Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, din nou Centru de susținere a probei de admitere în clasa a IX‑a cu program bilingv engleză

0
1167

Ofer­ta edu­ca­țio­na­lă a Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis” Man­ga­lia pen­tru anul șco­lar 2019–2020, inclu­de o cla­să cu pro­fil real, spe­cia­li­za­rea Mate­ma­ti­că — Infor­ma­ti­că, bilingv engle­ză. Ele­vii care doresc să se înscrie în aceas­tă cla­să vor sus­ți­ne pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoș­tin­țe­lor de lim­bă moder­nă, în con­for­mi­ta­te cu Meto­do­lo­gia de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re şi struc­tu­ra pro­bei de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor de lim­bă moder­nă, pen­tru admi­te­rea în anul șco­lar 2011–2012, în cla­se­le a IX‑a cu pro­gram bilingv de pre­da­re a unei lim­bi moder­ne de cir­cu­la­ţie inter­na­ţio­na­lă, apro­ba­tă prin Ordi­nul minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei, cer­ce­tă­rii, tine­re­tu­lui şi spor­tu­lui nr. 4802/31.08.2010.

Deo­a­re­ce lice­e­le care orga­ni­zea­ză cla­se cu pre­da­re în regim bilingv a unei lim­bi moder­ne devin cen­tre de sus­ți­ne­re a pro­bei, Cate­dra de Lim­ba engle­ză din cadrul Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia, repre­zen­ta­tă de către prof. Gherfi Simo­na, vine în spri­ji­nul poten­ți­a­li­lor can­di­dați printr‑o cam­pa­nie de infor­ma­re ce va avea loc în șco­li­le din Man­ga­lia și împre­ju­ri­mi în zile­le urmă­toa­re.

Pre­zen­tăm mai jos date­le cele mai impor­tan­te din Calen­da­rul admi­te­rii în învă­ţămân­tul liceal de stat pen­tru anul şco­lar 2019–2020, refe­ri­toa­re la pro­ba mai sus men­țio­na­tă:

8–9 mai 2019 —  Eli­be­ra­rea de către con­du­ce­ri­le uni­tă­ți­lor de învă­țământ a ane­xe­lor fişe­lor de înscri­e­re pen­tru toți ele­vii care doresc să par­ti­ci­pe la pro­be­le de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor de lim­bă moder­nă, inclu­siv pen­tru cei care doresc recu­noaș­te­rea și echi­va­la­rea rezul­ta­te­lor obţi­nu­te la exa­me­ne cu recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă și a rezul­ta­te­lor la olim­pi­a­de­le națio­na­le de către comi­sia con­sti­tu­i­tă la nive­lul uni­tă­ții de învă­țământ.

13–14 mai — Înscri­e­rea can­di­da­ți­lor pen­tru pro­be­le de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor de lim­bă moder­nă, inclu­siv a celor care doresc recu­noaș­te­rea și echi­va­la­rea rezul­ta­te­lor obţi­nu­te la exa­me­ne cu recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă și a rezul­ta­te­lor la olim­pi­a­de­le națio­na­le. Înscri­e­rea se face prin depu­ne­rea Ane­xei fișei de înscri­e­re eli­be­ra­tă de către școa­la de unde pro­vi­ne can­di­da­tul, la secre­ta­ri­a­tul Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia. Pro­gra­mul de depu­ne­re este între ore­le 9–12.

15 mai  — Des­fă­șu­ra­rea pro­be­lor de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor de lim­bă moder­nă.

La înche­ie­rea înscri­e­ri­lor pen­tru pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoș­tin­țe­lor de lim­bă moder­nă, comi­si­i­le din cen­tre­le de exa­men au obli­ga­ția de a afi­șa repar­ti­za­rea can­di­da­ti­lor în săli  pen­tru sus­ți­ne­rea pro­bei scri­se și repar­ti­za­rea pe ore pen­tru sus­ți­ne­rea pro­bei ora­le.

Con­form Art. 4 alin. (a) și (b) din Ane­xa IV la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, exa­me­nul de veri­fi­ca­re a cunos­tin­țe­lor de lim­bă moder­nă con­stă în sus­ți­ne­rea a două pro­be:

- pro­ba scri­să, pen­tru care se acor­dă un punc­taj maxim de 70 de punc­te, din care 10 din ofi­ciu;

- pro­ba ora­lă, pen­tru care se acor­dă un punc­taj maxim de 30 de punc­te.

Pro­ba scri­să înce­pe la ora 9. Acce­sul  can­di­da­ți­lor în săli se face în inter­va­lul  8.00 — 8.30 pe bază de car­te de iden­ti­ta­te (car­net de elev cu poză, sem­nat și stam­pi­lat la zi, pen­tru ele­vii care nu au car­te de iden­ti­ta­te). Lucra­rea scri­să se redac­tea­ză cu instru­men­te de scris cu  pastă/cerneală albas­tră.  Este inter­zi­să uti­li­za­rea instru­men­te­lor de scris cu pas­tă care se  poa­te  șter­ge.

Pro­ba ora­lă se des­fă­șoa­ră con­form gra­fi­cu­lui afi­șat de comi­sia din cen­trul de exa­men.

Dacă un can­di­dat nu este pre­zent la ora la care este pro­gra­mat, aces­ta poa­te fi eva­lu­at doar dacă se pre­zin­tă până la înche­ie­rea pro­bei, în caz con­trar fiind decla­rat “absent”.

20 mai, 2019 — Afi­şa­rea rezul­ta­te­lor la pro­be­le de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor de lim­bă moder­nă. Depu­ne­rea con­tes­ta­ți­i­lor (doar pen­tru pro­ba scri­să).

24 mai, 2019 — Rezol­va­rea con­tes­ta­ți­i­lor și afi­șa­rea rezul­ta­te­lor fina­le, după con­tes­ta­ții.

27–29 mai, 2019 — Ridi­ca­rea ane­xe­lor fişe­lor de înscri­e­re de către toți can­di­da­ții, atât cei care au sus­ți­nut pro­ba de veri­fi­ca­re, cât și cei căro­ra le-au fost recu­nos­cu­te și echi­va­la­te­le rezul­ta­te­le obți­nu­te la exa­me­ne cu recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, din cen­trul în care s‑au înscris pen­tru  pro­ba de veri­fi­ca­re a cunoş­tinţe­lor de lim­bă moder­nă.

4 iunie, 2019 — Depu­ne­rea ane­xe­lor fişe­lor de înscri­e­re de către toți can­di­da­ții, atât cei care au sus­ți­nut pro­ba de veri­fi­ca­re, cât și cei căro­ra le-au fost recu­nos­cu­te și echi­va­la­te rezul­ta­te­le obți­nu­te la exa­me­ne cu recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, la uni­tă­ţi­le de învă­ţământ gim­na­zi­al de pro­ve­nien­ță.


Man­ga­lia News, 08.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.