Fondurile UE de max. 1 milion Euro pentru firme: Ghidul propus de MIPE pentru Măsura 4.1.1., în consultare publică, de Crăciun și Revelion. Descarcă PDF

0
637

Antreprenorii cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, precum și consultanții pentru finanțări nerambursabile au parte de un Crăciun și un Revelion încărcat: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos, marți, în consultare publică, până pe 4 ianuarie 2022, propunerea sa oficială de Ghid al solicitantului pentru așteptata Măsură 4.1.1 – Investiții în activități productive”, prin care se vor acorda fonduri europene de maximum 1 milion de euro pe întreprindere, ca ajutor de redresare din criza COVID-19.

Vorbim despre linia de finanțare care ar trebui să înlocuiască defuncta Măsură 3, anulată de guvernul Cîțu. Acum, noua Măsură 4.1.1., modificată radical față de vechea M3, este derulată de Autoritatea de Management a Programului Operațional Cometitivitate, de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, 21 decembrie 2021 –  04 ianuarie 2022, ora 17.00. Propunerile și sugestiile persoanelor/ entităților interesate sunt așteptate la adresa de e-mail: [email protected].

Proiectele care vor fi finanțate în cadrul apelului apel vor sprijini investiții în activități productive și vor avea ca activități eligibile:

  •     Dotarea cu active corporale, necorporale;
  •     Modernizarea spațiilor de producție/ servicii – maxim 50% din valoarea proiectului.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro (300.000.000 FEDR şi 58.384.803,64 euro, finanțări de la bugetul de stat).

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

• 95% pentru micro întreprinderi;
• 90% pentru întreprinderi mici;
• 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Restul cheltuielilor eligibile trebuie suportat de beneficiar.

Grila de punctaj propusă oficial la „noua Măsură 3”- fonduri nerambursabile pentru activități productive

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 5.2 la prezentul ghid. Evaluarea propunerilor se corelează cu procedura utilizată de IMM RECOVER.

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 70 de puncte, în limita bugetului alocat.Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 40 puncte
• ≥30% – 40 puncte;
• ≥25 < 30% – 35 puncte
• ≥20 < 25% – 30 puncte;
• ≥15 < 20% – 25 puncte;
• ≥10 < 15% – 20 puncte;
• ≥5 < 10% – 15 puncte;
• < 5% – 0 puncte (proiect respins).

b) Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din  REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852  al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru  determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu- 40 puncte:
• ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
• ≥80 < 90% – 35 puncte;
• ≥70 < 80% – 30 puncte;
• ≥60 < 70% – 25 puncte;
• ≥50 < 60% – 20 puncte;
• ≥40 < 50% – 15 puncte;
• ≥30 < 40% – 10 puncte;
• ≥20 < 30% – 5 puncte;
• < 20% – 0 puncte (proiect respins).

c) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României (BNR)- 5 puncte:
• Sold negativ – 5 puncte;
• Sold pozitiv – 0 punct.

d) Proiectul propune un produs/proces inovativ14
– 5 puncte
• DA – 5 puncte;
• NU – 0 puncte.

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul
mediu de angajați (așa cum a fost declarat în bilanț – anul de referință este 2019, iar numărul de angajați
în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:
• ≥15% – 10 puncte;
• ≥10% < 15% – 5 puncte;
• < 10% 0 puncte;

Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:
• Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
• În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins.

În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2019, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Până la un scor de maximum 60 de puncte (60% din punctaj), proiectele vor fi evaluate automat și ierarhizate în funcție de punctajul obținut. În a doua etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și doar până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro. Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este de 70.

Alte prevederi din Ghidul propus marți, 21 decembrie 2021:

1. Apelul va fi deschis timp de 5 zile calendaristice – atât vor avea solictanții la dispoziție să-și depună proiectele ân sistemul electronic. Solicitanții vor aplica în aplicația IMM RECOVER (portalul de granturi IMM administrat de STS și Ministerul Economiei). Ulterior, pentru contractare aplicantul selectat la finanțare va primi de la MIPE solicitarea de a încărca în platforma electronică MySMIS proiectul și toate documentele pe baza cărora s-a făcut evaluarea în platforma IMM RECOVER. Practic, se va lucra pe ambele platforme – portaul de granturi IMM și sistemul MySMIS-2014, de gestionare a fondurilor europene.

2. Durata de implementare a proiectelor nu va depăși data de 31.12.2023.

3. Solicitanții eligibili sunt IMM-uri (inclusiv micro) care îndeplinesc o serie de condiții, printre care:

  • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
  • sunt înființați până la data de 31.12.2018 inclusiv.
  • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleși activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din  alte surse publice, pentru aceleși activități.
  • Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro.

4. Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile (clasele de coduri CAEN) menţionate mai jos:
• Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254  fabricarea armamentului și muniției);
• Clasa F – Construcții;
• Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
• Clasa H – Transport și depozitare;
• Clasa I – Hoteluri și restaurante;
• Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
• Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
• Clasa P– Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
• Clasa S – Alte activități de servicii.

5. Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile în  conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare NU sunt eligibile.

7. În anumite condiții se vor putea achiziționa autovehicule din categoria N1, N2 și N3 și remorci O1, O2, O3 și O4.

Descarcă de AICI sau vizualizează mai jos propunerea oficială de Ghid al solicitantului Măsura 4.1.1. – investiții în activități productive.

Mai mult, pe https://www.startupcafe.ro/piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply