Proiect — Obor nou la Mangalia

0
225

Pri­mă­ria Man­ga­lia le pre­gă­teş­te, în acest an, o sur­pri­ză locu­i­to­ri­lor şi pro­du­că­to­ri­lor agri­coli din zonă, urmând să ame­na­je­ze un nou obor, unde se vor putea vin­de de la pro­du­se lac­ta­te până la car­ne, meze­luri, fruc­te, legu­me şi ani­ma­le.

CONDIŢII IMPROPRII

În fie­ca­re dumi­ni­că, la pri­me­le ore ale dimi­neţii, sute de locu­i­tori din Man­ga­lia iau cu asalt obo­rul ame­na­jat în zona indus­tri­a­lă şi care se află în gri­ja Admi­nis­tra­ţi­ei Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat (ADPP). Oame­nii se îmbu­l­zesc prin­tre tara­be­le impro­vi­za­te şi pro­du­se­le comer­ci­a­li­za­te în con­di­ţii impro­prii (praf, gropi şi buru­ieni). În plus, actu­a­lul obor nu repre­zin­tă decât o întin­de­re deni­ve­la­tă de pământ şi îne­ca­tă în noroi în zile­le plo­ioa­se.

Situ­a­ţia se per­pe­tu­ea­ză de ani buni, fapt ce a deter­mi­nat con­du­ce­rea ADPP Man­ga­lia să cau­te solu­ţii pen­tru ame­na­ja­rea unui nou spa­ţiu comer­ci­al. Şi, după câte­va cău­tări, ADPP a găsit solu­ţia ide­a­lă, urmând să încea­pă, în acest an, ame­na­ja­rea unui obor pe un teren apa­rţinând dome­ni­u­lui pri­vat al muni­ci­pa­li­tă­ţii şi care este situ­at în zona Indus­tri­a­lă (lân­gă Moa­ră).

SPAŢII ADECVATE

Direc­to­rul ADPP, Cătă­lin Cor­naci, a decla­rat că obo­rul se va întin­de pe o supra­fa­ţă de 14.000 de metri pătra­ţi şi va fi situ­at în veci­nă­ta­tea celui exis­tent. Vor fi ame­na­ja­te spa­ţii sepa­ra­te, ce vor înde­plini toa­te nor­me­le igie­ni­co-sani­ta­re, ast­fel încât să se poa­tă vin­de de la pro­du­se lac­ta­te până la car­ne, meze­luri, fruc­te, legu­me şi ani­ma­le.

În fun­cţie de doleanţe­le comer­ci­anţi­lor, dar şi de inte­re­sul cli­enţi­lor, se poa­te lua în cal­cul fun­cţio­na­rea şi în cur­sul săp­tămâ­nii a aces­tui târg. Măsu­ra este bine­ve­ni­tă, având în vede­re că, în pre­zent, pro­du­se­le se vând în con­di­ţii insa­lu­bre, în pli­nă stra­dă, direct pe pământ. Con­su­ma­to­rii accep­tă însă situ­a­ţia dato­ri­tă preţu­ri­lor mici şi diver­si­tă­ţii măr­fu­ri­lor, foar­te mulţi pre­fe­rând să se apro­vi­zio­ne­ze de la comer­ci­anţii din medi­ul rural”, a spus Cor­naci.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Vineri, 11 apri­lie 2014.Elefant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele