Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de Miercuri, 24.03.2021

0
634
carturesti.ro%20

Dispoziţia nr.130/18.03.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de Miercuri, 24.03.2021, ora 13:00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se convocă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 24.03.2021, ora 13,00  şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

 • Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
 • Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul general al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie  Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul  administrativ.


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.130 din 18.03.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 24.03.2021, ora 13,00.

 1. Proiectul de hotărâre nr.31  privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de Oportunitate și Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și  a Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.38 privind înființarea Consiliului Consultativ al societății civile la nivelul Consiliului Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.49 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.50 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.51 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.52 privind aprobarea protocolului de colaborare între Grup Servicii Petroliere Training S.R.L., GSP Offshore S.R.L., UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.53 privind aprobarea modificării componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.54 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 340/17.12.2020 de stabilire a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.55 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Constanța.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.56 privind regularizarea suprafețelor aferente imobilului „Complex Muzeal Histria”, situat în comuna Istria, județ Constanța, transmis în administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.57 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța, pentru realizarea de către UAT Medgidia a obiectivului de investiții „Înființare rețea de gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, Sat Valea Dacilor și Sat Remus Opreanu”, pe un bun imobil proprietate publică a județului Constanța.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.58 privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, asupra imobilului (teren +construcții) „Casa Bulgărească” situate în sat Canlia, comuna Lipnița, județul Constanța.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.59 privind darea în folosință gratuită către Spitalul Clinic Județean de Urgență  „Sf. Apostol Andrei” Constanța a unor echipamente medicale, aparate de administrare Oxid Nitric, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secției de Neonatologie.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.60 privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Culturală Georgiana Rusu în vederea implementării proiectului „Greek historical and cultural heritage in Dobrogea – România (Moșteniri istorice și culturale grecești în Dobrogea – România”.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.61 privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Dogariu Lucian împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 32/17.02.2021.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.62 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Băltărețu Emilia împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.32/17.02.2021.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.63 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Cizmasu Violeta-Elena împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.32/17.02.2021.

    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.64 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni pentru a deveni membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța.

   Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.


Mangalia News, 22.03.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply