Răsturnare de situaţie la Mangalia: Tusac revine la Primărie

0
250

Fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, a câş­ti­gat, ieri, la Tri­bu­na­lul Buzău, pro­ce­sul în care con­tes­ta ordi­nul emis de pre­fec­tul Cla­u­diu Palaz pri­vind sus­pen­da­rea sa din fun­cţie pe motiv de incom­pa­ti­bi­li­ta­te.
Deci­zia nu este ire­vo­ca­bi­lă, iar potri­vit pre­fec­tu­lui Palaz, în acest sens, a fost deja inten­tat recurs.

Am făcut un recurs decla­ra­tiv. Aştept să mi se comu­ni­ce hotă­rârea pen­tru a vedea moti­va­rea. Le-am soli­ci­tat să-mi fie comu­ni­ca­tă rapid, având în vede­re impor­tanţa subiec­tu­lui”, a expli­cat repre­zen­tan­tul Guver­nu­lui în teri­to­riu.

Aştept rapor­tul Curţii de Con­turi”

Între­bat dacă în aceas­tă situ­a­ţie va emi­te un nou ordin pen­tru eli­be­ra­rea din fun­cţie pe nume­le lui Tusac, pre­fec­tul Cla­u­diu Palaz a spe­ci­fi­cat: „Tre­bu­ie să pri­mesc rapor­tul Curţii de Con­turi refe­ri­tor la mai mul­te nere­guli care îl pri­vesc. Oda­tă ce voi avea acest raport, şi în fun­cţie de sesi­ză­ri­le făcu­te în el, pro­ba­bil că voi emi­te un nou ordin. Până atunci, aştept moti­va­rea sen­tinţei ca să pot face recurs”.

Menţio­năm că sen­tinţa dată de Tri­bu­na­lul Buzău, ieri, este cu exe­cu­ta­re, însă nu este defi­ni­ti­vă. Ast­fel, dacă Tusac are drep­tul să se întoar­că pen­tru moment la Pri­mă­ria Man­ga­lia, şi pre­fec­tul Cla­u­diu Palaz are drep­tul la recurs.

Rea­min­tim că, la mij­lo­cul lunii noiem­brie, pre­fec­tul l‑a eli­be­rat din fun­cţie pe Tusac în urma rapor­tu­lui emis de Agenţia Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te, care soli­ci­ta­se pro­cu­ro­ri­lor să‑l cer­ce­te­ze pen­tru fals în decla­ra­ţii. ANI lua­se în vizor fap­tul că Tusac a omis să trea­că în decla­ra­ţia de inte­re­se că, în 2008, a fost repre­zen­tant al Con­si­li­u­lui Local la RAJA Con­stanţa şi SC „Admi­nis­tra­rea Par­cu­lui Indus­tri­al Man­ga­lia”.

La momen­tul res­pec­tiv, Palaz a emis un ordin prin care Tusac a fost eli­be­rat din fun­cţie, iar atri­bu­ţi­i­le sale au fost pre­lu­a­te de vice­pri­ma­rul de atunci, Con­stan­tin Fili­mon. Ulte­ri­or, pri­ma­rul Man­ga­li­ei a ata­cat ordi­nul emis de Palaz, iar mai târ­ziu, la soli­ci­ta­rea lui Palaz, pro­ce­sul a fost stră­mu­tat la Buzău, pen­tru a fi evi­ta­te spe­cu­la­ţi­i­le pri­vind vreo ten­ta­ti­vă de influ­enţa­re a instanţei de jude­ca­tă.

Vineri, 24 Febru­a­rie 2012. Autor : Ale­xan­dra BĂLAN.

http://www.cugetliber.ro/stiri-politica-rasturnare-de-situatie-la-mangalia-tusac-revine-la-primarie-122495

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply