Primăria Mangalia scoate la concurs trei posturi de execuție vacante

0
1413

Anunț de concurs nr. 64484/18.11.2020 pentru funcții contractuale de execuție vacante.

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare, în data de 14.12.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 16.12.2020, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, conform prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:
1 post de referent treapta profesională IA – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;
1 post de referent (expert romi) treapta profesională debutant – Compartimentul Monitorizare,
Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;
1 post de şofer treapta profesională I – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent treapta profesională IA:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă – minimum 7 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent (expert romi) treapta profesională debutant:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– adeverință din partea unei organizații legal constituite a romilor prin care atestă apartenența candidatului la etnia romă;
– vechime în muncă – nu este necesară.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de şofer treapta profesională I:
– studii medii sau generale;
– permis de conducere categoria B, C, D, D1;
– vechime în muncă – minimum 7 ani;
– atestat profesional transport persoane;
– fişa medicală;
– aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;
– cazier auto.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 18.11.2020 – 03.12.2020, ora 18:00 şi vor conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, la telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606 și e-mail: [email protected]

Anunt-avizier

Bibliografii

Formular-concurs-contractuali.


Mangalia News, 20.11.2020.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply