Cine sunt acţionarii reali ai firmelor din România: 500.000 de administratori sunt chemaţi la ONRC să dea declaraţii

0
186
businessman on the road to success in business

San­cţiu­ni­le sunt neplă­cu­te. Băn­ci­le au înce­put şi ele să facă pre­siuni asu­pra per­soa­ne­lor juri­di­ce pen­tru decla­ra­rea bene­fi­ci­a­ri­lor reali“.

Legea 129/2019, publi­ca­tă în Moni­torul Ofi­ci­al pe 18 iulie 2019, obli­gă com­pa­ni­i­le să noti­fice Re­gis­trul Come­rţu­lui cine este be­ne­ficiarul real al pers­oanei juri­dice, res­pec­tiv acţio­na­rii care deţin mini­mum 25% din capi­tal, printr‑o decla­ra­ţie depu­să la înma­tricularea fir­mei sau anu­al.

Aceas­tă lege are două cono­ta­ţii: una pri­vind înre­gis­tra­rea ace­lo­ra care asis­tă la tran­zac­ţii cu bani în nume­rar la Ofi­ci­ul Naţio­nal de Pre­ve­ni­re şi Com­ba­te­re a Spă­lă­rii Bani­lor şi cea pri­vind decla­ra­rea acţio­na­ri­lor reali ai unei com­pa­nii. A fost o iste­rie în luna ianu­a­rie, când a cedat site-ul Ofi­ci­u­lui Naţio­nal de Pre­ve­ni­re şi Com­ba­te­re a Spă­lă­rii Bani­lor. Nor­me­le me­to­dologice de apli­ca­re a legii au apă­rut mult mai târ­ziu după intra­rea în vigoa­re a aces­te­ia“, spu­ne Valen­ti­na Say­go, mana­ging par­t­ner al fir­mei de con­sul­tanţă fis­ca­lă Ask for Acco­un­ting.

Decla­ra­ţia anu­a­lă tre­bu­ie depu­să la ofi­ci­ul Regis­tru­lui Come­rţu­lui în care este înma­triculată fir­ma în ter­men de 15 zile de la apro­barea situ­a­ţi­i­lor finan­ci­a­re anu­a­le. Decla­raţia nu tre­bu­ie depu­să de regi­i­le auto­no­me, com­pa­ni­i­le şi soci­e­tă­ţi­le naţio­na­le şi soci­e­tă­ţi­le deţi­nu­te inte­gral sau majo­ri­tar de stat.

Busi­ne­ss­man on the road to suc­cess in busi­ne­ss.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe zf.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele