În DEZBATERE PUBLICĂ: Extinderea spre sud a portului Constanţa, prin alipirea portului Mangalia – Proiect de Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii

0
376
starshiners.ro%20
Marți, 6 septembrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţa deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea punctului I al anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului. 

Scurtă descriere

Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (OG nr. 22/1999) a fost elaborată în scopul de a reglementa administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport naval, modul de organizare şi funcţionare a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, cât şi modul de autorizare şi de desfăşurare a activităţilor de transport naval pe căile navigabile interioare din România.

Conform art. 20 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661 /2010/UE, un port maritim al reţelei globale TEN-T reprezintă punctul de intrare și ieșire pentru infrastructura terestră și trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii:

“(a) volumul total anual al traficului de călători depăşeşte 0,1 % din volumul total anual al traficului de călători la nivelul tuturor porturilor maritime ale Uniunii. Cifra de referinţă pentru acest volum total este reprezentată de cea mai recentă medie calculată pe trei ani disponibilă şi publicată de Eurostat;

(b) volumul total anual de marfă manipulată – fie în vrac, fie individual – depăşeşte 0,1 % din volumul total anual al mărfurilor manipulate în toate porturile maritime ale Uniunii. Cifra de referinţă pentru acest volum total este reprezentată de cea mai recentă medie calculată pe trei ani disponibilă şi publicată de Eurostat;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

(c) portul maritim este situat pe o insulă şi reprezintă singurul punct de acces la o regiune NUTS 3 din reţeaua globală;

(d) portul maritim este situat într-o regiune ultraperiferică sau periferică, în afara unei suprafeţe cu raza de 200 de km de la cel mai apropiat port din reţeaua globală.”

Regia Autonomă “Administrația Portului Constanța” s-a înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 19/1991 privind înființarea unor administrații cu statut de regie autonomă și societăți comerciale pe acțiuni din domeniul transporturilor navale.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 191/1997 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/1993 privind înființarea Zonei libere Constanța Sud și a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Constanța Sud s-a aprobat transmiterea din administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Constanța Sud” în administrarea Regiei Autonome “Administrația Portului Constanța” a unor teritorii în suprafață de 90,0 ha, realizate prin umpluturi în Portul Constanța. Astfel că la momentul 1997, portul Constanța se extinde cu o suprafață de 90,0 ha, realizate prin umpluturi în zona de sud a portului Constanța.

Conform art. 2 alin. (5) teza a II-a din HG nr. 517/1998: ”Bunurile proprietate publică a statului, nominalizate în anexa nr. 2, se concesionează Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime S.A.” Constanța – de către Ministerul Transporturilor, în condițiile legii, pe termen de 20 de ani”.

La momentul 1998, următoarele bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Autonome “Administrația Portului Constanța” sunt concesionate CN APM SA Constanța pe termen de 20 de ani: teritorii cu o suprafață totală de 5.305.734 m2 și bazine cu o suprafață totală de 3.388.000 m2 – situate în portul Constanța.

În temeiul Legii nr. 342/2004, portul Constanța se extinde cu complexul portuar Basarabi cu o suprafață de teren de 11,4 ha și 0,7 ha acvatoriu și cu o suprafață de teren de 87 ha, teren câştigat asupra mării prin umpluturi de pământ situate în zona de sud a portului Constanța.

Terenurile portuare și bazinele portuare atribuite CN APM SA Constanța, pe o perioadă de 49 ani, prin contractul de concesiune nr. L.O./4113/31.10.2008 situate în portul Constanța, (în zonele Constanța Nord, Constanța Sud și Basarabi) sunt terenurile portuare și bazinele portuare rezultate ca urmare a extinderii acestuia în temeiul documentelor mai sus menționate, astfel că, la momentul 2008 portul Constanța avea o suprafață totală de 38.751.722,35 mp dintre care teritorii portuare 12.867.531,56 mp și bazine portuare 25.884.190,79 mp.

Ulterior, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din OG nr.22/1999, prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1254/17.09.2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile și locurile de operare deschise accesului public și limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparține domeniului public al statului s-a aprobat extinderea spre nord a portului Constanța, astfel că teritoriile din portul Midia care însumează 2.237.900 m2, precum și bazinele portuare în suprafață de 6.001.458 m2 au fost incluse în portul Constanța, acestea devenind zona Midia a portului Constanța.

Zona Midia a portului Constanța cu o suprafață totală de 8.239.358 m2 a fost inclusă în portul Constanța.

Începând cu 17.09.2019 portul Constanța deține următoarele zone: zona Constanţa, zona Basarabi și zona Midia.

Portul Mangalia este situat la Marea Neagră, aproape de granița de sud cu Bulgaria și la peste 260 km nord de Istanbul. Se întinde pe 187,17 ha din care 30,53 ha teren și 156,64 ha apă și este folosit în principal de Șantierul Naval Constanța.

Digurile de nord și de sud au o lungime totală de 2,74 km. Există 4 dane (2 dane operaționale) cu o lungime totală de 540 m. Adâncimea apei la cheu este de maxim 9 m.

Astfel, între Portul Mangalia şi Portul Constanţa este o distanţă de aproximativ 46 km, ceea ce îl face impropriu catalogării acestuia ca port maritim (distinct de Portul Constanţa) în sensul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661 /2010/UE.

Luând în considerare cele de mai sus, se propune modificarea punctului I al Anexei OMTI nr. 1254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, cu modificările ulterioare.

Menţionăm faptul că prin noul act normativ se propune extinderea spre sud a portului Constanţa, prin alipirea portului Mangalia. Odată cu aceasta vor putea fi dezvoltate proiecte de modernizare a infrastructurii existente în Portul Mangalia, prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, va oferi cadrul necesar pentru atragerea de noi investiţii şi crearea de noi locuri de muncă.

CN APM SA Constanța urmăreşte să realizeze prin Programul Operaţional Transport 2021-2024 proiectul de investiţii: „Dragaje de investiţii în Porturile Constanţa (zonele Constanţa şi Midia) şi Mangalia (inclusiv lărgire gura de acces Midia), iar având în vedere valoarea estimată de 120 milioane euro, proiectul a fost selectat pentru asistența tehnică a Jaspers.

Pe de o parte CN APM SA Constanța stabileşte tarife ce nu intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor (cum ar fi tarifele din Portul Mangalia), respectiv pe baza datelor din contabilitatea de gestiune în urma consultării prealabile a operatonlor economici. Normele de fundamentare a acestor tarife sunt ulterior avizate de Consiliul de Supraveghere în Domeniul Naval. Precizăm că Regulamentul UE 2017/352 nu se aplică pentru Portul Mangalia.

Pe de altă parte, pentru Portul Constanţa, CN APM SA Constanța stabileşte tarife ce intră sub incidenţa art. 13 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului, respectiv structura şi nivelul taxelor de utilizare a infrastructurii portuare se determină în conformitate cu strategia comercială şi planurile de investiţii ale portului şi respectă normele în materie de concurenţă.

Potrivit art. 4 şi 5 din Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor, organul de administrare al portului sau autoritatea competentă poate impune ca furnizorii de servicii portuare de remorcare să respecte anumite cerinţe minime pentru realizarea serviciului portuar.

Această prevedere este incidenţă pentru Portul Constanţa (Zona Constanta, Zona Basarabi şi Zona Midia), însă nu se aplică pentru Portul Mangalia.

Prin stabilirea Portului Mangalia ca fiind zonă a Portului Constanţa, se va asigura aplicabilitatea unitară a prevederilor art. 4 şi 5 din Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor, precum şi a celorlalte prevederi ale Regulamentului, pentru toate porturile a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului şi este concesionată CN APM SA Constanța.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 5 octombrie2022:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos,

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected]

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29,

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi – 08.00 – 16.30; Vineri – 08.00-14.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)” 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10 octombrie 2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: [email protected] persoană de contact: Adrian Olteanu.

Sursa: http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica

Citiți și: Portul Constanța “cucerește” teritorii spre sud și “înghite” micuțul port Mangalia(Autor: Ion TIȚA-CĂLIN).


Mangalia News, 18.09.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply