Spitalul Municipal Mangalia angajează personal. Nouă posturi disponibile

0
325

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a urmă­toa­re­lor func­ții con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție, vacan­te:
‑șef depo­zit I – Ser­vi­ci­ul ATATI;
‑mun­ci­tor cali­fi­cat I (elec­tri­cian), în cadrul Ate­li­e­ru­lui Între­ți­ne­re – stu­dii medii;
‑mun­ci­tor cali­fi­cat III (tele­fo­nist) (2 pos­turi) – Cen­tra­lă Tele­fo­ni­că, stu­dii medii;
‑mun­ci­tor cali­fi­cat IV – lifti­er (G), stu­dii medii;
‑mun­ci­tor cali­fi­cat II, lăcă­tuș meca­nic, în cadrul Ate­li­e­ru­lui Între­ți­ne­re – stu­dii medii;
‑mun­ci­tor neca­li­fi­cat I;
‑mun­ci­tor neca­li­fi­cat I – Bloc Ali­men­tar (2 pos­turi).

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

-șef depo­zit I – Ser­vi­ci­ul ATATI diplo­mă de baca­la­u­re­at;
3 ani vechi­me în acti­vi­ta­te.

-mun­ci­tor cali­fi­cat I (elec­tri­cian), în cadrul Ate­li­e­ru­lui Între­ți­ne­re – stu­dii medii, cali­fi­ca­re pen­tru mese­ria de elec­tri­cian;
9 ani vechi­me în mese­rie.

-mun­ci­tor cali­fi­cat III (tele­fo­nist) (2 pos­turi) – Cen­tra­lă Tele­fo­ni­că, stu­dii medii, cer­ti­fi­cat de cali­fi­ca­re pen­tru mese­ria de tele­fo­nist;
3 ani vechi­me în acti­vi­ta­te.

-mun­ci­tor cali­fi­cat IV – lifti­er (G), stu­dii medii, cali­fi­ca­re pen­tru mese­ria de lifti­er;
auto­ri­za­ție pen­tru exer­ci­ta­rea mese­ri­ei de lifti­er, viza­tă la zi;

-mun­ci­tor cali­fi­cat II, lăcă­tuș meca­nic, în cadrul Ate­li­e­ru­lui Între­ți­ne­re – stu­dii medii, cali­fi­ca­re pen­tru mese­ria de lăcă­tuș meca­nic;
6 ani vechi­me în mese­rie.

-mun­ci­tor neca­li­fi­cat Ișcoa­lă gene­ra­lă;
nu se soli­ci­tă vechi­me în mun­că sau spe­cia­li­ta­te;

-mun­ci­tor neca­li­fi­cat I – Bloc Ali­men­tar (2 pos­turi), școa­lă gene­ra­lă;
nu se soli­ci­tă vechi­me în mun­că sau spe­cia­li­ta­te.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:
15 decem­brie 2020, ora 16:00: data limi­tă pen­tru depu­ne­rea dosa­re­lor;
23 decem­brie 2020, ora 10:00: pro­ba scri­să la Pavi­li­o­nul Admi­nis­tra­tiv;
28 decem­brie 2020: pro­ba inter­viu (ora şi locul se vor comu­ni­ca ulte­ri­or).

Deta­lii pri­vind con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce şi bibli­o­gra­fia de con­curs sunt dis­po­ni­bi­le, accesând pagi­na ofi­ci­a­lă. Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la sedi­ul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia din str. Carol Davi­la nr. 3, Jude­țul Con­stan­ța, tele­fon 0241/752.260.


Man­ga­lia News, 05.12.2020. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply