Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia organizează CONCURS de recrutare pentru 9 POSTURI VACANTE, cu normă întreagă

0
749

carturesti.ro%20
farmec.ro
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022, Ordinului nr. 1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 9 posturi contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă:
asistent medical debutant generalist (PL), la secția sanatorială recuperare, medicină fizică și balneologie, normă întreagă, 8h/zi, 1 post;
asistent medical debutant (PL), specialitate balneofizioterapie, la Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie-pavilion B, normă întreagă, 8h/zi, 1 post;
îngrijitoare, la secția sanatorială recuperare, medicină fizică și balneologie, normă întreagă, 8h/zi, 4 posturi;
infirmieră debutant, școală generală, la secția spital recuperare, medicină fizică și balneologie I, normă întreagă, 8h/zi, 1 post;
casier debutant, studii medii, la serviciul financiar-contabilitate-casierie, normă întreagă, 8h/zi, 1 post;
fochist, muncitor calificat IV, la centrala termică, normă întreagă, tura 12/24, 1 post.
Taxă de concurs pentru funcții de execuție cu studii medii: 80 lei.
Condiţii generale:
 • Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
 • a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, sunt:
Pentru postul de asistent medical debutant generalist (PL):
 • Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • Certificat O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi sau adeverință O.A.M.G.M.A.M.R.
 • Fără vechime în specialitate.
Pentru postul de asistent medical debutant, specialitate balneofizioterapie (PL):
 • Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • Certificat O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi sau adeverință O.A.M.G.M.A.M.R.
 • Fără vechime în specialitate.
Pentru posturile de îngrijitoare:
–       Diplomă de absolvire a școlii generale
–       fără vechime în meserie.
Pentru postul de infirmieră debutant:
–       Diplomă de absolvire a școlii generale
–       fără vechime în meserie.
Pentru postul de fochist, muncitor calificat IV:
–      Diplomă de absolvire a școlii generale
–      Certificat de calificare
–      Autorizație ISCIR vizată
–      Fără vechime în meserie.
Pentru postul de casier debutant:
– Diplomă de bacalaureat,
– Fără vechime în meserie.
Concursul constă  în 3 etape succesive, după cum urmează:
 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă (lucrare scrisă/grilă);
 3. c) interviul.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a)abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b)capacitatea de analiză şi sinteză;
c)motivaţia candidatului;
d)comportamentul în situaţiile de criză;
e)abilităţi de comunicare;
f)iniţiativă şi creativitate.
(3)În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către comisia de concurs.           
Calendar desfășurare concurs:
20.04.2023 Ora 16.00 Data limită pentru depunerea dosarelor (PUBLICARE 31.03.2023, perioada depunere 31.03.2023 – 20.04.2023);

07.04.2023 – NU SE DEPUN DOSARE.

21.04.2023 Ora 16.00 Afișare selecției dosarelor concurenților
24.04.2023 Pâna la oara 16.00 Depuneri contestații analiză dosare
25.04.2023 Ora 16.00 Afișare soluționare contestații analiză dosare
05.05.2023 Ora 09.00

Ora 11.00

Ora 09.00

Ora 10.00

Ora 10.00

Ora 08.00

PROBA SCRISĂ asistent medical debutant generalist (PL)

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

PROBA SCRISĂ asistent medical debutant balneofizioterapie(PL)

PROBA SCRISĂ îngrijitoare

PROBA SCRISĂ infirmieră debutant

PROBA SCRISĂcasier debutant

PROBA SCRISĂfochist muncitor calificat IV

08.05.2023 Ora 16.00 Afișare rezultate probă scrisă
09.05.2023 Până la ora 16.00 depuneri contestații probă scrisă
10.05.2023 Ora 16.00 afișare soluționare contestații proba scrisă
11.05.2023 Ora 09.00

Ora 11.00

Ora 09.00

Ora 10.00

Ora 10.00

Ora 08.00

PROBA INTERVIU asistent medical debutant generalist (PL)

PROBA INTERVIU asistent medical debutant balneofizioterapie (PL)

PROBA INTERVIU îngrijitoare

PROBA INTERVIU infirmieră debutant

PROBA INTERVIU casier debutant

PROBA INTERVIU fochist muncitor calificat IV

12.05.2023 Ora 16.00 Afișare rezultate proba interviu
15.05.2023 Până la ora 16.00 depuneri contestații proba interviu
16.05.2023 Ora 16.00 afișare soluționare contestații si rezultate finale.
Locul depunerii dosarelor de concurs – la Biroul resurse umane-salarizare, etaj 1, sediul din strada Mircea cel Batrân, nr.2, Mangalia, Județul Constanța.
E-mail: [email protected]
Tel. 0241/751215/0749123103.
Susținerea probei scrise(lucrare scrisă/test grilă)și interviu, la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr.2, Mangalia, județul Constanța.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 la regulamentul de concurs;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae, model comun european.
(2)Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3la regulamentul de concurs.
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34, HG 1336/2022.
(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(11)Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, HG 1336/2022, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
Taxa de concurs (se achită la casieria unității).
Relații suplimentare la Biroul Resurse-Umane-Salarizare, telefon: 0749123103.

DOCUMENTE:


Mangalia News, 31.03.2023.piese-auto-mangalia.ro

libris.ro%20
libris.ro%20


Leave a Reply