Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia scoate la concurs 4 posturi vacante

0
565
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4 posturi contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă:
– asistent medical debutant (școală sanitară postliceală), specialitate balneofizioterapie, la Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie, de la Hotel Hora, stațiunea Saturn, normă întreagă, 8h/zi, 1 post;
– băieș, școală generală, la Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie, de la ambulatoriul de specialitate, normă întreagă, 7h/zi, 1 post;
– îngrijitoare, școală generală, la Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie de la Hotel Hora (stațiunea Saturn), normă întreagă, 8h/zi, 1 post;
– muncitor calificat IV, instalator, școală generală, normă întreagă, 8h/zi, 1 post;
Articolul 15 HG 1336/2022:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, sunt:
Pentru postul de asistent medical debutant, specialitate balneofizioterapie (școală sanitară postliceală):
– Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
– Certificat O.A.M.G.M.A.M.R., aviz O.A.M.G.M.A.M.R. pentru anul în curs sau adeverință O.A.M.G.M.A.M.R.
– fără vechime în specialitate
Pentru postul de băieș:
– Diplomă de absolvire a școlii generale
– fără vechime în meserie
Pentru postul de îngrijitoare:
– Diplomă de absolvire a școlii generale
– fără vechime în meserie
Pentru postul de instalator, muncitor calificat IV:
– Diplomă/certificat de calificare în meseria de instalator
– Diplomă de absolvire a școlii generale
– fără vechime în meserie
Concursul de recrutare pentru posturile de asistent medical debutant, specialitate balneofizioterapie, băieș, îngrijitoare, se vor organiza la ambulatoriul de specialitate din strada Matei basarab nr. 3A, Municipiul Mangalia, Județul Constanța, iar pentru postul de instalator, muncitor calificat IV, se va organiza la sediul unității din strada Mircea cel Bătrân nr. 2, Mun. Mangalia, Jud. Constanța, conform următorului calendar:
-Data limită de depunere a dosarelor: 22.07.2024, ora 16.00.
Pentru postul de asistent medical debutant, specialitate balneofizioterapie:
-Proba scrisă în data de 29.07.2024, ora 10.00,
-Proba interviu în data de 02.08.2024, ora 10.00,
Pentru postul de băieș:
-Proba scrisă în data de 29.07.2024, ora 08.00,
-Proba interviu în data de 02.08.2024, ora 08.00,
Pentru postul de îngrijitoare:
-Proba scrisă în data de 29.07.2024, ora 12.00,
-Proba interviu în data de 02.08.2024, ora 12.00,
Pentru postul de instalator, muncitor calificat IV:
-Proba scrisă în data de 29.07.2024, ora 08.00,
-Proba interviu în data de 02.08.2024, ora 08.00,
Articolul 35
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae, model comun european.
2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Anunțul, regulamentul, bibliografia, tematica, fișa postului sunt afişate la sediul administrativ al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, din strada Mircea cel Bătrân nr. 2, Mun. Mangalia, Jud. Constanța şi pe site-ul unităţii, www.balnear.net
Relaţii suplimentare, la Compartimentul Resurse Umane-Salarizare – sediul administrativ din strada Mircea cel Bătrân, nr. 2, Mangalia, jud. Constanța, etaj 1, telefon 0749123103.


#MangaliaNews, 10.07.2024.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply