Ce sloganuri au pregătit candidaţii la primării pentru a‑şi convinge electoratul

0
252

Fie­ca­re cam­pa­nie elec­to­ra­lă repre­zin­tă pri­le­jul ide­al pen­tru dori­to­rii de fun­cţii, de man­da­te, pen­tru a‑şi exer­sa, pe elec­to­rat, capa­ci­ta­tea de con­vin­ge­re.

Indi­fe­rent că vor­bim des­pre mesa­je, des­pre slo­ga­nuri, des­pre… ver­suri, can­di­da­ţii nu ezi­tă să-şi arun­ce în lup­tă cele mai bune arme ver­ba­le. Ape­lea­ză la jocuri de cuvin­te, la rime, chiar şi la pro­ver­be. Totul, din dorinţa de a‑i „acroşa” pe ale­gă­tori, pen­tru ca aceş­tia din urmă să pună ştam­pi­la pe nume­le lor.

Ale­ge­ri­le loca­le din 10 iunie se apro­pie încet, dar sigur. Chiar dacă ofi­ci­al cam­pa­nia elec­to­ra­lă va fi dema­ra­tă pe 11 mai, unii din­tre can­di­da­ţi şi-au schi­ţat mesa­je­le şi slo­ga­nu­ri­le pe care vor miza.

Redăm mai jos, în ordi­nea alfa­be­ti­că a loca­li­tă­ţi­lor, mesa­je­le şi slo­ga­nu­ri­le ace­lor can­di­da­ţi care au vrut să le facă publi­ce.

Anton Bur­cea lansea­ză un mesaj pro­ver­bi­al

Pri­ma­rul în fun­cţie de la Adam­cli­si, Anton Bur­cea, a ales să mear­gă în lup­ta elec­to­ra­lă din acest an cu un slo­gan-pro­verb: „Nu daţi vra­bia din mână pe cioa­ra de pe gard!”. Şeful auto­ri­tă­ţii loca­le nu a ales întâm­plă­tor aceas­tă zică­toa­re. Prin slo­gan, Anton Bur­cea le trans­mi­te elec­to­ri­lor că alter­na­ti­va pen­tru ei nu este să alea­gă un alt pri­mar atât timp cât au deja un ade­vă­rat şef de auto­ri­ta­te loca­lă, care va con­ti­nua pro­iec­te­le de dezvol­ta­re înce­pu­te. Pri­ma­rul de la Adam­cli­si înche­ie anul aces­ta pri­mul man­dat pe care l‑a câş­ti­gat în urma ale­ge­ri­lor din luna mai a anu­lui 2010.

Cîr­ja­liu a optat pen­tru un slo­gan cla­sic

Pri­ma­rul comu­nei Agi­gea, soci­al-demo­cra­tul Cris­ti­an Cîr­ja­liu, va can­di­da pen­tru un al doi­lea man­dat de gos­po­dar-şef. El a ales, potri­vit pro­pri­i­lor sale decla­ra­ţii, „un slo­gan cla­sic”: „Votezi Cîr­ja­liu, votezi pen­tru tine”. În ceea ce pri­veş­te mesa­je­le asu­pra căro­ra va insis­ta în cam­pa­nie, aces­tea se refe­ră la con­ti­nu­a­rea pro­gra­me­lor soci­a­le dema­ra­te (abo­na­men­te pen­tru elevi, stu­denţi şi pen­sio­nari pen­tru trans­por­tul în comun din loca­li­ta­te, achi­zi­ţio­na­rea de uni­for­me şco­la­re pen­tru ele­vii din cla­se­le I‑VIII), la ter­mi­na­rea inves­ti­ţi­i­lor înce­pu­te (cre­şa din Agi­gea şi gră­di­ni­ţa din Lazu), pre­cum şi la pro­iec­te de vii­tor. Cîr­ja­liu va fi can­di­da­tul USL la ale­ge­ri­le din iunie.

Pro­mi­siuni fără dez­a­mă­gi­re pen­tru locu­i­to­rii din Bără­ga­nu

Pese­dis­tul Titus Nea­gue, pri­mar al loca­li­tă­ţii Bără­ga­nu din mai 2011 — dată la care l‑a înlo­cu­it pe regre­ta­tul Con­stan­tin Benţea, dece­dat în luna ianu­a­rie a anu­lui tre­cut -, este în mod ofi­ci­al can­di­da­tul USL pen­tru Pri­mă­ria Bără­ga­nu. Şeful auto­ri­tă­ţii loca­le se va lan­sa în lup­ta pen­tru câş­ti­ga­rea unui nou man­dat din par­tea USL cu un mesaj de pace şi sănă­ta­te pen­tru toa­tă lumea, chiar şi pen­tru con­tra­can­di­da­ţii săi. „Le urez suc­ces tutu­ror, mul­tă sănă­ta­te şi Paş­te Feri­cit!”, a decla­rat Titus Nea­gue, care îi sfă­tu­ieş­te pe local­nici să‑l alea­gă pe can­di­da­tul pe care‑l con­si­de­ră cel mai aproa­pe de ei şi care a făcut lucruri bune pen­tru ei. „Cei ce se lansea­ză în lup­ta pen­tru câş­ti­ga­rea Pri­mă­ri­ei să facă ceea ce pro­mit, să nu mai dez­a­mă­geas­că oame­nii”, a mai adă­u­gat Titus Nea­gue, can­di­da­tul USL la ale­ge­ri­le din vară.

Să câş­ti­ge cel mai bun!”

Ion Con­stan­ti­ne­scu, pri­ma­rul de la Cer­che­zu, le trans­mi­te local­ni­ci­lor să alea­gă pe cine este mai bun. „Local­ni­cii să alea­gă pe cine este mai bun, ca să facem trea­bă bună în loca­li­ta­te”, este mesa­jul şefu­lui auto­ri­tă­ţii loca­le. Ion Con­stan­ti­ne­scu înche­ie al tre­i­lea man­dat şi se pre­gă­teş­te să‑l câş­ti­ge pe cel de-al patru­lea din pozi­ţia de can­di­dat PSD, posi­bil USL.

Am rea­li­zat tot ceea ce am pro­mis”

Ioan Suciu, pri­ma­rul de la Cio­ba­nu, este can­di­da­tul USL. Deşi se află de 22 de ani în frun­tea auto­ri­tă­ţii loca­le, Suciu can­di­dea­ză pen­tru un nou man­dat. „Mesa­jul elec­to­ral l‑am trans­mis prin publi­ca­rea unor afi­şe în spa­ţi­ul public, la sedi­i­le Casei de Cul­tu­ră, Poş­tei Româ­ne şi Cămi­nu­lui Cul­tu­ral. Pos­te­re­le pre­zin­tă pro­iec­te­le pe care le-am deru­lat. Le comu­nic ast­fel ale­gă­to­ri­lor că am rea­li­zat tot ceea ce am pro­mis şi că sun­tem în sta­re să ducem la bun sfârşit şi ceea ne-am pro­pus pen­tru anii urmă­tori”, a decla­rat Ioan Suciu. Tudo­rel Gur­gu, can­di­da­tul PDL la Pri­mă­ria Cio­ba­nu, susţi­ne că locu­i­to­rii comu­nei vor schim­ba­rea şi de ace­ea a şi ales să intre în cur­sa pen­tru câş­ti­ga­rea Pri­mă­ri­ei. Dacă va fi ales, Tudo­rel Gur­gu va atra­ge inves­ti­tori în loca­li­ta­te pen­tru a reu­şi cre­a­rea de noi locuri de mun­că, o dorinţa expri­ma­tă public de local­ni­cii de la Cio­ba­nu.

Ală­tu­ri de oameni, nimic de unul sin­gur”

Gos­po­da­rul-şef al comu­nei Cru­cea, Ghe­or­ghe Fri­gi­oi, can­di­dea­ză pen­tru al patru­lea man­dat. Soci­al demo­cra­tul, vii­tor can­di­dat USL, susţi­ne că mesa­jul său de cam­pa­nie „se va referi la con­ti­nu­i­ta­te, la res­pec­tul şi spri­ji­nul pen­tru cetă­ţeni”. „Sunt adep­tul prin­ci­pi­u­lui «Ală­tu­ri de oameni, nimic de unul sin­gur» şi nu suport ide­ea că pri­ma­rul de comu­nă e con­du­că­tor. El e repre­zen­tan­tul cetă­ţe­ni­lor, e o onoa­re şi o res­pon­sa­bi­li­ta­te pen­tru el”, a decla­rat Fri­gi­oi.

Gâju can­di­dea­ză pen­tru con­ti­nu­i­ta­te

Să con­ti­nu­ăm împre­u­nă inves­ti­ţi­i­le în comu­nă pen­tru bine­le copi­i­lor noş­tri” este mesa­jul pe care‑l trans­mi­te pri­ma­rul din Cum­pă­na, ec. Mari­a­na Gâju. Şefa auto­ri­tă­ţii loca­le înche­ie anul aces­ta cel de-al tre­i­lea man­dat şi va can­di­da pen­tru un nou man­dat cu gân­dul de a con­ti­nua pro­iec­te­le de inves­ti­ţii avu­te în deru­la­re în loca­li­ta­te.

Avă­ta­vu­lui vrea să rupă rit­mul

Deşi nu şi‑a defi­ni­ti­vat pro­gra­mul de cam­pa­nie — în pre­zent, susţi­ne el, încă lucrea­ză la aces­ta — demo­crat-libe­ra­lul Con­stan­tin Avă­ta­vu­lui va mer­ge pe un fost slo­gan de-al lui Vasi­le Bla­ga şi anu­me „Rupeţi rit­mul!”. Amin­tim că Avă­ta­vu­lui can­di­dea­ză la Pri­mă­ria Efo­rie din par­tea PDL.

Tudor Nădrag a pre­gă­tit fap­te pen­tru ale­gă­tori

Pen­tru con­tra­can­di­da­ţii săi, pri­ma­rul din Hârşo­va, Tudor Nădrag, are urmă­to­rul mesaj în ver­suri: „Mulţi ar vrea să mă dobo­a­re, ari­pa să-mi frângă‑n zbor/Dar eu cad şi mă ridic cu‑o pal­mă dea­su­pra tutu­ror”. Pen­tru elec­to­rat, şeful auto­ri­tă­ţii loca­le, care a decis să can­di­de­ze din par­tea PDL pen­tru un nou man­dat, va publi­ca în spa­ţi­ul public un pli­ant color ce va conţi­ne toa­te rea­li­ză­ri­le din man­da­tul său. „Prin felul meu de a fi am bene­fi­ci­at atât de spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, impli­cit spri­ji­nul PSD, dar şi de spri­ji­nul Guver­nu­lui, adi­că al PDL. Une­le pro­iec­te de inves­ti­ţii le-am fina­li­zat, alte­le sunt în curs de exe­cu­ţie. Am ce să le pre­zint con­ce­tă­ţe­ni­lor mei”, a pre­ci­zat Tudor Nădrag.

Şeful auto­ri­tă­ţii loca­le tre­bu­ie să fie un om între oameni”

Ionel Chi­ri­ţă, can­di­da­tul PNL la Hârşo­va, posi­bil can­di­dat USL, va intra în cur­sa pen­tru câş­ti­ga­rea pri­mă­ri­ei Hârşo­va cu urmă­to­rul mesaj: „Un pri­mar nu tre­bu­ie să fie un stă­pân, ci un om nor­mal, încăr­cat de res­pon­sa­bi­li­ta­tea man­da­tu­lui. Şeful auto­ri­tă­ţii loca­le tre­bu­ie să fie un om între oameni, care are dato­ria să slu­jeas­că urbea”. Can­di­da­tul PNL a fost în frun­tea auto­ri­tă­ţii loca­le de la Hârşo­va în peri­oa­da 2000 — 2008 şi susţi­ne că va trans­mi­te ale­gă­to­ri­lor că a învă­ţat din pro­pri­i­le greşeli. „Inven­ta­ri­ind lucru­ri­le lăsa­te neter­mi­na­te şi iden­ti­fi­când greşe­li­le pe care le-am făcut şi din dis­cu­ţi­i­le pur­ta­te cu elec­to­rii mi-am pro­pus să ajut la dezvol­ta­rea loca­li­tă­ţii”, a pre­ci­zat Ionel Chi­ri­ţă.

Expe­rienţa dă tonul

În ceea ce pri­veş­te Pri­mă­ria Man­ga­lia, cea mai râv­ni­tă admi­nis­tra­ţie loca­lă din judeţ, can­di­da­ţii nu şi-au anu­nţat încă slo­ga­nu­ri­le şi mesa­je­le. În ceea ce‑l pri­veş­te pe Zan­fir Ior­guş, aces­ta va da Par­la­men­tul pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia. Echi­pa sa va miza pe expe­rienţa acu­mu­la­tă de Ior­guş în Pri­mă­rie şi în Came­ra Depu­ta­ţi­lor şi va pre­zen­ta, se pare, un pro­gram des­tul de con­cen­trat. „Echi­pa va avea un pro­gram pro­fe­si­o­nist, rea­list, seri­os, care se va dife­renţia de pro­gra­me­le dema­go­gi­ce”, a decla­rat Zan­fir Ior­guş.

Ior­da­che se bazea­ză pe rea­li­ză­ri­le sale

Mesa­jul pri­ma­ru­lui din ora­şul Med­gi­dia, Mari­an Ior­da­che, can­di­dat PNL, posi­bil can­di­dat USL la ale­ge­ri­le loca­le din vară, va fi legat de obiec­ti­ve­le urma­te şi de rea­li­ză­ri­le din man­da­tul pe care el îl înche­ie în acest an, a măr­tu­ri­sit edi­lul.

Stan mizea­ză pe con­ti­nu­i­ta­te

Actu­a­lul edil-şef al ora­şu­lui Techir­ghi­ol, libe­ra­lul Adri­an Stan, va intra în lup­tă pen­tru al doi­lea man­dat de pri­mar. Stan afir­mă că nu s‑a decis încă asu­pra unui slo­gan, dar că în mod cert mesa­jul său de cam­pa­nie se va axa pe cele şase pro­iec­te cu finanţa­re euro­pea­nă pe care le‑a dema­rat în acest prim man­dat, dar pe care vrea să le vadă ter­mi­na­te. Este vor­ba des­pre două pro­iec­te pri­vind ame­na­ja­rea turis­ti­că de agre­ment pe malul lacu­lui Techir­ghi­ol, de un pro­iect refe­ri­tor la ame­na­ja­rea fale­zei, un altul pri­vind asfal­ta­rea a 22 de străzi din loca­li­ta­te, un pro­iect legat de cre­a­rea unui cen­tru SPA şi, nu în ulti­mul rând, de cel refe­ri­tor la rea­bi­li­ta­rea lice­u­lui din loca­li­ta­te. „Mizez pe ide­ea de con­ti­nu­i­ta­te”, a decla­rat Adri­an Stan.

ZIUA de Con­stan­ta, Luni, 19 Mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply