Primăria Mangalia organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante

0
971

ANUNŢ Nr. 53055/26.07.2021, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia.

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 18.08.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 20.08.2021 ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, conform prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

– Referent treaptă profesională I – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia;

– Arhivar treaptă profesională IA – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă.

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent treaptă profesională I:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă – minimum 3ani şi 6 luni;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de arhivar treaptă profesională IA :

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă – minimum 6 ani şi 6 luni.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 26.07.2021 – 06.08.2021, date de contact: telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: [email protected] şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Formular concurs contractuali – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…


Mangalia News, 28.07.2021.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply