Marin Tănase: Catedrala Mântuirii Neamului Românesc, versus Palatul Parlamentului [galerie FOTO]

0
1633

1. CATEDRALA MANTUIRII NEAMULUI ROMANESC

Ide­ea inal­ta­rii unei mari cate­dra­le in Bucu­res­ti s‑a nas­cut in tim­pul Rege­lui Carol I, dupa Raz­bo­i­ul de Inde­pen­den­ta, in peri­oa­da 1878–1881. Dato­ri­ta fap­tu­lui ca, in acea vre­me, cele pes­te 100 de bise­rici din capi­ta­la rega­tu­lui Roma­nia erau nein­ca­pa­toa­re, se dorea con­stru­i­rea unui edi­fi­ciu maret de cult, care sa pri­meas­ca un numar cat mai mare de cre­din­cio­si. “Tot­o­da­ta, noua cate­dra­la repre­zen­ta, prin mare­tie si pozi­tie in struc­tu­ra ora­su­lui, sim­bo­lul vic­to­ri­ei prin si pen­tru cre­din­ta natiu­nii roma­ne.”

Cele doua Raz­bo­a­ie Mondi­a­le si peri­oa­da comu­nis­ta au blo­cat rea­li­za­rea mare­tu­lui edi­fi­ciu, insa, dupa anul 1990, ide­ea a fost relu­a­ta. Pe par­cur­sul mai mul­tor ani, intre poli­ti­cieni si repre­zen­tan­tii Bise­rii Orto­do­xe Roma­ne, au fost dis­pu­te pe tema ampla­sa­men­tu­lui. In final, a fost agre­at tere­nul din spa­te­le Pala­tu­lui Par­la­men­tu­lui, atat de Patri­ar­hie, cat si de Pri­ma­ria Capi­ta­lei.

Intr-un inter­viu acor­dat de dl Adri­an Bold, arhi­tec­tul-sef al Capi­ta­lei, pen­tru publi­ca­tia HOTNews.ro, in data de 10.02.2005, aces­ta afir­ma ca repre­zen­tan­tii Patri­ar­hi­ei “s‑au razgan­dit de fie­ca­re data dupa ce s‑a ales locul de con­stru­i­re a laca­su­lui de cult.”. Noul ampla­sa­ment este unul din­tre cele 7 vari­an­te pro­pu­se de Pri­ma­ria Capi­ta­lei Bise­ri­cii Orto­do­xe Roma­ne, in anul 1996.
Pia­tra de teme­lie a fost pusa in febru­a­rie 2011 si data fina­li­za­rii este esti­ma­ta a fi la sfar­si­tul anu­lui 2018.

Cate­dra­la se con­stru­ies­te pe Dea­lul Arse­na­lu­lui, pe Calea 13 Sep­tem­brie, nr.4–60, Sec­tor 5, Bucu­res­ti si va fi dota­ta cu 6 clo­po­te. Aces­tea au fost tur­na­te la fabri­ca Gra­ss­ma­yr din Inn­sbru­ck, Aus­tria si au cos­tat 550.000 de euro.Cel mai mare clo­pot are 25 tone, dia­me­trul D=3,35 m si a cos­tat 450.000 euro. Sune­tul se va auzi pe o raza de 15 Km. Pe clo­po­te se afla si efi­gia chi­pu­lui Patri­ar­hu­lui Daniel, lucrul aces­ta star­nind con­tro­ver­se in spa­ti­ul public. “Patri­ar­hia expli­ca insa ca aceas­ta efi­gie este o con­se­cin­ta fireas­ca a mun­cii depu­se de Patri­arh pen­tru inal­ta­rea Cate­dra­lei.”

Con­form site-ului “BISERICA ORTODOXA ROMANA”, Cate­dra­la va avea urma­toa­re­le carac­te­ris­tici teh­ni­ce:
Lun­gi­mea L=126,10 m; lati­mea l=67,70 m; inal­ti­mea H=120 m; aria con­stru­i­ta la sol S=13.668,50 mp; supra­fa­ta uti­la tota­la Su=36.897,96 mp. Cate­dra­la Man­tu­i­rii Nea­mu­lui va avea doua hra­muri: “Inal­ta­rea Dom­nu­lui” si Sfan­tul Apos­tol Andrei”.
Cos­tul total al lucra­rii se esti­mea­za a fi de 400 mili­oa­ne de euro cu tot cu fini­sa­je, sculp­turi si pic­turi.

2. PALATUL PARLAMENTULUI (FOSTACASA POPORULUISAUCASA REPUBLICII”)

Dupa cutre­mu­rul din 1977, in min­tea dic­ta­to­ru­lui Nico­lae Cea­u­sescu a apa­rut ide­ea de sis­te­ma­ti­za­re a cen­tru­lui Bucu­res­ti­u­lui si de rea­li­za­re a unei monu­men­ta­le con­struc­tii stra­te­gi­ce.
Ide­ea con­stru­i­rii unui Monu­ment stra­te­gic s‑a vehi­cu­lat inca din vre­mea Rege­lui Carol al II-lea, insa s‑a mate­ria­li­zat abia in anii ’80, din ordi­nul lui Cea­u­sescu.
In peri­oa­da 1980–1982 s‑a des­fa­su­rat con­cur­sul pro­iec­te­lor pen­tru acest edi­fi­ciu. Acel con­curs a fost cas­ti­gat de tana­ra de 28 de ani, de atunci, Mira Anca Vic­to­ria Petres­cu Mar­cu­let, cunos­cu­ta sub nume­le Anca Petres­cu (n. 1949- d.2013), care, a fost numi­ta arhi­tect-sef. Intre anii 1980–1983, s‑au facut demo­la­ri­le din zona cen­tra­la a Bucu­res­ti­u­lui. Ast­fel, au fost rase de pe supra­fa­ta paman­tu­lui 6 bise­rici, Spi­ta­lul Bran­co­ve­nesc, Insti­tu­tul Medi­co-Legal “Mina Mino­vici”, sta­dio­nul Repu­bli­cii si car­ti­e­re­le Ura­nus si Antim, in care locu­iau cca 40.000 de oameni, care au fost relo­cati.
Pia­tra de teme­lie a “Casei Popo­ru­lui” sau “Casei Repu­bli­cii” a fost pusa de fami­lia Cea­u­sescu, la data de 25 iunie 1984.
Prin HG nr.9/1998, Casei Repu­bli­cii i s‑a schim­bat denu­mi­rea in Pala­tul Par­la­men­tu­lui.
Cla­di­rea Par­la­men­tu­lui are o supra­fa­ta des­fa­su­ra­ta de 330.000 mp (pe locul 2 in lume, dupa cla­di­rea Pen­ta­go­nu­lui) si un volum de 2.550.000 mc, depa­sind cu 2 % volu­mul pira­mi­dei Keops din Egipt!

Carac­te­ris­tici teh­ni­ce: Lun­gi­mea L=270 m; lati­mea l=245 m; inal­ti­mea H=86 m (pes­te cota 0); adan­ci­mea A=92 m (sub nive­lul solu­lui); supra­fa­ta con­stru­i­ta la sol S=66.000 mp.

Din echi­pa Ancai Petres­cu au facut par­te 150 de arhi­tecti, iar la con­stru­i­rea edi­fi­ci­u­lui au lucrat 20.000 de mun­ci­tori, din­tre care 10.000 de mili­tari.
Cla­di­rea are 21 de cor­puri cu aprox.1000 de inca­peri, 440 de biro­uri, sali, saloa­ne, res­ta­u­ran­te, bibli­o­teci etc., si are in com­pu­ne­re 9 nive­le la supra­fa­ta si alte 9 sub­te­ra­ne. Sub fun­da­ti­i­le cla­di­rii sunt 20 de Kilo­me­tri de tune­luri, iar la ulti­mul nivel sub­te­ran se afla bun­ca­rul anti­a­to­mic con­stru­it pen­tru fami­lia Cea­u­sescu.
Cla­di­rea Par­la­men­tu­lui face par­te din zona sis­te­ma­ti­za­ta din ordi­nul lui Cea­u­sescu, in care sunt cuprin­se Minis­te­rul Apa­ra­rii Natio­na­le, Hotel Mar­ri­ott, Casa Radio, Casa Aca­de­mi­ei si Bule­var­dul Uni­rii.

Sur­se de docu­men­ta­re sunt site-uri­le: “BISERICA ORTODOXA ROMANA”; “Foto cum ara­ta cele 6 clo­po­te ale Cate­dra­lei Man­tu­i­rii Nea­mu­lui”; « ‘Cate­dra­la Man­tu­i­rii Nea­mu­lui Roma­nesc”- WIKIPEDIA»; “HOTNews.ro,10 febr.2005”; “Cla­di­rea Pala­tu­lui Par­la­men­tu­lui”; «“Pala­tul Par­la­men­tu­lui”- WIKIPEDIA».

Marin Tăna­se, marti, 17 octom­brie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele