Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară, luni 30 septembrie

0
677

farmec.ro
carturesti.ro%20

DISPOZIŢIA Nr. 344, privind convocarea Consiliului Județean Constanța în ședință ordinară, pentru data de 30 Septembrie 2019, ora 13:00.

Ţuțuianu Marius Horia, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se convocă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară, pentru data de luni, 30 septembrie 2019, ora 13,00, în sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Județean Constanța, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa din data de 12 şi 30 august 2019.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind încetarea calităţii de membru în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” a domnului Donţu Gheorghe.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Judeţului Constanţa a unui bun imobil.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 393: Arsa-DJ391-Albeşti-Coroana; L=9,67 km”.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de restructurare ale unor centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2019, finanţate din bugetul Judeţului Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa pe anul 2019, „în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment”, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa „în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment” pe anul 2019.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii de la Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane, prin servicii regulate, la nivel judeţean.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.

Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane, prin servicii regulate, la nivel judeţean.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru prestaţiile specifice realizate de către Autoritatea Judeţeană de Transport.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui număr de 4 autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate de Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Europene de Kung-Fu a Sălii de expoziţie (parter şi etaj) situată în Pavilionul Expoziţional Constanţa, în perioada 04-05 Octombrie 2019, pentru organizarea „Concursului Internaţional de Kung-Fu”.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul II al anului 2019.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii, pe anul 2019, de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii, pe anul 2019, de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2019, de la Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a  Listei de Investiţii aferente anului 2019 pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a  Listei de Investiţii pe anul 2019 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a  Listei de Investiţii pe anul 2019 pentru Centrul Şcolar de Educaţie Inclusivă Delfinul.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2019.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Prezentarea Deciziei nr.25/21.09.2019 şi a Raportului de audit financiar întocmit la Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa, emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Constanţa.

Art.2. – Proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni prin intermediul site-ului Consiliului Județean Constanța la secțiunea „proiecte ședință CJC”;

– Proiectele de hotărâri menționate mai sus vor fi analizate și avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța;

– Se pot formula și depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâri în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Constanța ([email protected]) sau la sediul Consiliului Județean Constanța din b-dul Tomis nr.51.

Art.3.  Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința locuitorilor județului Constanța prin mass media și prin afișarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța.

Constanţa, 23 Septembrie 2019.

P R E Ş E D I N T E,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA

Contrasemnează:
Secretar al Judeţului,
Belu Mariana.


Mangalia News, 24.09.2019.piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply