Decizie judecătorească inedită

0
399

Callatis Therm, obligată să plătească daune de 300 lei pentru fiecare zi fără căldură unei femei din Mangalia

Pri­ma pagi­nă, 24 feb 2012


Callatis Therm, obligată să plătească daune de 300 lei pentru fiecare zi fără căldură unei femei din Mangalia
O feme­ie din Man­ga­lia cu ini­ţi­a­ti­vă va pri­mi dau­ne de aproa­pe o sută de mili­oa­ne de lei vechi de la Cal­la­tis Therm, după ce va obţi­ne, foar­te pro­ba­bil, o hotă­râre jude­că­to­reas­că ire­vo­ca­bi­lă în acest sens.

Deo­cam­da­tă, Miha­e­la Ele­na Suiu­gan şi‑a găsit drep­ta­tea doar la Jude­că­to­ria Man­ga­lia, care i‑a dat câş­tig de cau­ză în pro­ce­sul pe care aceas­ta l‑a inten­tat fimei de dis­tri­bu­ţie a ener­gi­ei ter­mi­ce, SC Cal­la­tis Therm SA, pen­tru că nu‑i fur­ni­zea­ză căl­du­ră, potri­vit con­trac­tu­lui înche­iat. Nu numai ges­tul de bun simţ al feme­ii, care ar tre­bui urmat de toţi man­ga­li­oţii lăsa­ţi să dege­re în case în pli­nă iar­nă, este inte­re­sant, ci şi rapi­di­ta­tea extre­mă a jude­că­to­ri­lor din Man­ga­lia.

Am asis­tat ast­fel la, pro­ba­bil, cel mai rapid pro­ces din Româ­nia, de la data înre­gis­tră­rii dosa­ru­lui până la sen­tinţa jude­că­to­reas­că tre­când doar 5 zile. Miha­e­la Ele­na Suiu­gan a dat în jude­ca­tă Cal­la­tis Therm într-un dosar înre­gis­trat pe rolul Jude­că­to­ri­ei Man­ga­lia pe 20.01.2012, având ca obiect ordo­nanţa preşe­dinţi­a­lă. Pe 23 ianu­a­rie a avut loc pri­mul ter­men, în care s‑a decis amâ­na­rea pro­nu­nţă­rii pen­tru a per­mi­te pârâ­tei să depu­nă con­clu­zii scri­se la dosar, iar pe 25 ianu­a­rie jude­că­to­rul dă câş­tig de cau­ză feme­ii şi obli­gă Cal­la­tis Therm să fur­ni­ze­ze ener­gie ter­mi­că recla­man­tei, plus pla­ta unor dau­ne de 300 de lei pe zi de întâr­zi­e­re.

Alt­fel spus, feme­ia urmea­ză să pri­meas­că câte 3 mili­oa­ne de lei vechi pen­tru fie­ca­re zi fără căl­du­ră (şi a tre­cut deja o lună de la pro­nu­nţa­re până când Cal­la­tis a tre­cut la fur­ni­za­rea de ener­gie ter­mi­că în oraş), dacă instanţe­le supe­ri­oa­re păs­trea­ză sen­tinţa. Iată şi solu­ţia Jude­că­to­ri­ei Man­ga­lia, care ar putea deve­ni un pre­ce­dent demn de luat în sea­mă pen­tru locu­i­to­rii care s‑au con­si­de­rat leza­ţi în drep­tu­ri­le lor de către Cal­la­tis Therm:

Admi­te cere­rea de ordo­nanţă preşe­dinţi­a­lă. Obli­gă pârâ­ta să fur­ni­ze­ze ener­gie ter­mi­că la locul de con­sum din Man­ga­lia, stra­da Geor­ge Mur­nu, nr. 13C, judeţul Con­stanţa, potri­vit obli­ga­ţi­i­lor asu­ma­te prin con­trac­tul de fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce nr. 3469/12.12.2006, înche­iat între pârâ­tă în cali­ta­te de fur­ni­zor şi recla­man­tă în cali­ta­te de uti­li­za­tor. Obli­gă pârâ­ta la pla­ta dau­ne­lor comi­na­to­rii în sumă de 300 lei pe zi de întâr­zi­e­re, înce­pând cu data pro­nu­nţă­rii pre­zen­tei hotă­râri şi până la exe­cu­ta­rea efec­ti­vă a obli­ga­ţi­i­lor asu­ma­te prin con­trac­tul de fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce nr. 3469/12.12.2006. Obli­gă pârâ­ta, către recla­man­tă, la pla­ta chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă în sumă de 510,3 lei. Cu recurs în ter­men de 5 zile de la pro­nu­nţa­re. Pro­nu­nţa­tă în şedinţă publi­că. Evi­dent,

Cal­la­tis Therm a făcut recurs, chiar în ulti­ma zi în care mai avea drep­tul, iar dosa­rul se jude­că acum la Tri­bu­na­lul Con­stanţa, pri­mul ter­men fiind pe 6 mar­tie.

Cris­ti­an ANTON,

Repli­ca de Con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply