Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară, pentru data de Miercuri, 17.02.2021, şedinţă ce se va desfăşura în sistem video-conferinţă

0
346

Dispoziţia nr.55/11.02.2021,
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară
pentru data de Miercuri, 17.02.2021, ora 13,00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară, pentru data de 17.02.2021, ora 13,00,  şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;

– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul general al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie  Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul  administrativ.


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.55 din 11.02.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data 17.02.2021, ora 13,00.

1. Proiectul de hotărâre nr. 32  privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Teatrului de Stat Constanţa asupra imobilului (teren+construcţii) Teatrul de Vară Soveja situat în Municipiul Constanţa, Judeţ Constanţa, Zona Parc Tăbăcărie.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

2. Proiectul de hotărâre nr. 33 privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei Constanţa, asupra imobilelor-locuinţe de serviciu situate în municipiul Constanţa, Bdul Mamaia nr.534 şi nr. 538, judeţ Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

3. Proiectul de hotărâre nr. 34 privind desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Constanţa în Comisia de evaluare, supraveghere şi control a activităţii Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4. Proiectul de hotărâre nr.35 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Constanţa în domeniul public al UAT Judeţul Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiectul de hotărâre nr. 36 privind aprobarea protocolului de colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Institutul Naţional al Patrimoniului şi UAT Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiectul de hotărâre nr. 37 privind participarea Unităţii Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa în calitatea sa de membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei „Asociaţia pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Constanţa”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiectul de hotărâre nr. 39 pentru completarea HCJC nr.290/27.11.2020 privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pe anul 2021 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiectul de hotărâre nr. 40 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare şi modernizare centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi, strada Bujorului FN, comuna Băneasa, judeţul Constanţa”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

9. Proiectul de hotărâre nr. 41  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Construire 4 locuinţe protejate, str. Trandafirilor nr. 179-lot1/lot2/lot3/lot4, comuna Băneasa, judeţul Constanţa”- faza SF.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10. Proiectul de hotărâre nr. 42  privind aprobarea, începând cu data de 01 februarie 2021, a salariilor de bază ale personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11. Proiectul de hotărâre nr. 43  privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiectul de hotărâre nr. 44  privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi UAT Judeţul Constanţa pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare)”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiectul de hotărâre nr. 45  privind completarea HCJC nr.286/27.11.2020 privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14. Proiectul de hotărâre nr. 46  privind aprobarea acordului de colaborare între UAT Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Constanţa în cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din judeţul Constanţa

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15. Proiectul de hotărâre nr. 47  privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Constanţa cu valabilitate pana la 31.12.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
GEAFAR NESRIN.


Mangalia News, 12.02.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply