Anunț licitație teren Obor – Primăria Municipiului Mangalia

0
500

farmec.ro
carturesti.ro%20
  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr.13, Mangalia, judeţul Constanța, telefon 0241751060, fax 0241755606, e-mail [email protected]
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Teren în suprafață de 16.343 mp (din acte) și 13.356 mp (din măsurători), situat în Mangalia, str. Ionel Teodoreanu, Jud. Constanța – nr. cad. 108471/CF. 108471 Mangalia. Terenul mai sus menționat aparține domeniului privat al Municipiului Mangalia, vânzarea terenului se face în baza H.C.L. nr. 414/28.12.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația se poate obține fizic de la Compartimentul Informare Cetățeni sau online, transmisă la adresa de e-mail specificată în cererea persoanei interesate.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Registratură Informații Cetăteni din cadrul autoritații contractante a Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, județul Constanța.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei/ exemplar, se achită în numerar la casieria Municipiului Mangalia sau în contul RO78 TREZ 2332 1360 250X XXXX – CIF 4515255, Municipiului Mangalia, sumă ce nu se restituie.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10/11/2023, ora 14:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 20/11/2023, ora 16:00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, Biroul Registratură Informații Cetăteni.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22/11/2023, ora 10:00, la sediul Municipiului Mangalia, din Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, sala de consiliu.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, Constanța, str. Traian nr.31, jud. Constanța, telefon 0241606597, fax 0241617413, e-mail: [email protected]


Mangalia News, 12.10.2023.piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply