Astăzi începe primăvara astronomică

0
215

Foto: Obser­va­to­rul Astro­no­mic “Ami­ral Vasi­le Ursea­nu” Bucu­reşti

Sosi­rea lunii mar­tie ne adu­ce, calen­da­ris­tic, pri­mă­va­ra, însă nu tre­bu­ie să uităm că, din punct de vede­re astro­no­mic, ano­tim­pul flo­ri­lor îşi înce­pe “guver­na­rea” anul aces­ta la 20 mar­tie, ora 07:14 minu­te, o dată cu echi­no­cţi­ul de pri­mă­va­ră, atunci când lon­gi­tu­di­nea astro­no­mi­că a aces­tu­ia revi­ne la valoa­rea de zero gra­de.

Ce se întâm­plă la acest moment deo­se­bit de impor­tant al pri­mă­ve­rii atro­no­mi­ce? Ne expli­că spe­cia­li­ş­tii Obser­va­to­ru­lui Astro­no­mic “Ami­ral Vasi­le Ursea­nu” din Bucu­reşti: “Miş­ca­rea apa­ren­tă a Soa­re­lui pe sfe­ra cereas­că, deter­mi­na­tă de miş­ca­rea rea­lă a Pămân­tu­lui pe orbi­ta sa, gene­rea­ză pen­tru lati­tu­di­ni­le noas­tre ine­ga­li­ta­tea dura­tei zile­lor şi nopţi­lor la dife­ri­te epoci ale anu­lui, dato­ri­tă pozi­ţi­ei apro­xi­ma­tiv fixe în spa­ţiu a axei de rota­ţie a Pămân­tu­lui, pre­cum şi a încli­nă­rii sale faţă de pla­nul orbi­tei aces­tu­ia. Ast­fel, pe sfe­ra cereas­că, Soa­re­le par­cur­ge în decurs de un an un cerc mare, numit eclip­ti­ca (ce mar­chea­ză de fapt pla­nul orbi­tei Pămân­tu­lui), care face cu ecu­a­to­rul ceresc un unghi de 23° şi 27′.

Arti­co­lul intreg, in Jur­na­lul Natio­nal, 20 mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply