Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia pentru perioada 2022-2027

0
287
starshiners.ro%20

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia pentru perioada 2022-2027.

Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia este un document destinat să orienteze utilizarea resurselor și valorificarea oportunităților în mediul socio-economic, în scopul dezvoltării durabile a municipiului.

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia transpune viziunea autorităților și comunității asupra dezvoltării viitoare a municipiului. Scopul principal al acestei strategii este de a identifica modalitățile cele mai potrivite pentru a îmbunătăți viața comunității locale într-o manieră durabilă.

Prioritățile de dezvoltare locală urmăresc ridicarea standardului de viață a locuitorilor municipiului prin îmbunătățirea gradului de echipare tehnicoedilitară, dezvoltarea infrastructurii de învățământ, sănătate, asistență socială și dezvoltarea și diversificarea serviciilor publice către locuitori. Un factor important este și îmbunătățirea condițiilor de mediu și reabilitarea infrastructurii de mediu. Aceste măsuri vor fi dublate și de măsurile care au scopul dezvoltării economiei municipiului și sprijinirea parteneriatului public privat și crearea de oportunități și facilități atractive pentru potențialii investitori, precum și dezvoltarea infrastructurii de afaceri.

Prezentul document programatic reprezintă un element esențial în identificarea şi implementarea proiectelor şi programelor de modernizare a municipiului, pe termen mediu şi lung. Strategia de Dezvoltare Locală este necesară, în primul rând, pentru depunerea proiectelor cu finanțare europeană, pe exercițiul financiar 2021-2027. Odată cu implementarea strategiei, municipiul Mangalia va deveni un centru regional al competitivității, științei, cercetării și oportunităților socialeconomice, cu relații teritoriale de cooperare, cu o infrastructură turistică orientată spre polii de atracție regionali și Dunăre, un mediu prietenos pentru locuitori și vizitatori, un oraș cu autorități locale responsabile și deschise, cu cetățeni activi și o comunitate de afaceri dinamică și implicată.

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia, județul Constanța reprezintă exercițiul de planificare a dezvoltării teritoriului local, pentru orizontul de timp 2022 – 2027.

Astfel, luând în calcul realitățile teritoriale se dorește atingerea următoarelor obiective:
 definirea măsurilor și proiectelor care vor contribui la creșterea capacității teritoriului de a genera creștere economică și implicit de a menține și de a atrage forța de muncă;
 stabilirea zonelor de la nivelul teritoriului ce necesită intervenţii specifice pentru valorificarea sau protecţia capitalului natural şi construit;
 găsirea echilibrului între politicile economice, de mediu şi culturale în vederea planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum și în vederea conservării identității teritoriului local.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Strategia structurează demersul de planificare în jurul a două perspective principale:
 perspectiva investiţională – se traduce printr-un ansamblu de măsuri teritoriale şi proiecte strategice care configurează teritoriul în raport cu traiectoria economică, demografică şi de planificare a resurselor şi care are drept scop creşterea capacităţii zonelor de a genera performanţă economică şi creştere demografică;
 perspectiva de directivare – se traduce într-un set de principii şi măsuri teritoriale care au drept scop fixarea cadrului şi măsurilor de protecţie a spaţiului natural şi construit în raport cu sistemul de planuri şi documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism.

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia reprezintă instrumentul cheie pentru operaţionalizarea scopurilor propuse și furnizează un model complet de dezvoltare a teritoriului, în succesiunea: analiză – diagnostic – viziune – scenarii – obiective – măsuri naţionale – acțiuni – proiecte prioritare – măsuri teritoriale integrate.

Obiectivele generale privind dezvoltarea teritoriului municipiului sunt următoarele:
 dezvoltarea unui municipiu complet echipat cu infrastructură tehnicoedilitară și eficient interconectat în vederea asigurării unor spații de calitate, atractive și incluzive;
 dezvoltarea unui municipiu competitiv și funcțional prin sprijinirea specializării teritoriale;
 protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate teritorială;
 creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.

Printre obiectivele specifice ale municipiului Mangalia se pot enumera următoarele:
 protejarea și dezvoltarea patrimoniului istoric și cultural, un avantaj competitiv în creșterea atractivității municipiului;
 creșterea calității vieții prin transformarea orașului într-o zonă verde, cu spații publice de calitate, un mediu mai curat, condiții de locuit mai bune și un transport public ecologic;
 creşterea competitivităţii locale și crearea de noi locuri de muncă, prin sprijinirea mediului de afaceri;
 crearea unui brand turistic local, promovare intensivă a zonei şi creșterea gradului de valorificare economică prin diversificarea turismului (turism de agrement, turism balnear și de tratament, turism cultural, turism oenologic și gastronomic, etc);
 reabilitarea și modernizarea infrastructurii de turism specifice în vederea creşterii atractivităţii zonei ca destinaţie turistică și ca adresabilitate pentru toate segmentele potențiale;
 extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentăre cu apă potabilă a populaţiei şi colectarea şi epurarea apelor uzate, în vederea creşterii calităţii vieţii;
 extinderea și dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, promovarea soluțiilor și sprijinirea investițiilor care previn generarea de deșeuri, reutilizarea inclusiv utilizarea lor ca materii prime secundare și decontaminarea siturilor contaminate, în vederea protejării mediului înconjurător;
 promovarea unui management durabil pentru ariile protejate, conservarea şi refacerea ecosistemelor naturale;
 creșterea eficienţei energetice a clădirilor atât din sectorul rezidenţial, cât şi din sectorul public și trecerea către producția energiei electrice şi termice din resurse regenerabile;
 trecerea la un învățământ orientat spre nevoile economiei locale actuale, promovarea unui învățământ în sistem dual, îmbunătăţirea serviciilor şi a infrastructurii din sistemul educaţional;
 diversificarea și creșterea calităţii serviciilor și a infrastructurii medicale, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei și a creșterii accesului la aceste servicii;
 diversificarea și creșterea calităţii serviciilor şi a infrastructurii de servicii sociale în vederea combaterii sărăciei şi incluziunii sociale;
 creșterea performanţelor resurselor umane, refacerea bazinului de capital uman prin investiţii în infrastructură și diversificarea serviciilor de resurse umane;
 promovarea permanentă a cooperării transfrontaliere prin implementarea de proiecte în vederea creşterii competitivităţii şi crearea de noi locuri de muncă.

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru municipiul Mangalia urmărește transformarea municipiului într-un centru de importanță majoră din punct de vedere turistic, economic, social, cultural și sportiv prin realizarea de investiții în aceste domenii și asigurarea unei infrastructuri care să conducă la susținerea pe termen lung a unei competitivități municipale și economice. Prin prezenta strategie se urmărește realizarea de investiții în infrastructurile municipiului cu scopul dezvoltării economice a teritoriului și atragerii de investiții astfel încât să conducă la o creștere sustenabilă și la o dezvoltare
competitivă și stabilă în timp. […]

SDL Mangalia în format integral poate fi descărcată de aici: Strategia de Dezvoltare Locala – SDL Mangalia, CT – 2022-2027.


Mangalia News, 19.09.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply