Primăria Mangalia organizează CONCURS pentru funcția vacantă de ȘEF SERVICIU CONTABLITATE

0
739

evomag.ro%20

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu grad II – Serviciul Contabilitate, în data de 23.09.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 25.09.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13,  în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a participa la concursul de promovare pe funcţia publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, respectiv 5 ani;

– să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de concurs se depun în perioada 20.08.2019 – 09.09.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane şi S.S.M., telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: [email protected], şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Mai multe detalii despre concurs, AICI.


Mangalia News, 22.08.2019.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply