Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de DIRECTOR MEDICAL

0
576

farmec.ro
carturesti.ro%20
« Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284/2007, cu modificări și completări, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, pe perioadă determinată, a funcţiei de director medical.
Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice:
1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
2. sunt confirmaţi medic specialist sau medic primar;
3. au vechime de minimum 5 ani în specialitate.
Conform art. 4 din Ordinul nr. 284/2007, dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
j) proiectul de specialitate;
k) declarație date cu caracter personal;
Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, la Biroul Resurse Umane-Salarizare, din strada Mircea cel Bătrân nr. 2, Mun. Mangalia, Jud. Constanța, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Concursul se va desfăşura la Ambulatoriul de specialitate din strada Matei Basarab, nr. 3A, Municipiul Mangalia, județul Constanța, după următorul calendar:
Data limită de depunere a dosarelor: 15.11.2023, până la ora 16.00
Proba scrisă în data de: 23.11.2023, ora 11.00,
Susţinere proiect de specialitate: 24.11.2023, ora 11.00,
Probă interviu: 27.11.2023, ora 11.00.
Bibliografia și tematica este afişată la sediul administrativ al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, din strada Mircea cel Bătrân, nr. 2, municipiul Mangalia, județul Constanța şi pe site-ul unităţii, www.balnear.net
Relaţii suplimentare, la telefon 0749123103 »


Mangalia News, 02.11.2023.piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply