri­fi­ca­ţi până acum şi menţio­nea­ză că pro­gra­mul pe care îl are în vede­re pen­tru muni­ci­piu va fi lan­sat în dez­ba­te­re publi­că.

Cuget Liber, Luni, 26 Mar­tie 2012. Autor: Ale­xan­dra BĂLAN.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply