Primăria Mangalia vinde prin licitație publică teren OBOR

0
551

farmec.ro
  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr.13, Mangalia, judeţul Constanța, telefon 0241751060, fax 0241755606, e-mail [email protected]
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Lot. 1. Teren în suprafață de 16.343 mp (din acte) și 13.356 mp (din măsurători), situat în Mangalia, str. Ionel Teodoreanu, Jud. Constanța – nr. cad. 108471/CF. 108471 Mangalia. Terenul mai sus menționat aparține domeniului privat al Municipiului Mangalia, vânzarea terenului se face în baza H.C.L. nr. 414/28.12.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanei interesate, care a înaintat o solicitare în acest sens, pe suport de hârtie.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Registratură Informații Cetăteni din cadrul autoritații contractante a Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, județul Constanța.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei / exemplar, se achită în numerar la casieria Municipiului Mangalia.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/02/2023, ora 14.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 03/03/2023, ora 14.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, Biroul Registratură Informații Cetăteni.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06/03/2023, ora 12.00, la sediul Municipiului Mangalia, din Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, sala de consiliu.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, Constanța, str. Traian nr.31, jud. Constanța, telefon 0241606597, fax 0241617413, e-mail: [email protected]
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 31/01/2023.


Mangalia News, 03.02.2023.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply