MANGALIA TOP 20

Mangalia20

Redac­ția zia­ru­lui onli­ne MangaliaNews.ro a lan­sat

Topul personalităților locale

MANGALIA, TOP 20”

(Seri­al în 20 de epi­soa­de).

Anul aces­ta se împli­nesc 20 DE ANI de când ora­șul Man­ga­lia a fost decla­rat muni­ci­piu (1995 – 2015). Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro lansea­ză Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le „MANGALIA, TOP 20”.

Au tre­cut 20 de ani… Noi am ales pen­tru acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s-au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de-a lun­gul vre­mii. 

Epi­soa­de­le publi­ca­te pe www.MangaliaNews.ro, aici:

1. MANGALIA 20, epi­so­dul 1: ARHEOLOGIEISTORIE la Man­ga­lia

2. MANGALIA 20, epi­so­dul 2: ARHEOLOGIEISTORIE la Man­ga­lia — gene­ra­ția actu­a­lă

3. MANGALIA 20, epi­so­dul 3: ARTE PLASTICE — PICTURĂ 

4. MANGALIA 20, epi­so­dul 4:  PICTURĂ, GRAFICĂ, SCULPTURĂ, CRITICĂ DE ARTĂ — gene­ra­ția actu­a­lă

5. MANGALIA 20, epi­so­dul 5: AVIAȚIE, BIOLOGIE, CERCETĂRI MARINE

6. MANGALIA 20, epi­so­dul 6: CERCETĂRI SUBACVATICE și BIO-SPEOLOGIE la Man­ga­lia

7. MANGALIA 20, epi­so­dul 7: CINEMATOGRAFIE, TEATRU, ACTORI, ACTRIȚE

8.  MANGALIA 20, epi­so­dul 8: EDUCATIE / INVATAMANT

9. MANGALIA 20 – epi­so­dul 9 – CULTURA la Man­ga­lia

10. MANGALIA 20, epi­so­dul 10: MARINA MILITARĂ ROMÂNĂ

11. MANGALIA 20, epi­so­dul 11: CONSTRUCTII NAVALEDMHI

12. MANGALIA 20, epi­so­dul 12: Per­so­na­li­tăți loca­le din IT și Media

13. MANGALIA 20, epi­so­dul 13: Scri­i­tori din Mangalia/despre Man­ga­lia (I) 

14. MANGALIA 20, epi­so­dul 14: SCRIITORI din Man­ga­lia (II)

15. MANGALIA 20, epi­so­dul 15: SCRIITORI din Man­ga­lia (III)

16. MANGALIA 20, epi­so­dul 16: SCRIITORI din Man­ga­lia (IV)

17. MANGALIA 20, epi­so­dul 17: Per­so­na­li­tăți loca­le din SPORT

18. MANGALIA 20, epi­so­dul 18: Per­so­na­li­tăți în dome­ni­ul MUZICII, din Man­ga­lia (I)

19. MANGALIA 20, epi­so­dul 19: Per­so­na­li­tăți în dome­ni­ul MUZICII, din Man­ga­lia (II)

20. MANGALIA 20, epi­so­dul 20: Admi­nis­tra­tia publi­că și pri­ma­rii Man­ga­li­ei


Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

Son­daj de opi­nie. Cine cre­deți că va fi pe pri­me­le trei locuri în TOP 20 – Per­so­na­li­tăți din Man­ga­lia, pe dome­nii?

REZULTATELE son­da­ju­lui de opi­nie MANGALIATOP 20

Seri­a­lul MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le, dedi­cat Zilei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, LA FINAL

UPDATE:

- MANGALIATOP 20, lin­kuri spre cele 20 de epi­soa­de

Câști­gă­to­rii „Man­ga­lia – Top 20” și-au pri­mit diplo­me­le și pre­mi­i­le (Gale­rie Foto)


Aici punem punct demer­su­lui nos­tru publi­cistic des­fă­șu­rat pe o peri­oa­dă de opt luni, dedi­cat ani­ver­să­rii celor 20 de ani de când ora­șul Man­ga­lia a pri­mit sta­tu­tul de muni­ci­piu.

Spe­răm să fi adus câte­va infor­ma­ții noi și uti­le des­pre Man­ga­lia, des­pre locu­ri­le și oame­nii ei, în cele 20 de epi­soa­de publi­ca­te. Ne-am fi dorit mai mult, să atin­gem toa­te dome­ni­i­le enun­ța­te în Decla­ra­tia noas­tră de intenție de la înce­pu­tul seri­a­lu­lui și, poa­te că am fi reu­șit să epu­i­zăm întrea­ga tema­ti­că pro­pu­să,  dacă toți cei de la care am soli­ci­tat date la zi des­pre acti­vi­ta­tea dum­ne­a­lor sau a insti­tu­ti­i­lor în care acti­vea­ză s-ar fi ținut de cuvânt… Rămâ­ne pen­tru altă­da­tă…

Pe adre­sa de e-mail a redac­ți­ei mangalianews@gmail.com, pri­mim în con­ti­nu­a­re mate­ri­a­le scri­se, poze și fil­me care să com­ple­te­ze seri­a­lul MANGALIA 20, dar și pen­tru fap­tul că urmea­ză MANGALIA 25, MANGALIA 30, 40, 50 etc.


MULȚUMIRI

Mul­țu­mim, în pri­mul rând,  dis­tin­sei și admi­ra­bi­lei doam­ne a publi­cisti­cii dobro­ge­ne, prof. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, cu care ne-am con­sul­tat îna­in­te de a pur­ce­de în aceas­tă aven­tu­ră jur­na­lis­ti­că și de la care am pri­mit acor­dul pre­luă­rii date­lor nece­sa­re din Mono­gra­fia Man­ga­lia în pagi­ni­le tim­pu­lui dar, mai ales, încu­ra­jă­ri­le bine­ve­ni­te ce ne-au călă­u­zit pe toa­tă peri­oa­da dedi­ca­tă seri­a­lu­lui nos­tru!

Mul­țu­mim tutu­ror cola­bo­ra­to­ri­lor noș­tri.

MANGALIA REDIVIVUS!


Sur­se docu­men­ta­re pen­tru seri­a­lul MANGALIA 20: 

  • Mono­gra­fia „Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”autori Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan, Edi­tu­ra Dobro­gea, 2007,
  • Site-ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia,
  • Publi­ca­ții loca­le, jude­țe­ne, națio­na­le,
  • Colec­ții de foto­gra­fii per­so­na­le,
  • Mate­ri­a­le trans­mi­se de Biro­ul de pre­să al DMHI,
  • Alte sur­se: Inter­net, rețe­le de soci­a­li­za­re.

Montaj foto titlu: Pic­tu­ra „Man­ga­lia veche”, 1945, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu și Man­ga­lia, sen­sul gira­to­riu, 2014.


 Man­ga­lia News, Marți, 8 sep­tem­brie 2015.