Damen Marine Components echipează spărgătorul de gheață NUYNA (ASRV) cu o cârmă unică și un sistem original de transmisie a direcției

0
1497

farmec.ro

Damen Marine Components completes supply of unique rudder and steering gear system to ice breaker.

In an important milestone in the build of the Antarctic Supply Research Vessel (ASRV) Nuyina for the Australian government’s Antarctic Division, Damen Marine Components (DMC) has completed the supply and installation of a number of critical systems. These had to be fabricated to exceptionally high standards to cope with the ice that the vessel will encounter in the Southern Ocean. DMC, under its Van der Velden Marine Systems brand, is responsible for the detail engineering and manufacturing of the rudder and steering gear system.

The rudders in particular are unique. They have been designed and engineered by project-lead Damen Schelde Naval Shipbuilding as free-hanging, full-spade rudders. These deliver optimum hydrodynamic properties but until now were unheard-of for an icebreaking vessel of this class, given the forces involved. Other innovative features include the integrated mechanical rudder stoppers, which are located between the rudder blade and (hull) skeg structure rather than on the outside hull due to the latter’s radical design.

To deliver all the necessary steering system components from the bridge to the rudder, including hydraulics, control and power systems, while meeting the unprecedent performance requirements, DMC pooled its expertise in this field with that of MacGregor Hatlapa (MacGregor). Working to DMC’s specifications, MacGregor manufactured and supplied the steering gear assemblies and the hydraulic systems that power them based on a highly-customized version of its proven Poseidon series. DMC delivered the rudder system, neck and carrier bearing systems steering gear foundations, electrical system, and the primary steering control system.

With so many of the systems breaking the boundaries of normal icebreaker design and build, DMC worked closely with Lloyds Register’s polar division throughout the process to ensure that the required standards were established and achieved. The results of this cooperation include rudders that are by far the heaviest per square metre that DMC has ever built and rudder stocks with a diameter of over a 1000 mm. This together with the materials used made them very challenging to manufacture and install.

These premium specification components are vital to the safe and reliable operation of the vessel. Its combination of icebreaker classification and high polar class notation creates the need to enhance its structural integrity such that, while the maximum design speed of the vessel is actually around 16 knots, most of the components have had to be designed to cope with theoretical speeds in excess of 31 knots.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

This joint-venture approach was chosen due to DSNS requiring proven technology and a single supplier, yet the specifications were such that no standard products available from DMC and its leading competitors came close to being able to withstand the expected forces.

While being only 160-metres in length, the stresses imposed on the hull and its components are equivalent to those found on a normal vessel of 300 metres or more. MacGregor, with an existing product that would deliver the necessary performance after some modifications and a head office just 20 minutes from the DMC engineering department in Hamburg, was the ideal partner.

The ASRV is being built at Damen Shipyards Galati and is due to be delivered in April 2020.


Damen Shipyards Group

Damen Shipyards Group operates 36 shipbuilding and repair yards, employing 12,000 people worldwide. Damen has delivered more than 6,500 vessels in more than 100 countries and delivers around 175 vessels annually to customers worldwide. Based on its unique, standardised ship-design concept Damen is able to guarantee consistent quality.

Damen’s focus on standardisation, modular construction and keeping vessels in stock leads to short delivery times, low ‘total cost of ownership’, high resale values and reliable performance. Furthermore, Damen vessels are based on thorough R&D and proven technology.

Damen offers a wide range of products, including tugs, workboats, naval and patrol vessels, high speed craft, cargo vessels, dredgers, vessels for the offshore industry, ferries, pontoons and superyachts.

For nearly all vessel types Damen offers a broad range of services, including maintenance, spare parts delivery, training and the transfer of (shipbuilding) know-how. Damen also offers a variety of marine components, such as nozzles, rudders, winches, anchors, anchor chains and steel works.

Damen Shiprepair & Conversion (DSC) has a worldwide network of eighteen repair and conversion yards of which twelve are located in North West Europe. Facilities at the yards include more than 50 floating (and covered) drydocks, including the longest, 420 x 80 metres, and the widest, 405 x 90 metres, as well as slopes, ship lifts and indoor halls. Projects range from the smallest simple repairs through Class’ maintenance to complex refits and the complete conversion of large offshore structures. DSC completes around 1,300 repair and maintenance jobs annually, both at yards as well as in ports and during voyage.


Damen Marine Components echipează spărgătorul de gheață NUYNA (ASRV) cu o cârmă unică și un sistem original de transmisie a direcției.

Într-o etapă importantă în construirea vasului de cercetare Antarctic Supply Research (ASRV) Nuyina pentru divizia antarctică a guvernului australian, Damen Marine Components (DMC) a finalizat furnizarea și instalarea unui număr de sisteme vitale. Acestea trebuie fabricate la standarde excepțional de ridicate, pentru a face față gheții pe care vasul o va întâlni în Oceanul de Sud. DMC, sub marca Van der Velden Marine Systems, este responsabilă pentru detalierea tehnică și fabricarea sistemului de direcție și direcție.

În special, cârmele sunt unice. Acestea au fost proiectate și proiectate de proiectul-pilot Damen Schelde Naval Construirea de nave ca liber-agățat, full-spade cedare. Acestea oferă proprietăți hidrodinamice optime, dar până acum nu au fost descoperite pentru un vas de spargere a gheții din această clasă, având în vedere forțele implicate. Alte caracteristici inovatoare includ opritoarele integrate ale cârmei mecanice, care sunt situate între lama cârmei și structura (scheletului) skeg, mai degrabă decât pe coca exterioară datorită designului său radical.

Pentru a furniza toate componentele necesare sistemului de direcție de la pod spre cârma, inclusiv sistemele hidraulice, de control și de alimentare, în timp ce îndeplinea cerințele de performanță fără precedent, DMC și-a unit experiența în acest domeniu cu cea a lui MacGregor Hatlapa (MacGregor). Lucrând la specificațiile DMC, MacGregor a fabricat și furnizat ansamblurile mecanismului de direcție și sistemele hidraulice care le acționează pe baza unei versiuni foarte personalizate a seriilor sale dovedite Poseidon. DMC a livrat sistemul cârmei, gâtului și sistemelor portante, sistemelor de direcție, sistemului electric și sistemului principal de comandă a direcției.

Cu atât de multe sisteme au rupt limitele designului și construirii normale a ghețarului, DMC a lucrat îndeaproape cu diviziunea polară a Lloyds Register pe tot parcursul procesului pentru a se asigura că standardele cerute au fost stabilite și realizate. Rezultatele acestei cooperări includ rubrici care sunt de departe cele mai grele pe metru pătrat pe care DMC le-a construit vreodată și stocuri de cârme cu un diametru de peste 1000 mm. Acest lucru, împreună cu materialele folosite, le-a făcut foarte provocatoare pentru fabricare și instalare.

Aceste componente de specificație premium sunt vitale pentru funcționarea sigură și fiabilă a navei. Combinația sa de clasificare a patinoarului cu o notație de clasă polară ridicată creează necesitatea de a spori integritatea sa structurală astfel încât, deși viteza maximă de proiectare a navei este de fapt de aproximativ 16 noduri, majoritatea componentelor au trebuit să fie proiectate pentru a face față vitezei teoretice în în exces de 31 de noduri.

Această abordare de tip joint-venture a fost aleasă datorită tehnologiei DSNS care necesită o tehnologie dovedită și un singur furnizor, însă specificațiile erau astfel încât niciun produs standard disponibil de la DMC și de către principalii săi concurenți nu a fost aproape să poată rezista forțelor așteptate.

În timp ce are o lungime de numai 160 de metri, eforturile impuse asupra corpului și componentelor sale sunt echivalente cu cele găsite pe un vas normal de 300 de metri sau mai mult. MacGregor, cu un produs existent care ar fi livrat performanțele necesare după unele modificări și un sediu central la doar 20 de minute de la departamentul de inginerie DMC din Hamburg, a fost partenerul ideal.

ASRV se construiește la Damen Shipyards Galati și urmează să fie livrat în aprilie 2020.


Damen Group Shipyards

Damen Shipyards Group operează 36 de șantiere navale și reparații, angajând 12.000 de persoane din întreaga lume. Damen a livrat mai mult de 6.500 de nave în peste 100 de țări și livrează anual aproximativ 175 de nave clienților din întreaga lume. Bazat pe conceptul său unic, standardizat, de proiectare a navelor, Damen este capabil să garanteze o calitate consistentă.

Concentrarea Damen asupra standardizării, construirii modulare și păstrării navelor în stoc conduce la perioade scurte de livrare, costuri totale de proprietate scăzute, valori ridicate de revânzare și performanță fiabilă. Mai mult, navele Damen se bazează pe o cercetare și dezvoltare aprofundată și o tehnologie dovedită.

Damen oferă o gamă largă de produse, inclusiv remorchere, workboats, vase navale și de patrulare, nave de mare viteză, vase de marfă, drage, nave pentru industria offshore, feriboturi, pontoane și superyachts.

Pentru aproape toate tipurile de nave, Damen oferă o gamă largă de servicii, inclusiv întreținerea, livrarea de piese de schimb, instruirea și transferul de know-how (construcții navale). Damen oferă, de asemenea, o varietate de componente marine, cum ar fi duze, cârme, troliuri, ancore, lanțuri de ancoră și oțel.

Damen Shiprepair & Conversion (DSC) are o rețea mondială de șaisprezece șantiere de reparații și de conversie, dintre care douăsprezece sunt situate în nord-vestul Europei. Facilitățile de la șantiere includ mai mult de 50 de uscătoare plutitoare (acoperite), inclusiv cea mai lungă, 420 x 80 de metri și cea mai largă, 405 x 90 de metri, precum și pante, ascensoare și săli de interior. Proiectele variază de la cele mai mici reparații simple prin întreținerea clasei până la retehnologizări complexe și transformarea completă a structurilor offshore mari. DSC completează anual aproximativ 1.300 de locuri de muncă de reparații și întreținere, atât în ​​șantiere, cât și în porturi și în timpul călătoriilor.


Mangalia News, 15.04.2019.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply