ASTRONOMIE ŞI NAVIGAŢIE ASTRONOMICĂ — Florin Iordănoaia | Serial online dedicat navigatorilor

0
315

ASTRONOMIE ŞI NAVIGAŢIE ASTRONOMICĂ — Florin Iordănoaia | Serial online dedicat navigatorilor.

În anul 2004, la Edi­tu­ra „Nau­ti­ca” din Con­stanţa, am publi­cat lucra­rea „Astro­no­mie şi Navi­ga­ţie Astro­no­mi­că”, după o peri­oa­dă de 10 ani de stu­diu şi de lucru, aproa­pe fără între­ru­pe­re. Am cău­tat să rea­li­zez o lucra­re com­ple­tă, adap­ta­tă cerinţe­lor moder­ne de pre­gă­ti­re a ofi­ţe­ri­lor de pun­te. La final, am ajuns la 26 de capi­to­le şi 10 ane­xe, cu un total de 450 de pagini, for­mat A4, color.

În lucra­re am rea­li­zat, cu aju­to­rul „mou­se-ului”, pes­te 150 de figuri şi sche­me. Am mai folo­sit o serie de foto­gra­fii, pre­lu­a­te de pe site-uri­le de spe­cia­li­ta­te, dar şi pagini din mai mul­te docu­men­te nau­ti­ce.

Car­tea a fost pri­mi­tă cu sus­pi­ciuni, de către unii, dar şi cu apre­ci­eri, de cei mai mulţi. Cel mai impor­tant a fost însă fap­tul că stu­denţii mei de la Facul­ta­tea de Navi­ga­ţie, au lucrat după aceas­tă car­te, au pre­gă­tit exa­me­ne­le şi mai ales, au vrut să se per­fe­cţio­ne­ze în arta navi­ga­ţi­ei celes­te.

A venit însă un moment difi­cil pen­tru aceas­tă dis­ci­pli­nă, atunci cînd au fost redu­se sub­stanţi­al numă­rul de ore de pre­gă­ti­re a stu­denţi­lor (cur­suri, semi­na­rii, labo­ra­toa­re şi lucrări prac­ti­ce), iar une­le uni­ver­si­tă­ţi de mari­nă, de pres­ti­giu, din stră­i­nă­ta­te, au scos dis­ci­pli­na din pro­gra­ma de pre­gă­ti­re a stu­denţi­lor, de la mari­na civi­lă şi de la mili­ta­ră.

La alte uni­ver­si­tă­ţi, au fost păs­tra­te un anu­mit număr de ore de pre­gă­ti­re, dar în rea­li­ta­te, aces­tea au fost insu­fi­cien­te pen­tru ca un stu­dent, la sfîrşi­tul cur­su­lui sau semes­tru­lui, să fie în sta­re să deter­mi­ne corect, punc­tul astro­no­mic al navei.

Îmi aduc amin­te, că acum cîţi­va ani, fiind la biro­ul depar­ta­men­tu­lui, într‑o pau­ză, a venit o stu­den­tă, care i‑a spus unui coleg, că a obţi­nut nota 10 la Navi­ga­ţie Astro­no­mi­că. Cole­gul meu a felicitat‑o şi m‑a pre­zen­tat pe mine, ca fiind un pasio­nat de Astro­no­mie, fost pro­fe­sor de Navi­ga­ţie Astro­no­mi­că. Am felicitat‑o pe stu­den­ta res­pec­ti­vă şi i‑am spus că aş vrea să‑i pun o între­ba­re, dacă nu se supă­ră. A accep­tat! Am întrebat‑o, care sînt „ele­men­te­le drep­tei de înă­lţi­me”, pe care le folo­sim la deter­mi­na­rea punc­tu­lui astro­no­mic al navei. Spre sur­prin­de­rea mea, aceas­ta nu a ştiu şi s‑a scu­zat, spu­nînd că ea a lucrat doar pro­ble­me şi nu a citit teo­rie! Fiind o stu­den­tă foar­te bună la învă­ţă­tu­ră, cu atît mai mult, am înţe­les că pre­da­rea aces­tei dis­ci­pli­ne, a căzut în desu­e­tu­di­ne! Nu am făcut un pro­ces de intenţie, dar am pur­tat ulte­ri­or o dis­cu­ţie cu cole­ga care pre­dă aceas­tă dis­ci­pli­nă (care mi‑a fost stu­den­tă). Aceas­ta m‑a lămu­rit, că la numă­rul foar­te mic de ore alo­ca­te dis­ci­pli­nei, nu are ce să facă, pen­tru a le putea oferi mai mul­te infor­ma­ţii şi a‑i putea să‑i îndru­me, ca să stu­die­ze şi să cunoas­că noţiu­ni­le teo­re­ti­ce şi prac­ti­ce.

În pre­zent, dato­ri­tă peri­co­le­lor gene­ra­te de hac­kers, care ar putea să opreas­că sis­te­me­le de navi­ga­ţie GPS şi AIS, dis­ci­pli­na a fost rein­tro­du­să în pro­gra­me­le de stu­diu, dar rămî­ne cu un defi­cit de ore, nor­ma­le pen­tru a putea pre­găti un stu­dent, cel puţin teo­re­tic, pen­tru ca aces­ta, la bor­dul nave­lor în care îşi efec­tu­ea­ză prac­ti­ca de spe­cia­li­ta­te (cadeţia), să fie capa­bil să deter­mi­ne punc­tul astro­no­mic al navei şi să veri­fi­ce core­cţia giro­com­pa­su­lui. Cele mai impor­tan­te aspec­te ale aces­tei dis­ci­pli­ne.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, mai mul­te per­soa­ne, mi-au reproşat fap­tul că pun accent prea mare pe pre­gă­ti­rea „cla­si­că” de navi­ga­ţie şi în mod spe­cial, pe Navi­ga­ţia Astro­no­mi­că, pen­tru că la bor­dul nave­lor, cadeţii şi ofi­ţe­rii tineri, au mai mul­tă nevo­ie de cunoa­ş­te­rea şi folo­si­rea corec­tă a sis­te­me­lor de navi­ga­ţie elec­tro­ni­că.

Dis­pu­te­le de acest fel, venind din par­tea unor coa­man­danţi de nave, ofi­ţeri mari­timi 1 sau chiar ofi­ţeri de pun­te tineri absol­venţi, nu au reu­şit să mă con­vingă, ca să accept că aceas­tă dis­ci­pli­nă tre­bu­ie să fie scoa­să defi­ni­tiv din pro­gra­ma de pre­gă­ti­re şi de la exa­me­ne­le de pro­mo­va­re de la Auto­ri­ta­tea Nava­lă.

Moti­ve­le pe care le-am invo­cat de‑a lun­gul tim­pu­lui, au fost lega­te de urmă­toa­re­le aspec­te:

-Stan­dar­dul ridi­cat, nece­sar, de pre­gă­ti­re a unui stu­dent. Aceas­tă dis­ci­pli­nă nu este de nota 5, pen­tru medi­o­cri! Ai cunoş­tinţe, iei nota 10, nu ai, iei nota 4!

-Antre­na­rea minţii, pen­tru a rezol­va corect exer­ci­ţii de navi­ga­ţie com­ple­xă.

-Dezvol­ta­rea atenţi­ei în efec­tu­a­rea cal­cu­le­lor, a iden­ti­fi­că­rii aştri­lor şi a efec­tuă­rii obser­va­ţi­i­lor astro­no­mi­ce.

-For­ma­rea deprin­de­ri­lor de a lucra cu instru­men­te­le cla­si­ce, în para­lel cu cele elec­tro­ni­ce, pen­tru a avea alter­na­ti­ve, în situ­a­ţi­i­le difi­ci­le de la bor­dul navei.

-Lua­rea deci­zi­i­lor, în fun­cţie de obser­va­ţi­i­le efec­tu­a­te, de cal­cu­le­le rea­li­za­te şi de nece­si­ta­tea aces­to­ra.

Rezu­mînd, con­si­der că Navi­ga­ţia Astro­no­mi­că, înseam­nă urmă­toa­rea for­mu­lă:

Gîn­di­re + Atenţie + Deci­zie, iar de aici tre­bu­ie să rezul­te:

Navi­ga­tori foar­te bine pre­gă­ti­ţi!

Dacă vă inte­re­sea­ză, voi con­ti­nua pre­zen­ta­rea cărţii într-un seri­al, aici, la pro­pu­ne­rea con­du­ce­rii zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News.

Cu mult res­pect!”

Flo­rin Ior­dă­noa­ia, 20 octom­brie 2020.

MN: Mul­țu­mim dom­nu­lui Forin Ior­dă­noa­ia pen­tru accep­ta­rea pro­vo­că­rii noas­tre, ace­ea de a face cunos­cu­tă citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News aceas­tă lucra­re atât de impor­tan­tă pen­tru lumea teme­ra­ră a navi­ga­to­ri­lor. Pe par­cur­sul epi­soa­de­lor pe care le vom publi­ca, în func­ție de inte­re­sul tine­ri­lor care se pre­gă­tesc pen­tru carie­ra de ofi­țer de pun­te, dar nu numai pen­tru ei, ci pen­tru toți cei inte­re­sați de lumea fas­ci­nan­tă a astre­lor cerești, poa­te va reu­și să pre­gă­teas­că o nouă edi­ție a Manu­a­lu­lui de ASTRONOMIE ŞI NAVIGAŢIE ASTRONOMICĂ, car­te de teme­lie pen­tru for­ma­rea ori­că­rui navi­ga­tor care nu se bazea­ză numai pe instru­men­te­le elec­tro­ni­ce de navi­ga­ție. Vânt bun, prin­tre repe­re­le astro­no­mi­ce!


Man­ga­lia News, 20.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply